Premieră la prezidențiale: Cei doi profesori care intră în turul II, Iohannis și Dăncilă, sunt provocați la o dezbatere de sindicaliștii din educație de la Iași

0
315

În pre­mie­ră în ale­ge­ri­le pre­zi­den­ți­a­le din Româ­nia, sin­di­ca­liș­tii din edu­ca­ție îi pro­voa­că pe can­di­da­ții care au intrat în turul al II-lea al ale­ge­ri­lor pre­zi­den­ți­a­le – ambii pro­fe­sori – la dez­ba­te­re pe urmă­toa­re­le teme: edu­ca­ție, sănă­ta­te, jus­ti­ție, infras­truc­tu­ră și poli­ti­că exter­nă. Sin­di­ca­liș­tii din edu­ca­ție din Iași, USLIP Iași, anun­ță că îi așteap­tă pe Kla­us Iohan­nis și Viori­ca Dăn­ci­lă la o dez­ba­te­re, la Pala­tul Cul­tu­rii din Iași.

USLIP IAȘI, care repre­zin­tă inte­re­se­le a 9000 de mem­bri de sin­di­cat din învă­țămân­tul pre­u­ni­ver­si­tar, la nive­lul jude­țu­lui Iași, pro­pu­ne orga­ni­za­rea unei dez­ba­teri tema­ti­ce, onli­ne, pe pagi­na noas­tră de face­bo­ok ‘USLIP IAȘI NEWS’, ce are apro­xi­ma­tiv 40.000 de urmă­ri­tori, în spe­cial din zona edu­ca­ți­ei și cu rami­fi­ca­ții onli­ne în toa­te jude­țe­le țării. Trans­mi­sia va putea fi pre­lu­a­tă și de către pos­tu­ri­le de tele­vi­ziu­ne din Româ­nia, gra­tu­it“, anun­ță Uniu­nea Sin­di­ca­te­lor Libe­re din Învă­țămân­tul Pre­u­ni­ver­si­tar (USLIP) Iași, într-un comu­ni­cat remis Edupedu.ro.

Sin­di­ca­liș­tii pre­ci­zea­ză că “locul pe care l‑am ales pen­tru aceas­tă con­frun­ta­re de idei, viziuni, stra­te­gii, este unul cu puter­ni­ce sem­ni­fi­ca­ții pen­tru Iași și Româ­nia – Pala­tul Cul­tu­rii (din Iași). Con­frun­ta­rea între dom­nul Kla­us Wer­ner Iohan­nis și doam­na Viori­ca Dăn­ci­lă se va des­fă­șu­ra la o dată sta­bi­li­tă de comun acord cu sta­ff-uri­le celor doi can­di­dați“.

Teme­le pe care le pro­pu­nem ana­li­zei sunt: Edu­ca­ția, Sănă­ta­tea, Jus­ti­ția, Infras­truc­tu­ra și Poli­ti­ca exter­nă.

USLIP IAȘI garan­tea­ză echi­dis­tan­ța și neu­tra­li­ta­tea poli­ti­că a orga­ni­za­ți­ei noas­tre și a mode­ra­to­ri­lor. Amfi­tri­o­nii aces­tui eve­ni­ment vor fi un pro­fe­sor și un medic“, se mai ara­tă în comu­ni­ca­tul sin­di­ca­liș­ti­lor din edu­ca­ție, din Iași.


Man­ga­lia News, 12.11.2019. (sur­sa: edupedu.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply