Open Your eyes! Make a decision now!’ Dezbatere despre prevenirea consumului de tutun, alcool si droguri in randul elevilor de liceu din cadrul Liceului Teoretic Callatis Mangalia

0
286

INVITATIE

Lice­ul Teo­re­tic Cal­la­tis Man­ga­lia, în par­te­ne­ri­at cu Aso­ci­a­ţia „ProAc­tiv pen­tru Comu­ni­ta­te” și Cen­trul Tra­ta­re Depen­den­te Equ­i­tas, imple­men­tea­ză pe par­cu­sul anu­lui șco­lar 2019–2020, pro­iec­tul Open Your eyes! Make a deci­sion now!

Pro­iec­tul are ca obiec­tiv des­fă­șu­ra­rea de dez­ba­teri, ate­li­e­re, întâl­niri de lucru cu fac­tori de deci­zie, părinți și soci­e­ta­tea civi­lă, în vede­rea con­sti­en­ti­ză­rii peri­co­lu­lui con­su­mu­lui de sub­stan­țe halu­ci­no­ge­ne în rân­dul tine­ri­lor lice­eni din Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia.

Par­te­ne­ri­a­tul pe aceas­tă temă este o con­ti­nu­a­re a celor imple­men­ta­te în anii șco­lari pre­ce­denți, ca urma­re a pro­iec­tu­lui “Con­so­li­da­rea rolu­lui soci­e­tă­ții civi­le în dezvol­ta­rea, moni­to­ri­za­rea și eva­lu­a­rea poli­ti­ci­lor publi­ce pri­vind con­su­mul de dro­guri în muni­ci­pi­ul Man­ga­lia”, finan­țat prin Meca­nis­mul Finan­ci­ar Nor­ve­gian, prin Fon­dul pen­tru Rela­tii  Bila­te­ra­le la Nivel Natio­nal, ges­tio­nat de Minis­te­rul Fon­du­ri­lor Euro­pe­ne.

În acest con­text, avem plă­ce­rea de a vă invi­ta la dez­ba­te­ri­le ce vor avea loc în data de vineri, 15.11.2019, în Aula Hen­ry Igna­tie, a Lice­u­lui Teo­re­tic Cal­la­tis, înce­pând cu ora 13.00.

Cu sti­mă,

Nico­le­ta GRIGUTA, pre­șe­din­te­le Aso­ci­a­ţi­ei „ProAc­tiv pen­tru Comu­ni­ta­te”.


COMUNICAT

Lice­ul Teo­re­tic Cal­la­tis Man­ga­lia, în par­te­ne­ri­at cu Aso­ci­a­ţia „ProAc­tiv pen­tru Comu­ni­ta­te” și Cen­trul Tra­ta­re Depen­den­te Equ­i­tas, imple­men­tea­ză pe par­cu­sul anu­lui șco­lar 2019–2020, pro­iec­tul Open Your eyes! Make a deci­sion now!

1. Obiec­tiv gene­ral

Pre­ve­ni­rea con­su­mu­lui de tut­un, alco­ol si dro­guri in ran­dul ele­vi­lor de liceu din cadrul Lice­u­lui Teo­re­tic Cal­la­tis Man­ga­lia.

2. Obiec­ti­ve­le spe­ci­fi­ce

2.1. Cre­ş­te­rea nive­lu­lui de infor­ma­re al ele­vi­lor şi impli­ca­rea lor în acti­vi­tă­ţi de pre­ve­ni­re a  con­su­mu­lui de dro­guri (cf. Stra­te­gi­ei Naţio­na­le Anti­drog, cap. II, pct. A, al. 3 „Sen­si­bi­li­za­rea şi edu­ca­rea popu­la­ţi­ei şco­la­re în sco­pul evi­tă­rii con­su­mu­lui expe­ri­men­tal / recrea­ţio­nal de dro­guri şi tre­ce­rii de la aces­ta la cel regu­lat”).

2.2 Cre­ş­te­rea nive­lu­lui de infor­ma­re al părinţi­lor şi cadre­lor didac­ti­ce din şcoa­la selec­ta­tă cu pri­vi­re la pro­ble­me­le aso­ci­a­te con­su­mu­lui de dro­guri (cf. Stra­te­gi­ei Naţio­na­le Anti­drog, cap. II, pct. B, al. 1 „Sen­si­bi­li­za­rea, conş­ti­en­ti­za­rea şi moti­va­rea părinţi­lor în vede­rea impli­că­rii acti­ve, obiec­ti­ve şi core­la­te a aces­to­ra cu cele­lal­te arii de inter­venţie pre­ven­ti­vă”).

2.3. Ofe­ri­rea unor alter­na­ti­ve de petre­ce­re a tim­pu­lui liber pen­tru elevi, prin care să fie pro­mo­vat un stil de via­ţă sănă­tos (cf. Stra­te­gi­ei Naţio­na­le Anti­drog, cap. II, pct. A, al. 1 – „Dezvol­ta­rea unor ati­tu­dini şi prac­tici la nive­lul între­gii popu­la­ţii afla­tă într‑o for­mă de învă­ţământ, prin inter­me­di­ul pro­gra­me­lor şco­la­re şi de petre­ce­re a tim­pu­lui liber, în sco­pul adop­tă­rii unui stil de via­ţă sănă­tos, fără tut­un, alco­ol şi dro­guri”).

Pro­iec­tul se va des­fă­șu­ra pe peri­oa­da anu­lui șco­lar 2019–2020.

Locul de des­fa­su­ra­re: Lice­ul Teo­re­tic Cal­la­tis Man­ga­lia.

3. Echi­pa de imple­men­ta­re:

Volun­tari – elevi ai cla­sei IXA a Lice­u­lui Teo­re­tic Cal­la­tis
Volun­tari ai Aso­ci­a­ti­ei Proac­tiv pen­tru Comu­ni­ta­te.

4. Gru­pul ţin­tă

Gru­pul ţin­tă al pro­iec­tu­lui este repre­zen­tat de  elevi, vâr­sta cuprin­să între 15–18 ani, care vor fi impli­ca­ţi în pro­gra­me de pre­ve­ni­re a con­su­mu­lui de dro­guri rea­li­za­te şi susţi­nu­te de către ei pen­tru gru­pul de egali din şcoa­lă.

5. Bene­fi­ci­ari:

Bene­fi­ci­a­rii dire­cţi:

- elevi din cla­se­le IX ale Lice­u­lui Teo­re­tic Cal­la­tis

- cadre didac­ti­ce ale Lice­u­lui Teo­re­tic Cal­la­tis

- parin­tii ele­vi­lor  din Lice­ul Teo­re­tic Cal­la­tis

Bene­fi­ci­a­rii  indi­re­cţi ai pro­iec­tu­lui:

- comu­ni­ta­tea loca­lă

- mass media.

Per­soa­ne de con­tact:

Nico­le­ta GRIGUTA — pre­se­din­te Aso­ci­a­tia Proac­tiv pen­tru Comu­ni­ta­te,

Moni­ca Sil­via LIPNIC, coor­do­na­tor Comi­sia de pro­gra­me edu­ca­ti­ve euro­pe­ne Lice­ul Teo­re­tic Cal­la­tis.


Man­ga­lia News, 15.11.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply