REMEMBER — Cum a fost în decembrie 1989 la Mangalia? Cotidianul online Mangalia News susține organizarea unei sesiuni de comunicări și va publica un serial de articole pe această temă

0
526

Au tre­cut 30 de ani. Cum a fost în decem­brie 1989 la Man­ga­lia? Coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News sus­ți­ne orga­ni­za­rea unei sesiuni de comu­ni­cări și va publi­ca un seri­al de arti­co­le pe aceas­tă temă.

Dumi­ni­că, 18 noiem­brie, în avan­pre­mie­ra come­mo­ră­ri­lor ce vor avea loc pes­te o lună, dedi­ca­te împli­ni­rii a 30 de ani de la Revo­lu­ția din Decem­brie 1989, Man­ga­lia News a publi­cat arti­co­lul inti­tu­lat ”Scur­tă isto­rie a pre­zen­ței Mari­nei la Man­ga­lia. Extra­se din lucra­rea ”Man­ga­lia în pagi­ni­le vre­mii”, avându‑i ca autori pe Aure­lia Lăpușan și Ște­fan Lăpușan”.

Pri­mit cu inte­res de citi­to­rii noș­tri, arti­co­lul amin­tit a des­chis calea unor comen­ta­rii per­ti­nen­te, din­tre care amin­tim pe cel sem­nat mai jos de dom­nul pro­fe­sor Emil-Cor­ne­liu Ninu.

Emil-Cor­ne­liu Ninu: Desi­gur că aces­te date sunt de un inte­res deo­se­bit pen­tru cei care s‑au sim­țit legați de Man­ga­lia și de Mari­na Mili­ta­ră, pe care a crescut‑o la sânul ei. Nu se poa­te vor­bi des­pre o isto­rie a ora­șu­lui, fără a fi amin­tit rolul deți­nut de Mari­na Mili­ta­ră în dezvol­ta­rea eco­no­mi­că și socio-cul­tu­ra­lă a urbei. De ace­ea, reve­de­rea aces­tor infor­ma­ții sunt bine­ve­ni­te, dar, desi­gur, că ele tre­bu­ie com­ple­ta­te cu alte­le, exis­ten­te, deja, în lucrări ale unor autori locali, pre­cum D. Isac (“Man­ga­lia, recu­noș­tin­ță veș­ni­că Arma­tei Româ­ne”), E. C. Ninu (“Revo­lu­ție sau nu, la Man­ga­lia?”), Ov. Miha­la­che ș.a. Cum se vor împlini, pes­te o lună, 30 de ani de la Eve­ni­men­te­le din Decem­brie 1989, ar fi bine dacă s‑ar orga­ni­za o sesiu­ne de comu­ni­cări, dez­ba­te­re publi­că etc. etc. pe aceas­tă temă, dată fiind impor­tan­ța aces­tui moment pen­tru toți mangalienii.

MN: Venim în întâm­pi­na­rea pro­pu­ne­ri­lor făcu­te de dis­tin­sul domn pro­fe­sor Emil-Cor­ne­liu Ninu și lan­săm invi­ta­ția publi­că spre toți cei care doresc să ne comu­ni­ce în scris amin­ti­ri­le tră­i­te în ace­le momen­te isto­ri­ce, aici, la Man­ga­lia și în împre­ju­ri­mi. Sunt bine­ve­ni­te foto­gra­fii și docu­men­te ori­gi­na­le, care să înso­țeas­că tex­te­le scrise.

Ero­ii Revo­lu­ti­ei din decembrie1989, come­mo­rati la Mangalia.

 

REMEMBER: Cum a fost în decem­brie 1989 la Man­ga­lia? Scri­eți-ne pe adre­sa de e‑mail a redac­ți­ei: [email protected]


Man­ga­lia News, 18.11.2019. (foto: arhi­va MN).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply