Ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Virgil Popescu s‑a întâlnit cu sindicatele din industria de apărare

0
287

Vir­gil Popes­cu, Minis­trul Eco­no­mi­ei, Ener­gi­ei și Mediu­lui de Afa­ceri s‑a întâl­nit marți cu sin­di­ca­te­le din indus­tria de apă­ra­re, pen­tru a pur­ta o serie de dis­cu­ții în vede­rea ela­bo­ră­rii unor stra­te­gii de acțiu­ne în vii­to­rul apro­pi­at.

Dia­lo­gul s‑a pur­tat după ce Pre­mi­e­rul Ludo­vic Orban, Minis­trul Eco­no­mi­ei, Vir­gil Popes­cu și Minis­trul Apă­ră­rii Națio­na­le, Nico­lae Ciu­că au avut o întâl­ni­re, în vede­rea con­so­li­dă­rii coo­pe­ră­rii între cele două insti­tu­ții.

”Am răs­puns cere­rii de a ne întâl­ni în acest for­mat și de a dis­cu­ta cu dum­ne­a­voas­tră. Minis­te­rul pe care îl con­duc are prin­tre direc­ți­i­le stra­te­gi­ce și indus­tria de apă­ra­re. Refe­ri­tor la aceas­ta, eu am avut încă de la înce­pu­tul man­da­tu­lui întâl­niri cu Minis­trul Apă­ră­rii Națio­na­le Nico­lae Ciu­că și am hotă­rât să ela­bo­răm un plan mul­ti­a­nu­al de cola­bo­ra­re cu Arma­ta Româ­nă, în urma căru­ia vom vedea cum poa­te să răs­pun­dă indus­tria de apă­ra­re nevo­i­lor Arma­tei Româ­ne. Tre­bu­ie să știți că vă bazați atât pe spri­ji­nul meu, cât și pe spri­ji­nul dom­nu­lui Nico­lae Ciu­că, Minis­trul Apă­ră­rii Națio­na­le. Amân­doi vrem să sta­bi­lim o bună cola­bo­ra­re între minis­te­re­le pe care le con­du­cem”, a afir­mat Vir­gil Popes­cu, Minis­trul Eco­no­mi­ei, Ener­gi­ei și Mediu­lui de Afa­ceri.

Prin­tre cei ce au par­ti­ci­pat la întâl­ni­rea de la sedi­ul Minis­te­ru­lui Eco­no­mi­ei se numă­ră dom­nul Con­stan­tin Bucu­ro­iu, preşe­din­te­le Sin­di­ca­tu­lui Drep­ta­tea de la Uzi­na Auto­me­ca­ni­că Moreni şi secre­tar naţio­nal pe pro­ble­me de indus­trie de apă­ra­re în cadrul Fede­ra­ţi­ei Naţio­na­le Sin­di­ca­le Soli­da­ri­ta­tea Metal, dom­nul Ion Ivan, lide­rul Fede­ra­ți­ei Sin­di­ca­te­lor din Apă­ra­re UNIREA, pre­cum și pre­șe­dinți ai sin­di­ca­te­lor de la Uzi­na Meca­ni­că SADU, Uzi­na Meca­ni­că Orăș­tie, IAR Ghim­bav, Fabri­ca de Pul­beri SA Făgă­raș, IOR SA.  Aceștia au vor­bit des­pre pro­ble­me­le cu care se con­frun­tă cele mai mul­te soci­e­tăți din indus­tria de apă­ra­re: lip­sa con­trac­te­lor și a inves­ti­ți­i­lor, cri­za for­ței de mun­că din cau­za nive­lu­lui foar­te mic de sala­ri­za­re.

Minis­trul Eco­no­mi­ei Vir­gil Popes­cu i‑a asi­gu­rat pe cei pre­zenți că în man­da­tul său își pro­pu­ne să întă­reas­că rela­ția de cola­bo­ra­re din­tre MAPN și Minis­te­rul Eco­no­mi­ei, sub­li­ni­ind fap­tul că-și doreș­te să spri­ji­ne puter­nic indus­tria națio­na­lă de apă­ra­re.

Tot­o­da­tă, Vir­gil Popes­cu a ară­tat că este la curent cu situ­a­ția difi­ci­lă în care se află mul­te din­tre com­pa­ni­i­le din por­to­fo­li­ul minis­te­ru­lui, situ­a­ție gene­ra­tă și de pre­ce­den­tul mod de lucru defec­tu­os din­tre Minis­te­rul Eco­no­mi­ei și Minis­te­rul Apă­ră­rii Națio­na­le. În acest con­text, Minis­trul Eco­no­mi­ei le‑a spus lide­ri­lor de sin­di­cat că a dis­cu­tat cu Minis­trul Apă­ră­rii și împre­u­nă au sta­bi­lit că este nece­sa­ră ela­bo­ra­rea unui plan mul­ti­a­nu­al de cola­bo­ra­re cu Arma­ta Româ­nă, pen­tru a avea o pla­ni­fi­ca­re stra­te­gi­că a comen­zi­lor ce se vor face com­pa­ni­i­lor din indus­tria de apă­ra­re.

La fina­lul întâl­ni­rii, Minis­trul Eco­no­mi­ei a rei­te­rat că indus­tria de apă­ra­re este pri­o­ri­ta­ră și că este recep­tiv la pro­ble­me­le întâm­pi­na­te de soci­e­tăți și anga­ja­ții aces­to­ra, dar a sub­li­ni­at că își doreș­te ca toți cei impli­cați să dea dova­dă de pro­fe­sio­na­lism.


Man­ga­lia News, 20.11.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply