”Moșneni — 100 de ani de școală românească” — eveniment dedicat întâlnirii între generații

0
591

100 de ani de școa­lă româ­neas­că — Moș­neni” — eve­ni­ment dedi­cat întâl­ni­rii între gene­ra­ții!  Vă aștep­tăm, vineri, 22 noiem­brie 2019, ora 13.00, la Cămi­nul Cul­tu­ral Moș­neni, pen­tru o întâl­ni­re emo­țio­nan­tă cu oameni care au făcut isto­rie in comu­ni­ta­tea loca­lă, cu pro­fe­sori și elevi, cu părinți și copii, cu edu­ca­tori și repre­zen­tanți ai comu­ni­tă­ții loca­le, cu amin­tiri, cu bune și cu rele, cu rea­li­zări sau neîm­pli­niri…, toa­te fac par­te din cei 100 de ani de exis­ten­ță ai șco­lii noas­tre!

Mul­țu­mesc părin­ți­lor minu­nați, care au aran­jat sala și ne spri­ji­nă pen­tru des­fă­șu­ra­rea in bune con­di­ții a eve­ni­men­tu­lui!

Mul­țu­mesc admi­nis­tra­ți­ei loca­le, pen­tru impli­ca­re și cole­gi­lor, pen­tru ECHIPA!

Mul­țu­mesc copi­i­lor extra­or­di­nari pe care ii avem ală­tu­ri și de care ne bucu­răm in fie­ca­re zi!

Prof. Magda­le­na Iacob, direc­tor.

UPDATE: A fost o acti­vi­ta­te minu­na­tă, cu oameni fru­moși, care s‑au bucu­rat nespus sa se reva­dă, să fie apla­u­dati si apre­ciați, sa li se mai spu­nă și lor lucruri fru­moa­se des­pre cât au con­tri­bu­it la dezvol­ta­rea cul­tu­ra­lă a comu­nei, să depe­ne amin­tiri si sa împăr­tă­șeas­că expe­rien­țe!


Man­ga­lia News, 22.11.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply