Rotary Club Mangalia organizează la Albești o întâlnire cu publicul pe tema “Alege să nu fii o victimă! Află-ți drepturile!” Participă avocat Cosmina Stoian și avocat Florin Răican

0
781

Rota­ry Club Man­ga­lia. 25 noiem­brie, Ziua Inter­națio­na­lă pen­tru Eli­mi­na­rea Vio­len­ței asu­pra Feme­i­lor, este mar­ca­tă în toa­tă lumea prin mani­fes­ta­ții și acte de con­dam­na­re a diver­se­lor for­me de vio­len­ță îndrep­ta­te asu­pra feme­i­lor. Cu acest pri­lej, Clu­bul Rota­ry Man­ga­lia orga­ni­zea­ză în data de Marți, 26 noiem­brie, la Cămi­nul Cul­tu­ral din comu­na Albești, înce­pând cu ora 17.00, o întâl­ni­re cu publi­cul, pe tema “Ale­ge să nu fii o vic­ti­mă! Află-ți drep­tu­ri­le!”, în cadrul căre­ia vor fi ofe­ri­te sfa­turi juri­di­ce de către doam­na avo­cat Cos­mi­na STOIAN și dom­nul avo­cat Flo­rin RĂICAN.


Man­ga­lia News, 25.11.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply