Queen Marie of Romania: Weekend-ul acesta vom lua loc în sala de cinema, să urmărim unul dintre cele mai așteptate filme ale toamnei

0
363

Que­en Marie of Roma­nia: Wee­kend-ul aces­ta vom lua loc în sala de cine­ma, să urmă­rim unul din­tre cele mai aștep­ta­te fil­me ale toam­nei. Până atunci, vă invi­tăm să des­co­pe­rim cum a fost în spa­te­le came­re­lor de fil­mat.

O Regi­nă pen­tru o Româ­nie Mare

Fil­mul “Maria, Regi­na Româ­ni­ei” este o măr­tu­rie a zbu­ci­u­mu­lui, a con­tro­ver­se­lor, a încleș­tă­rii min­ții și ini­mi­lor. Regă­sim o Româ­nie devas­ta­tă de Pri­mul Răz­boi Mondi­al. Măci­na­tă de boa­lă, ținu­tă cap­ti­vă foa­me­tei și dez­nă­dej­dei, soar­ta poli­ti­că a țării este extrem de con­tro­ver­sa­tă. În pri­mă­va­ra anu­lui 1919, Regi­na plea­că la Con­fe­rin­ța de Pace de la Paris, să‑i înfrun­te pe cei mai puter­nici lideri ai lumii și să lup­te pen­tru o Româ­nie Mare. Iși sal­vea­ză țara ce nu i‑a fost nata­lă, folo­sind cea mai puter­ni­că armă de pe pământ: iubi­rea.

🎬 De Vineri, 8 noiem­brie, pe mari­le ecra­ne, “Maria, Regi­na Româ­ni­ei”. Până atunci, vă invi­tăm să urmă­riți noul tra­i­ler:

Citiți și: Din culi­se­le fil­mu­lui „Maria, Regi­na Româ­ni­ei“ [VIDEO];

EVENIMENT! 🎬 Pre­mie­ra celui mai aștep­tat film al toam­nei, “Maria, Regi­na Româ­ni­ei”, la Casa de Cul­tu­ră din Man­ga­lia, vineri, 8 noiem­brie! (Pro­gra­mul repre­zen­ta­ți­i­lor de la Man­ga­lia cu acest film remar­ca­bil, în luni­le noiem­brie și decem­brie 2019, în acest arti­col).

MN: Coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News a publi­cat cu mare drag mai mul­te arti­co­le des­pre fami­lia de actori români de talie mondi­a­lă — Roxa­na Lupu și Nicho­las Lupu, soțul admi­ra­bi­lei inter­pre­te a rolu­lui Regi­nei Maria din acest film remar­ca­bil.


Man­ga­lia News, 04.11.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele