Dora Alina Romanescu: Ne grăbim…

0
410

Ne gră­bim…

Ne gră­bim prin via­ță și nu vedem pe unde mer­gem, nu obser­văm dure­rea și lacri­mi­le celor dragi, nu ne facem timp să ali­năm dure­rea celor bol­navi, nu avem timp să visăm, să stăm mai mult lân­gă pri­e­te­nii ade­vă­rați, nu ne facem timp să pri­vim la fru­mu­se­ți­le ce ne încon­joa­ră, nu luăm la pas locu­ri­le umbroa­se la care ajun­gem une­ori, nu ne astâm­pă­răm setea sor­bind cu poftă din apa unui izvor ce susu­ră vesel, nu ascul­tăm șoap­te­le flo­ri­lor, nici mur­mu­rul ape­lor ori ciri­pi­tul păsă­ri­lor.

Uităm să stăm sin­guri într-un loc de tai­nă și să ne rugăm, să vor­bim cu Împă­ra­tul Ceresc, uităm să pri­vin în urmă și să ne bucu­răm de amin­tiri dragi!

Nu ne facem timp să stăm mai des lân­gă părinți, să vor­bim cu ei, să le spu­nem cât de mult îi iubim pen­tru că s‑au tru­dit ca să deve­nim oameni de ome­nie!

Sun­tem mereu gră­biți și de cele mai mul­te ori nu gus­tăm fru­mo­sul pur, curat din aceas­tă lume mira­cu­loa­să cu care am fost bine­cu­vân­tați de divi­ni­ta­te!

Când ne tre­zim, când ne deș­tep­tăm, când deve­nim înțe­lepți, con­sta­tăm că sun­tem la capăt de drum, că tru­pul este butu­că­nos și gre­oi și nu ne mai aju­tă să mer­gem în locu­ri­le magi­ce prin care am tre­cut nepă­să­tori altă­da­tă, că min­tea îți joa­că fes­te și te face să te duci de mai mul­te ori în ace­lași loc între­bân­du-te necă­jit: „Oare ce am vrut să fac”? sau „Ce caut”? ori „După ce am venit”?

Pri­mim via­ța în dar o sin­gu­ră dată! Toți pămân­te­nii ar tre­bui să-și facă timp să o tră­i­as­că din plin, pen­tru că tre­ce repe­de, nu zăbo­veș­te o cli­pă. Fie­ca­re zi este un dar!

Bucu­ră-te de el! Sărbătorește‑l! Cin­steș­te cu pio­șe­nie via­ța, dra­gă pămân­tea­nu­le, și fă din ea cea mai de preț comoa­ră!

Dora Ali­na Roma­ne­scu, noiem­brie 2019.

MN: Coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News a publi­cat, de‑a lun­gul tim­pu­lui, mai mul­te arti­co­le din scri­e­ri­le doam­nei Dora Ali­na Roma­ne­scu, pe care le puteți (re)citi AICI.


Man­ga­lia News, 24.11.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply