Marți se oprește curentul electric în centrul Mangaliei! Vezi Programul întreruperilor din regiunea Dobrogea

0
628

Pro­gra­mul între­ru­pe­ri­lor în regiu­nea Dobro­gea, (jude­țe­le Călă­rași, Con­stan­ța, Ialo­mi­ța și Tul­cea), săp­tămâ­na 25 noiem­brie — 1 Decem­brie 2019.

Pen­tru lucră­ri­le anu­a­le de repa­ra­ţii şi întreţi­ne­re insta­la­ţii şi reţe­le elec­tri­ce, pre­cum şi pos­turi de trans­for­ma­re, E — Dis­tri­bu­ţie Dobro­gea anu­nţă între­ru­pe­rea fur­ni­ză­rii ener­gi­ei elec­tri­ce în tim­pul lucră­ri­lor, după pro­gra­mul indi­cat mai jos:

Intre­ru­peri pro­gra­ma­te in zona Dobro­gea 25.11.2019 — 01.12.2019

Marţi, 26 Noiem­brie 2019:

Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, cu stra­da Con­stan­tei, bloc E, sca­ri­le A, B, C; bloc F, sca­ri­le A, B, C; bloc M, sca­ri­le A, B, C; bloc C1, sca­ri­le A, B, C; bloc C2, sca­ri­le A, B, C; bloc C3, sca­ri­le A, B, C; bloc G6; bloc PX3; bloc PX4; bloc PX6; bloc PY2, sca­ra B; bloc Far­ma­cie; Res­ta­u­rant Lavrion, Cris­to­for, Res­ta­u­rant Mari­nas, Muzeu Arhe­o­lo­gie, Ban­ca Comer­ci­a­la Româ­nă, Scoa­la Gene­ra­lă nr. 5, Agen­tia Natio­na­la de Ocu­pa­re a For­tei de Mun­ca, Pia­ta Emi­ne­scu cen­tru; stra­zi­le: Mihai Emi­ne­scu, Doc­tor Motas, Mara­ses­ti, Vasi­le Alec­san­dri, Vasi­le Pir­van, Ceta­tii, Tepes Voda, Liber­ta­tii (par­ti­al) – între­ru­pe­re tota­lă, între ore­le 09:00 — 13:00.


Man­ga­lia News, 24.11.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply