Proiect cultural de mare anvergură! Ieri s‑a inaugurat Canalul Virtual București-Mangalia, o interesantă colaborare între scriitorul Lucian Ciuchiță și cotidianul on-line Mangalia News

0
339
Lucian Ciuchiță.

Lucien Lan­ce­lot Ciu­chi­ta: Pro­iect cul­tu­ral de mare anvergură!

”Ieri s‑a inau­gu­rat Cana­lul Vir­tu­al Bucu­res­ti-Man­ga­lia, o inte­re­san­tă cola­bo­ra­re intre scri­i­to­rul Lucian Ciu­chi­ță și coti­dia­nul on-line Man­ga­lia News. De fapt, este un pro­iect cul­tu­ral care iși pro­pu­ne să pre­zin­te citi­to­ri­lor situ­a­ția rea­lă a Cul­tu­rii din Româ­nia, o radi­o­gra­fie a soci­e­tă­ții și a mediu­lui aca­de­mic și, mai ales, o infor­ma­re corec­tă des­pre ade­vă­ra­ții oameni de cul­tu­ră, scri­i­tori valo­roși care sunt mar­gi­na­li­zați, inte­lec­tu­ali, artisti si actori care tră­iesc la limi­ta sărăciei…

Pe de altă par­te, vom face son­da­je și ana­li­ze eco­no­mi­ce, că nu este degea­ba Lucian Ciu­chi­ță cer­ce­tă­tor sti­in­ți­fic la Aca­de­mia Româ­nă și pro­fe­sor de Sta­tis­ti­că, ca să aflăm unde se duc banii pen­tru pro­mo­va­rea cul­tu­rii în țară și stră­i­nă­ta­te. Să aflăm și noi ce buget li se alo­că ICR-ilor si Minis­te­ru­lui Româ­ni­lor de Pre­tu­tin­deni și să vedem ce s‑a pro­mo­vat până acum, pe cine au sus­ți­nut cu bani grei și ce efec­te cul­tu­ra­le au fost… Vom ras­pun­de repe­jor și la între­ba­rea supă­ră­toa­re: De ce se pro­mo­vea­ză nonvaloarea??

Revin la pro­iec­tul abia lan­sat ieri și vă anunț că par­te­ne­rii ofi­ci­ali ai Man­ga­lia News sunt pos­tul de tele­vi­ziu­ne Arca TV și TVR Inter­națio­nal. Minis­te­rul Româ­ni­lor de Pre­tu­tin­deni a refu­zat cate­goric cola­bo­ra­rea, deși ar fi fost nor­mal să participe.

Pos­tu­lui inter­națio­nal Arca TV am să‑i dedic un capi­tol sepa­rat, vă spun acum doar că are sedi­ul în Hous­ton, Texas și cores­pon­denți în mai toa­tă lumea. Eu sunt cel mai recent cola­bo­ra­tor al aces­tui post de tele­vi­ziu­ne care, impre­u­nă cu Man­ga­lia News, dețin pes­te 3 mili­oa­ne de uti­li­za­tori. Ei bine, acești 3 mili­oa­ne de români vor afla mul­te lucruri de care nici nu bănu­iau că exis­tă, nici nu au fost infor­mați corect. Pro­ba­bil că într-un vii­tor apro­pi­at vom deve­ni Amba­sa­dori Cul­tu­rali ai Româ­ni­ei. Pen­tru o Româ­nie fru­moa­să și uni­tă! Va urma”.

Man­ga­lia News, 26.11.2019:

Lucian Ciu­chi­ță — Mona­da Rațiu­nii. Pri­mul epi­sod: Amin­tiri des­pre vii­tor și Pământ pes­te pământ — https://bit.ly/2OPI7Dq — #Man­ga­li­a­News. Mul­țu­mim, Maes­tre Lucian Lucien Lan­ce­lot Ciu­chi­ta. UPDATE: Pen­tru MELISSA THOMAS, ceva Spe­cial, într‑o zi Spe­cia­lă! La mulți ani, Melis­sa! Vă iubim pe amân­doi! Sănă­ta­te și bucu­rii, dragilor!

Lucian Ciu­chi­ță – Mona­da Rațiu­nii. Pri­mul epi­sod: Amin­tiri des­pre vii­tor și Pământ pes­te pământ

MN: Cu scri­i­to­rul, poe­tul și sce­na­ris­tul ”sta­tis­ti­cian” Lucian Ciu­chi­ță ne-am cunos­cut zile­le tre­cu­te, prin inter­me­di­ul pri­e­te­nu­lui nos­tru comun, prof. dr. Ioan Iacob, ono­ra­bil ”repor­ter de teren” Man­ga­lia News, la Târ­gul de Car­te Gau­dea­mus, edi­ția 2019, care a avut bună­vo­in­ța să ne tri­mi­tă trei repor­ta­je de la ”Târg”, din­tre care cel inti­tu­lat Wee­kend lite­rar. Scri­i­to­rul Lucian Ciu­chi­ţă își lansea­ză roma­ne­le ”L’ile du Pur­ga­to­ire” și ”Ce cau­tă poves­tea mea în fil­mul lor?”, con­co­mi­tent, la Montre­al și la Bucu­rești!, care ”a aprins” scân­te­ia ide­ii de cola­bo­ra­re cu Man­ga­lia News.

Ne scria dom­nul prof. dr. Ioan Iacob: ”Am pri­mit recent un tele­fon de la scri­i­to­rul Lucian Ciu­chi­ță (pe care îl ascul­ta­sem în emi­siu­nea “Ser­vi­ci­ul de noap­te cu Ale­xan­dru Rusu”, de la Radio Româ­nia Actu­a­li­tăți și am fost invi­tat la o întâl­ni­re cu căr­ți­le sale, la Libra­ri­um TNB (noua libră­rie de la Tea­trul Națio­nal Bucu­rești). A fost o sea­ră fas­ci­nan­tă, dar aștept cu inte­res lan­sa­rea  roma­nu­lui “Ce cau­tă poves­tea mea în fil­mul lor?”, de Lucian Ciu­chi­ță, care va avea loc in cadrul Tar­gu­lui Gau­dea­mus, dumi­ni­că 24 noiem­brie, ora 16.00, la Sala Mir­cea San­tim­brea­nu, Corp B2”. (…). ”Am obți­nut de la autor o decla­ra­ție în exclu­si­vi­ta­te, pen­tru coti­dia­nul onli­ne “Man­ga­lia News” (și pro­mi­siu­nea că va tri­mi­te și ima­gi­ni­le căr­ți­lor sale care se vor lan­sa la Montre­al și la Gau­dea­mus)”.

Și, iată, ”Aven­tu­ra noas­tră lite­ra­ră” a fost lan­sa­tă! Vânt bun, din pupa! — așa cum se spu­ne pe la Man­ga­lia, la mal de mare, sau… Să fie într-un ceas bun!

MN: Des­pre scri­i­to­rul Lucian Ciu­chi­ță, coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News a publi­cat arti­co­le­le ce pot fi vizio­na­te AICI.


Man­ga­lia News, Mier­curi, 27 noiem­brie 2019.


Man­ga­lia News este par­te­ner media în Pro­iec­tul ARCA TV, Hous­ton, Texas, USA, Tele­vi­ziu­nea româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni, încă de la lan­sa­re, ală­tu­ri de TVR Inter­națio­nal. (Arti­co­le­le des­pre Arca TV, publi­ca­te de Man­ga­lia News, pot fi vizu­a­li­za­te AICI).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply