Roxana Lupu, actrița care o interpretează pe Regina Maria: „În fața unui astfel de personaj trebuie să fii umil” [VIDEO]

0
862

Roxa­na Lupu, actri­ța care a interpretat‑o pe Regi­na Maria, supra­nu­mi­ta regi­na sol­dat, mama tutu­ror româ­ni­lor, a fost invi­ta­ta Flo­ren­ti­nei Fân­tâ­na­ru, la emi­siu­nea ”De‑a via­ța Ascun­se­lea”.

Pe lân­gă rolul Regi­nei Maria din peli­cu­la ”Maria, Regi­na Româ­ni­ei”, actri­ţa Roxa­na Lupu i‑a cuce­rit pe englezi, inter­pre­tând un alt per­so­naj cu sân­ge albas­tru și anu­me, pe regi­na Eli­sa­be­ta a II‑a a Marii Bri­ta­nii.

Pen­tru aces­te per­so­na­je, Roxa­na s‑a docu­men­tat foar­te mult și a încer­cat să empa­ti­ze­ze cât mai mult cu regi­ne­le care au ținut pri­ma pagi­nă a lumii moder­ne și a zia­re­lor vre­mii.

VIDEO, aici: roxa­na-lupu-actri­ta-care-o-inter­pre­tea­za-pe-regi­na-maria


MN: Peli­cu­la “Maria, Regi­na Româ­ni­ei” își con­ti­nuă călă­to­ria prin țară. Pro­gra­mul actu­a­li­zat, pen­tru săp­tămâ­na 22–28 noiem­brie, aici: http://bit.ly/program_sapt3
🎬 Vă invi­tăm să luați loc în săli­le de cine­ma!

La Man­ga­lia, repre­zen­ta­ți­i­le cu acest film remar­ca­bil vor avea loc la Casa de Cul­tu­ră, săp­tămâ­nal, ast­fel:
Luni, 25 noiem­brie, ora 18:00;
Luni, 02 decem­brie, ora 18:00;
Luni, 09 decem­brie, ora 18:00;
Luni, 16 decem­brie, ora 18:00;
Luni, 23 decem­brie, ora 18:00.

”Mer­geți la film! Este Isto­ria noas­tră, atât de fru­mos spu­să în fil­mul rea­li­zat de Ale­xis Swe­et Cahi­ll. O să învă­țați să nu renun­țati nici­o­da­tă la visuri. Cine spu­ne că se pot rea­li­za fără dureri de cap, min­te”.


MN: Seri­a­lul rea­li­zat de coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News, dedi­cat fil­mu­lui MARIAREGINA ROMÂNIEI și celor doi actori de talie mondi­a­lă — Roxa­na Lupu și Nicho­las Lupu, îl puteți urmări AICI.


Man­ga­lia News, Luni, 25.11.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply