MARIA, REGINA ROMÂNIEI — Interviu cu actrița Roxana Lupu, interpreta acestui personaj fabulos care face parte din sufletul colectiv al românilor

0
310

MARIA, REGINA ROMÂNIEI. Roxa­na Lupu o inter­pre­tea­ză pe Maria, Regi­na Româ­ni­ei, în fil­mul cu ace­lași nume, care va ajun­ge în cine­ma­to­gra­fe din 8 noiem­brie. Din­co­lo de per­so­naj, de film și de regie, ea este o feme­ie cu ade­vă­rat fru­moa­să, un om întreg, cura­jos și one­st, care nu se teme să spu­nă lucru­ri­lor pe nume. Mai ales atunci când vine vor­ba de mese­ria de actor, dar și de bucu­ria de a inter­pre­ta un per­so­naj care face par­te din sufle­tul colec­tiv al româ­ni­lor.

Cum ai aflat de acest pro­iect și cum ai ajuns să o inter­pre­tezi pe Regi­na Maria?

Cred că am ajuns dato­ri­tă fap­tu­lui că am jucat rolul Regi­nei Eli­sa­be­ta a II‑a a Marii Bri­ta­nii. Astea au fost cir­cum­stanţe­le, con­junc­tu­ra și mare­le meu noroc. Dacă nu ar fi fost acest pro­iect, aceas­tă „recla­mă”, nu știu dacă aș fi ajuns la audi­ţie. Evi­dent că nu a fost doar asta, dar eu cred că a fost punc­tul de ple­ca­re. Regi­zo­rul a luat legă­tu­ra cu mine. Bri­git­te Dro­d­tlo­ff, sce­na­ris­ta care a avut ide­ea de a rea­li­za acest film, a venit la Lon­dra și aco­lo m‑au și che­mat la audi­ţie. Audi­ţia a durat trei ore, timp în care am dat pro­be din mai mul­te sce­ne, mai dra­ma­ti­ce, mai casu­al, des­tul de vari­a­te. Amu­zant a fost fap­tul că unul din­tre came­ra­mani ne între­ba dacă facem tot fil­mul pe loc, fiind­că audi­ţi­i­le aco­lo durea­ză apro­xi­ma­tiv 15 minu­te, în timp ce, în cazul meu, au durat trei ore. Însă a fost atât de fru­mos, atât de inte­re­sant, încât nu mi-am dat sea­ma cum a tre­cut tim­pul.

Ce s‑a întâm­plat după aceas­tă audi­ţie?

Pro­du­că­to­rul a spus că este inte­re­sat, ime­di­at după audi­ţie, în decem­brie. Mi‑a spus că vrea să fiu în ianu­a­rie în Româ­nia, să dau alte pro­be în cos­tum, ală­tu­ri de cele­lal­te per­so­na­je și de Maria-Deni­se Theo­do­ru, cea­lal­tă sce­na­ris­tă. Prac­tic, aproa­pe toa­tă echi­pa tre­bu­ia să fie pre­zen­tă. Așa că am venit la pro­be. Și aces­tea au ţinut aproa­pe două zile.

Vor­bim des­pre o mese­rie soli­ci­tan­tă, așa­dar, care impu­ne mul­tă mun­că. 

Da, tre­bu­ie să îţi pla­că foar­te mult. Și tre­bu­ie să îţi dorești un pro­iect din tot sufle­tul, pen­tru că audi­ţi­i­le sunt soli­ci­tan­te. Dar mie îmi plac foar­te mult audi­ţi­i­le și mă simt foar­te bine pe tot par­cur­sul lor. Întot­dea­u­na m‑am gân­dit că dacă reu­șesc să iau rolul, bine, iar dacă nu, măcar am încer­cat. Sin­cer, eu mă duc la audi­ţii ca să mă simt bine. Atât. Abia după ce pri­mesc un rol înce­pe stre­sul. Am aflat ime­di­at că am pri­mit acest rol și, după apro­xi­ma­tiv două luni, am și înce­put fil­mă­ri­le.

Ţi-ai dorit de mică să fii actri­ţă sau ai ajuns aici după un par­curs firesc?

Când eram mică mă uitam la Car­toon Network, iar după ce pro­gra­mul de dese­ne ani­ma­te se înche­ia, vedeam musi­ca­luri și fil­me cla­si­ce pe TCM. Așa am văzut Sin­gin’ in the Rain, Vră­ji­to­rul din Oz, Un ame­ri­can la Paris, Gigi și mul­te alte­le. Am cres­cut în atmosfe­ra asta și îmi plă­ceau foar­te mult, dar nu pot spu­ne că mă visam actri­ţă. Îmi plă­cea lumea de aco­lo, îmi plă­cea atmosfe­ra și îmi plă­ceau poveș­ti­le. Mă atră­geau foar­te mult, dar nu mă visam pe ecran și nici nu cred că ști­am că exis­tă mese­ria asta.

Nu am făcut tea­tru sau balet când eram mică și nici nu-mi aduc amin­te să fi avut un talent deo­se­bit în acest sens. Am avut un par­curs nor­mal: liceu de ști­inţe soci­a­le, facul­ta­te de socio­lo­gie. Însă oda­tă ajun­să la facul­ta­te, în Cluj, am înce­put să merg la tea­tru. Și mi s‑a părut foar­te inte­re­sant. Stă­team în cămin cu fete de la Sculp­tu­ră, iar cămi­nul era pen­tru cei de la Con­ser­va­tor. În 2005, Clu­jul era un oraș boem. A fost un an intens și mi-am zis că tre­bu­ie să dau la tea­tru. Am făcut pre­gă­ti­re și am dat exa­men la Cluj și la Bucu­rești. Am intrat la Bucu­rești și așa am pără­sit socio­lo­gia pen­tru acto­rie.

După stu­di­i­le tale în Bucu­rești, după doc­to­rat, știu că ai ple­cat în Marea Bri­ta­nie. Te-ai întors, însă, pen­tru rolul din Maria, Regi­na Româ­ni­ei. Cum a fost acest drum?

După ce mi-am susţi­nut teza de doc­to­rat, am ple­cat în Marea Bri­ta­nie. Ini­ţi­al, pen­tru un film inde­pen­dent, în ianu­a­rie. După acest film, am fost aco­lo într‑o vacanţă cu soţul meu, două săp­tămâni. Dacă ini­ţi­al mă temeam că Lon­dra este un oraș mare și rece, după expe­rienţe­le de aco­lo mi s‑a părut approa­cha­ble. În iulie ne mutam deja.

Simţeai nevo­ia de noi expe­rienţe?

Ajun­se­sem cum­va la un capăt de linie. Îmi doream alt­ce­va, îmi doream alte expe­rienţe. Eram atât de pre­gă­ti­ţi de pro­fe­so­rii noș­tri și făcu­sem o școa­lă seri­oa­să de acto­rie, dar ceva lip­sea în Româ­nia. Tea­trul era așa cum era, iar audi­ţi­i­le de film erau doar pen­tru câţi­va. Prac­tic, doar câţi­va actori au acces la audi­ţi­i­le de film cu ade­vă­rat impor­tan­te în Româ­nia. Și sunt ace­iași actori. Sunt actori buni, într-ade­văr, dar exis­tă mulţi alţi actori foar­te buni. Lor nu li se dă însă șan­sa de a demon­stra acest lucru și toc­mai din cau­za asta mul­te fil­me au ace­lași aer. Fil­me­le sunt bune, dar eu cred că ne dorim cu toţii să vedem și alt­ce­va pe ecran. Un tânăr talen­tat, de exem­plu. Fil­mul aces­ta, Maria, Regi­na Româ­ni­ei, a dat o șan­să unor oameni care nu ar fi primit‑o alt­min­teri. Inclu­siv mie, în Româ­nia. E mare lucru că eu, Roxa­na Lupu din Marea Bri­ta­nie, necu­nos­cu­tă aici, joc în acest film, în Româ­nia.

Ce repre­zin­tă aceas­tă șan­să pen­tru tine?

Pen­tru mine este o încu­nu­na­re a tot ce am tră­it în Marea Bri­ta­nie. Anii, sacri­fi­ci­i­le, cele­lal­te joburi… O recu­noaș­te­re a tot ce am făcut aco­lo. Sunt mân­dră că pot să fac ceva la mine în ţară. De fapt, asta mi-am dorit din­tot­dea­u­na.

Nu era posi­bil acest lucru fără ple­ca­rea în Marea Bri­ta­nie?

Nu. Nu era. Din păca­te, chiar nu era. Noi, româ­nii, nu ne apre­ci­em valo­ri­le decât după ce ele sunt vali­da­te în stră­i­nă­ta­te. Româ­nia are atâ­tea valori, atâţia oameni fru­moși care sunt încă în Româ­nia. Dar până când nu se duc să fie vali­da­te de un stră­in, nu sunt recu­nos­cu­te nici de noi. Dacă nu aș fi jucat rolul Regi­nei Eli­sa­be­ta a II‑a în Marea Bri­ta­nie sau rolul Prinţe­sei Mar­ga­ret, nu aș fi fost oare ace­lași om, ace­eași actri­ţă? Aș fi fost! Aces­te roluri au adă­u­gat un pic de expe­rienţă și un pic de recla­mă, dar eu expe­rienţă aveam deja, jucam la tea­tru și făceam atâ­tea și atâ­tea lucruri aici. Dar am fost vali­da­tă abia după ce am interpretat‑o pe Regi­na Eli­sa­be­ta a II‑a, în Marea Bri­ta­nie. Sunt însă extrem de recu­nos­că­toa­re că mi s‑a dat șan­sa asta, toc­mai pen­tru că știu că exis­tă mul­te actri­ţe talen­ta­te care ar fi putut juca rolul Regi­nei Maria.

MN: Vă invi­tăm căl­du­ros să citiți arti­co­lul inte­gral în Revis­ta ȘAPTE SERI.

Inter­viu rea­li­zat de Ale­xan­dra Nuță Sto­ica. Foto­gra­fii Abis Stu­dio.


Coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News a publi­cat cu mare drag mai mul­te arti­co­le des­pre fami­lia de actori români de talie mondi­a­lă — Roxa­na Lupu și Nicho­las Lupu, soțul admi­ra­bi­lei inter­pre­te a rolu­lui Regi­nei Maria din acest film remar­ca­bil.


Vă pre­zen­tăm PROGRAMUL repre­zen­ta­ți­i­lor cine­ma­to­gra­fi­ce din luni­le noiem­brie și decem­brie, la Man­ga­lia, cu fil­mul ”MARIAREGINA ROMÂNIEI”:

  • Vineri, 8 noiem­brie, ora 19:00 — PREMIERA!
  • Sâm­bă­tă, 9 noiem­brie, ora 13:00;
  • Luni, 11 noiem­brie, ora 18:00;
  • Luni, 18 noiem­brie, ora 18:00;
  • Luni, 25 noiem­brie, ora 18:00;
  • Luni, 02 decem­brie, ora 18:00;
  • Luni, 09 decem­brie, ora 18:00;
  • Luni, 16 decem­brie, ora 18:00;
  • Luni, 23 decem­brie, ora 18:00.

Cal­de mul­țu­mi­ri, acto­ri­lor, regi­zo­ru­lui și între­gii echi­pe de cine­aști!

DORIM VIZIONARE PLĂCUTĂ!


Man­ga­lia News, Vineri, 08.11.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele