Mini-interviu cu Ing. Michal Holub, Director, Czech Trade Bucharest: ‘For me and my son, Romania is our second home’. ‘Pentru mine şi pentru fiul meu, România este cea de‑a doua noastră casă’

0
425

Ing. Michal Holub, Direc­tor, Cze­ch Tra­de Bucha­rest: ‘For me and my son, Roma­nia is our second home’. (Pen­tru mine şi pen­tru fiul meu, Româ­nia este cea de‑a doua noas­tră casă).   

Recent, la ROMEXPO, cu oca­zia unui Târg Inter­na­ţio­nal impor­tant, INDAGRA, am rea­li­zat un inter­viu cu Ing. Michal Holub, Direc­tor, Cze­ch Tra­de Bucha­rest, cu care am dis­cu­tat în engle­ză, aproa­pe o jumă­ta­te de oră, des­pre rela­ţi­i­le eco­no­mi­ce bila­te­ra­le, des­pre acti­vi­ta­tea domni­ei sale în Româ­nia, des­pre impre­si­i­le lega­te de INDAGRA ş.a.m.d.

Cu câte­va luni în urmă, în vară, îl suna­sem să îl pun în temă des­pre acest inter­viu şi afla­sem atunci că ofi­ci­a­lul ceh se află în vacanţă în Româ­nia, împre­u­nă cu fiul său, Voj­ta, pen­tru a‑i ară­ta aceas­tă ţară, con­si­de­ra­tă de ei „a doua casă”.   

Ioan Iacob: — We have spo­ken during sum­mer holi­day and you have told me you tra­vel with your son to show him Roma­nia. What abo­ut your son, what have you showed to him from Roma­nia?

Michal Holub: — ”My son is coming back eve­ry year to Roma­nia, sin­ce he was one year old, now he is four­te­en. Roma­nia is a part of his life, he was living either in Bucha­rest or in Roma­nia, he has very nice expe­rien­ces from chil­dhood, he has now two frien­ds from ‘gră­di­ni­ţă’ so we are not only visi­tors of your coun­try, me and my son, but we are also your frien­ds and Roma­nia is our second home”.

L‑am rugat pe Ing. Michal Holub să adre­se­ze un gând celor ce vor citi acest foar­te scurt inter­viu şi domnia sa le‑a urat ”mai mul­tă apă, adi­că ploa­ie, vara şi zăpa­dă, iar­na, să cre­as­că roa­de­le pămân­tu­lui!”.   

I‑am mulţu­mit pen­tru acest mini-inter­viu şi ne-am des­pă­rţit cu ură­ri­le de Săr­bă­tori feri­ci­te! Fiind­că tatăl meu fuse­se rănit în tim­pul celui de-al doi­lea răz­boi în Tatra, petre­cu­se un timp într-un spi­tal de aco­lo şi învă­ţa­se câte­va cuvin­te (pe care mi le‑a trans­mis şi mie), am spus la final în cehă ”Děkuj”, iar domnia sa mi‑a răs­puns în româ­nă: ”Cu plă­ce­re”.  

Mini-inter­viu rea­li­zat de prof. dr. Ioan Iacob, pen­tru Man­ga­lia News.


Man­ga­lia News, 30.11.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply