Pe 7 si 8 noiembrie, de la ora 19.00, la Teatrul Tănase are loc editia XXI‑a a Festivalului de Muzica Usoara AURELIAN ANDREESCU. Recitaluri: Luminita Anghel si Adrian Enache

0
568
poster 3aa 2017 var a1

Fes­ti­va­lul Con­curs de Muzi­că Uşoa­ră AURELIAN ANDREESCU, 2019, edi­ția a XXI‑a.

Pe 7 şi 8 noiem­brie, de la ora 19:00, va avea loc la Sala SAVOY a Tea­tru­lui de Revis­tă ”Con­stan­tin Tăna­se”, cea de‑a 21‑a edi­ţie a Fes­ti­va­lu­lui Con­curs de Muzi­că Uşoa­ră AURELIAN ANDREESCU, un eve­ni­ment de tra­di­ţie, dedi­cat ine­ga­la­bi­lu­lui inter­pret. 

Acest con­curs urmă­reş­te afir­ma­rea şi sti­mu­la­rea valo­ri­lor auten­ti­ce în vede­rea lan­să­rii în lumea muzi­cii pop româ­nești, pre­cum şi rea­du­ce­rea în atenţia tine­ri­or inter­preţi a uno­ra din cele mai valo­roa­se cre­a­ţii ale com­po­zi­to­ri­lor de muzi­că ușoară.

16 tineri şi foar­te talen­ta­ţi con­cu­renţi din Bucu­reşti şi din ţară vor lup­ta pen­tru Tro­fe­ul fes­ti­va­lu­lui, cuce­rit de‑a lun­gul tim­pu­lui de cele­brii Paul Suru­giu FUEGO, Mihai Tră­is­ta­riu, Pau­la Seling, Călin Geam­ba­şu, Anda Adam, Iri­na Nico­lae (ex ASIA), Cla­u­diu Miri­că, Măli­na Oli­ne­scu, Mari­an Ste­re (tex­ti­er, inter­pret, redac­tor la Radio Româ­nia Inter­na­ţio­nal), dar şi de Radu Ghen­cea (1997) şi Adri­a­na Gavri­lă (2016), amân­doi fiind acum soli­şti ai tea­tru­lui nostru.

Toți con­cu­renţii vor fi acom­pa­ni­a­ţi LIVE de Orches­tra Tea­tru­lui de Revis­tă „Con­stan­tin Tăna­se”, dir­ji­a­tă de Dan Dimi­triu, mem­bru în juriu, ală­tu­ri de Lumi­ni­ţa Anghel, Adri­an Rom­ces­cu, BODO, de tex­ti­e­ra Car­men Aldea-Vlad şi de core­gra­fa Ali­na Cimpoieru.

Le urăm suc­ces tutu­ror con­cu­renţi­lor și vă aştep­tăm în ambe­le seri, care vor cul­mi­na cu reci­ta­lu­ri­le Lumi­ni­ţei Anghel şi cel al lui Adri­an Enache.

INTRAREA este LIBERĂ, în limi­ta locu­ri­lor disponibile.


Man­ga­lia News, 07.11.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply