Ruxandra Georgescu: În fiecare luni, de la ora 18:00, până la sfârșitul lunii decembrie, vă invităm la Casa de Cultură din Mangalia, să vedeți și să revedeți filmul “Maria, Regina României”

0
635

”La câte­va zile după pre­mie­ra fil­mu­lui “Maria, Regi­na Româ­ni­ei”, încă se mai aud eco­u­ri­le unei seri magi­ce, la Casa de Cul­tu­ră din Man­ga­lia. Pre­zen­ța actri­ței Roxa­na Lupu a spo­rit emo­ți­i­le tutu­ror celor care au vizio­nat fil­mul și, de ce nu, am sim­țit că și ea avut emo­ții, în momen­tul în care a apă­rut pe sce­nă, în fața noas­tră. În ceea ce pri­veș­te fil­mul, con­si­der că este foar­te bine rea­li­zat și regi­zat, făcând drep­ta­te, atât poveș­tii, cât și per­soa­nei Regi­nei Maria.

Fru­mos regi­zat și fil­mat, fru­moa­se cos­tu­me, atmosfe­ră cap­ti­van­tă. Din punc­tul meu de vede­re, din film trans­pa­re spi­ri­tul femi­nist, iar peli­cu­la ne rea­min­teș­te, din­co­lo de poves­tea isto­ri­că în sine, încă o dată, că feme­i­le român­ce ar tre­bui să se pre­țu­ias­că mai mult. Și să fie pre­țu­i­te.

Chiar dacă nu a fost o român­că pur-sân­ge, Regi­na Maria este un model de urmat pen­tru foar­te mul­te din­tre noi, inclu­siv în vre­mu­ri­le actu­a­le. Ne rea­min­teș­te că avem pute­rea să schim­băm, în bine, des­ti­ne și idei și că tre­bu­ie să avem CURAJ și dem­ni­ta­te. Putem înfrân­ge ide­i­le miso­gi­ne, putem fi puter­ni­ce și femi­ni­ne, în ace­lași timp. Nu sun­tem făcu­te doar să punem cior­bă în far­fu­rie, băr­ba­tu­lui, și să facem para­da modei. Putem avea gri­jă de cei dragi, la fel de bine cum putem ini­ția și ges­tio­na o afa­ce­re de suc­ces, sau urma o carie­ră poli­ti­că.

Așa­dar, în fie­ca­re luni, de la ora 18:00, până la sfâr­și­tul lunii decem­brie, vă invi­tăm la Casa de Cul­tu­ră din Man­ga­lia, să vedeți și să reve­deți acest fru­mos și emo­țio­nant film artis­tic”. 

Ruxan­dra Geor­ges­cu, pen­tru Man­ga­lia News.


Man­ga­lia News, 14.11.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply