«PIF VIZITEAZA MANGALIA
Mobilizare maximă, la Concursul de Benzi Desenate cu Pif și Hercule!

0
455

Orga­ni­zat în peri­o­da 10 octom­brie – 15 decem­brie 2019 de Bibli­o­te­ca Fran­ce­ză ”Arthur Rim­ba­ud”, în cola­bo­ra­re cu Bibli­o­te­ca Muni­ci­pa­lă, din cadrul Direc­ți­ei Cul­tu­ră și Sport Man­ga­lia, Con­cur­sul de benzi dese­na­te «Pif vizi­tea­ză Man­ga­lia» a inspi­rat pes­te 70 de elevi din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia și zone­le limi­tro­fe.

În aest an, la pri­ma edi­ție a con­cur­su­lui, s‑au înscris urmă­toa­re­le școli: Școa­la Gim­na­zi­a­lă nr.1 Man­ga­lia (3 elevi), Școa­la Gim­na­zi­a­lă “Sfân­tul Andrei” (1), Școa­la Gim­na­zi­a­lă nr.3 Man­ga­lia (15), Școa­la Gim­na­zi­a­lă “Gala Galac­tion” (25), Șco­li­le Gim­na­zi­a­le Lima­nu si 2 Mai (4) și Lice­ul Teo­re­tic “Cal­la­tis” (50 elevi).

Per­so­na­je­le din revis­ta emble­ma­ti­ca Pif Gad­get din anii 90 vor fi rein­ven­ta­te, sub diver­se teh­nici artis­ti­ce. Plan­șe­le de benzi dese­na­te înscri­se în cadrul con­cur­su­lui « Pif vizi­tea­ză Man­ga­lia » vor fi eva­lu­a­te de către mem­brii juri­u­lui, după o gri­la de eva­lu­a­re. Se va acor­da câte o notă, pen­tru fie­ca­re cri­te­riu în par­te, în func­ție de gra­dul de înde­pli­ni­re a aces­tu­ia. Note­le vor fi acor­da­te pe o sca­lă de la 2 la 20, 20 fiind nota maxi­mă care poa­te fi obți­nu­tă.

Gri­la de eva­lu­a­re va pune accent pe res­pec­ta­rea temei, a tex­tu­lui din baloa­ne, fără gre­șeli orto­gra­fi­ce, a scri­su­lui cali­gra­fic și a măies­tri­ei dese­nu­lui (cro­ma­ti­ca, per­so­na­li­ta­tea per­so­na­je­lor etc).

Juri­za­rea fina­lă va fi rea­li­za­tă în luna febru­a­rie 2020, cand va avea loc și pre­mi­e­rea.


Man­ga­lia News, 22.11.2019. (sur­sa: Direc­ția Cul­tu­ră și Sport Man­ga­lia).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply