Ministerul Afacerilor Externe a publicat lista și harta interactivă ale celor 835 de secții de votare pe care le organizează în străinătate

0
433

Minis­te­rul Afa­ce­ri­lor Exter­ne orga­ni­zea­ză 835 de sec­ții de vota­re în stră­i­nă­ta­te, la ale­ge­ri­le pen­tru Pre­șe­din­te­le Româ­ni­ei din anul 2019. 

Toa­te sec­ți­i­le de vota­re au fost vali­da­te de către Auto­ri­ta­tea Elec­to­ra­lă Per­ma­nen­tă, prin Hotă­rârea AEP nr. 38 din 20 octom­brie 2019, publi­ca­tă în Moni­to­rul Ofi­ci­al nr. 851, din 21 octom­brie 2019.

Orga­ni­za­rea celor 835 de sec­ții de vota­re din stră­i­nă­ta­te repre­zin­tă rezul­ta­tul efor­tu­ri­lor sus­ți­nu­te și al impli­că­rii tutu­ror șefi­lor de misiuni și a per­so­na­lu­lui Cor­pu­lui Diplo­ma­tic și Con­su­lar aflat în coor­do­na­rea aces­to­ra.

Sub­li­ni­em că buna func­țio­na­re a unui număr record de sec­ții de vota­re în afa­ra țării, în con­di­ți­i­le des­fă­șu­ră­rii votu­lui pe par­cur­sul a trei zile, pen­tru fie­ca­re din­tre cele două tururi de scru­tin, impli­că atât o coor­do­na­re strân­să între insti­tu­ți­i­le par­te­ne­re (Auto­ri­ta­tea Elec­to­ra­lă Per­ma­nen­tă, Ser­vi­ci­ul de Tele­co­mu­ni­ca­ții Spe­ci­a­le), cât și coo­pe­ra­rea cu for­ma­țiu­ni­le poli­ti­ce care vor nomi­na­li­za repre­zen­tanți în biro­u­ri­le elec­to­ra­le ale sec­ți­i­lor de vota­re din stră­i­nă­ta­te și cu comu­ni­tă­ți­le de români din stră­i­nă­ta­te.

Prin­tre țări­le în care vor fi orga­ni­za­te cele mai mul­te sec­ții de vota­re se numă­ră: Spa­nia (143, față de 50 orga­ni­za­te la ale­ge­ri­le euro­par­la­men­ta­re), Ita­lia (142, față de 76 orga­ni­za­te la ale­ge­ri­le euro­par­la­men­ta­re), Ger­ma­nia (80, față de 25 orga­ni­za­te la ale­ge­ri­le euro­par­la­men­ta­re), Marea Bri­ta­nie (72, față de 29 orga­ni­za­te la ale­ge­ri­le euro­par­la­men­ta­re), Fran­ța (50, față de 17 orga­ni­za­te la ale­ge­ri­le euro­par­la­men­ta­re), SUA (38, față de 31 orga­ni­za­te la ale­ge­ri­le euro­par­la­men­ta­re), Repu­bli­ca Mol­do­va (37, față de 36 orga­ni­za­te la ale­ge­ri­le euro­par­la­men­ta­re), Olan­da (25, față de 4 orga­ni­za­te la ale­ge­ri­le euro­par­la­men­ta­re), Bel­gia (23, față de 8 orga­ni­za­te la ale­ge­ri­le euro­par­la­men­ta­re), Irlan­da (16, față de 5 orga­ni­za­te la ale­ge­ri­le euro­par­la­men­ta­re), Dane­mar­ca (12, față de 7 orga­ni­za­te la ale­ge­ri­le euro­par­la­men­ta­re), Aus­tria (17, față de 9 orga­ni­za­te la ale­ge­ri­le euro­par­la­men­ta­re), Gre­cia (11, față de 4 orga­ni­za­te la ale­ge­ri­le euro­par­la­men­ta­re), Por­tu­ga­lia (9, față de 5 orga­ni­za­te la ale­ge­ri­le euro­par­la­men­ta­re), Elve­ția (8, față de 4 orga­ni­za­te la ale­ge­ri­le euro­par­la­men­ta­re).

În țări­le din spa­ți­ul Uniu­nii Euro­pe­ne vor fi orga­ni­za­te 639 de sec­ții de vota­re.

De ase­me­nea, men­țio­năm că, pe lân­gă sec­ți­i­le de vota­re orga­ni­za­te, în mod tra­di­țio­nal, în tea­tre­le de ope­ra­țiuni din Afga­nis­tan, va fi orga­ni­za­tă, în pre­mie­ră, o sec­ție de vota­re și în Mali, pen­tru a per­mi­te mili­ta­ri­lor români care par­ti­ci­pă la misiu­ni­le din cadrul ope­ra­țiu­nii Mul­ti­di­men­sio­na­le Inte­gra­te a ONU de Sta­bi­li­za­re în Repu­bli­ca Mali să își exer­ci­te drep­tul de vot.

Har­ta inte­rac­ti­vă cu sec­ți­i­le de vota­re și lis­ta com­ple­tă a aces­to­ra, pot fi con­sul­ta­te aici, cu un sim­plu cli­ck pe ima­gi­ne:

Rea­min­tim că la ale­ge­ri­le pre­zi­den­ți­a­le din anul 2014 au fost orga­ni­za­te în stră­i­nă­ta­te 294 de sec­ții de vota­re, la ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re din anul 2016, au fost orga­ni­za­te 417 de sec­ții de vota­re, iar la ale­ge­ri­le pen­tru Par­la­men­tul Euro­pean din mai 2019, au fost orga­ni­za­te 441 de sec­ții de vota­re.

Infor­ma­ții supli­men­ta­re:

Con­form Legii nr. 370/2004 pen­tru ale­ge­rea Pre­șe­din­te­lui Româ­ni­ei, repu­bli­ca­tă, cu modi­fi­că­ri­le și com­ple­tă­ri­le ulte­ri­oa­re, Minis­te­rul Afa­ce­ri­lor Exter­ne are atri­bu­ții admi­nis­tra­tiv-orga­ni­za­tori­ce în pre­gă­ti­rea și des­fă­șu­ra­rea pro­ce­su­lui de vota­re în stră­i­nă­ta­te.

Pro­ce­sul de vota­re în stră­i­nă­ta­te se des­fă­șoa­ră pe par­cur­sul a trei zile, res­pec­tiv pe 8, 9 și 10 noiem­brie, pen­tru pri­mul tur de scru­tin și 22, 23 și 24 noiem­brie, pen­tru al doi­lea tur de scru­tin. Pro­gra­mul sec­ți­i­lor de vota­re este: vineri, între ora loca­lă 12.00 și ora loca­lă 21.00, iar sâm­bă­tă și dumi­ni­că, între ora loca­lă 7.00 și ora loca­lă 21.00. 

Ale­gă­to­rii care la ora 21.00 se află la sedi­ul sec­ți­ei de vota­re, pre­cum și cei care se află la rând, în afa­ra sediu­lui sec­ți­ei de vota­re, pen­tru a intra în loca­lul de vot, pot să își exer­ci­te drep­tul de vot, până cel mult la ora loca­lă 23:59.


Man­ga­lia News, 07.11.2019. (sur­sa: MAE).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply