MARIA, REGINA ROMÂNIEI — Istoria noastră, atât de frumos spusă în filmul realizat de Alexis Sweet Cahill. Mergeți la film! O să învățați să nu renunțati niciodată la visuri

0
546

Maria, Regi­na Româ­ni­ei - Que­en Marie of Roma­nia este un film pe care l‑am văzut de două ori. Pri­ma dată, la pre­mie­ra de la Ate­ne­ul Român, unde am fost prea emo­țio­na­tă să îl văd într‑o notă obiec­ti­vă. Abia îmi stă­pâ­neam lacri­mi­le, la une­le sce­ne. Așa că am repe­tat expe­rien­ța într‑o sală la cine­ma. Pre­fe­ra­ții mei din dis­tri­bu­ție au fost Regi­na Maria — Roxa­na Lupu și Bră­ti­a­nu — Adri­an Titi­eni. Fiind o mare pasio­na­tă de isto­rie, este o ale­ge­re pur subiec­ti­vă. Întrea­ga echi­pă din acest film a făcut o mun­că fan­tas­ti­că.

Bră­ti­a­nu a fost cel mai puter­nic om poli­tic din gene­ra­ția sa, dar în film, la Paris, vedem un Bră­ti­a­nu vul­ne­ra­bil, ajuns la capă­tul pute­ri­lor. Igno­rat de Cle­men­ceau, Lloyd Geor­ge și de pre­șe­din­te­le Ame­ri­cii, cere aju­tor. Dra­gos­tea pen­tru Româ­nia s‑a dove­dit mai puter­ni­că decât orgo­li­ul de poli­ti­cian. Con­te­le Saint-Aulai­re, văzând cum pri­e­te­nul său își pier­de sân­ge­le-rece diplo­ma­tic, suge­rea­ză ca regi­na Maria să fie tri­mi­să la Paris.

Regi­na Maria se urcă în tren și plea­că în cea mai mare misiu­ne a vie­ții ei: să con­vingă mari­le puteri să ne lase Transil­va­nia, Buco­vi­na, Dobro­gea și Bana­tul. Și‑a pus la băta­ie tot far­me­cul de care băr­ba­ții au fost întot­dea­u­na fas­ci­nați. Cura­jul Regi­nei Maria, împre­u­nă cu sfa­tu­ri­le lui Bră­ti­nau, au pus baze­le unui par­te­ne­ri­at poli­tic care a făcut isto­rie. Așa s‑a năs­cut Româ­nia Mare.

Cine este actri­ța Roxa­na Lupu, cea care joa­că rolul Regi­nei Maria? Și‑a con­stru­it carie­ra prin mun­că, ido­lul ei este Petre Țuțea, iar în tim­pul fil­mă­ri­lor, citea Jur­na­lul Feri­ci­rii — Nico­lae Ste­inhar­dt. Nu este stră­i­nă de lumea închi­so­ri­lor comu­nis­te și nici de feno­me­nul Pitești. Este actri­ța cu cea mai acti­vă pre­zen­ță pe pagi­na de face­bo­ok a fil­mu­lui ÎNTRE CHIN Și AMIN, un film de Toma Ena­che.

Dru­mul Roxa­nei nu a fost deloc sim­plu. Dacă astăzi o vedem pe ecra­ne în Regi­na Maria este pen­tru că într‑o zi a rea­li­zat că Mun­ceam pen­tru visu­ri­le altor oameni, iar pe ale mele le lăsam la ușă”.

Roxa­na nu a renun­țat la acto­rie, așa cum nici Regi­na Maria nu a renun­țat la Româ­nia.

Mer­geți la film! Este Isto­ria noas­tră, atât de fru­mos spu­să în fil­mul rea­li­zat de Ale­xis Swe­et Cahi­ll. O să învă­țați să nu renun­țati nici­o­da­tă la visuri. Cine spu­ne că se pot rea­li­za fără dureri de cap, min­te”.

Autor: Cla­u­dia Emi­lia Puiu, 10.11.2019.


MN: MARIA, REGINA ROMÂNIEI — Pro­gra­mul în cine­ma­to­gra­fe­le din toa­tă țara, pen­tru săp­tămâ­na 8–14 noiem­brie. La Man­ga­lia, repre­zen­ta­ți­i­le cu acest film remar­ca­bil vor avea loc la Casa de Cul­tu­ră, săp­tămâ­nal, ast­fel:
Luni, 11 noiem­brie, ora 18:00;
Luni, 18 noiem­brie, ora 18:00;
Luni, 25 noiem­brie, ora 18:00;
Luni, 02 decem­brie, ora 18:00;
Luni, 09 decem­brie, ora 18:00;
Luni, 16 decem­brie, ora 18:00;
Luni, 23 decem­brie, ora 18:00.

”Mer­geți la film! Este Isto­ria noas­tră, atât de fru­mos spu­să în fil­mul rea­li­zat de Ale­xis Swe­et Cahi­ll. O să învă­țați să nu renun­țati nici­o­da­tă la visuri. Cine spu­ne că se pot rea­li­za fără dureri de cap, min­te”.


Man­ga­lia News, Luni, 11.11.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele