Mai multe străzi din stațiunile Neptun și Olimp sunt reabilitate și modernizate

0
591

Pri­mă­ria Man­ga­lia a înce­put, recent, lucră­ri­le de rea­bi­li­ta­re și moder­ni­za­re pe mai mul­te străzi din sta­țiu­nea Nept­un, în cadrul unui pro­iect cu finan­ța­re euro­pea­nă, în valoa­re de apro­xi­ma­tiv 23 de mili­oa­ne de lei.

Pro­iec­tul de dezvol­ta­re turis­ti­că din sta­țiu­nea Nept­un-Olimp repre­zin­tă con­ti­nu­a­rea pro­gra­mu­lui de moder­ni­za­re a infras­truc­tu­rii turis­ti­ce din sta­țiuni, con­cre­ti­zat prin rea­bi­li­ta­rea fale­zei Nept­un – zona ”La Stea­guri”, inau­gu­ra­tă în anul 2015, tot cu fon­duri UE.

Actu­a­lul pro­iect are ca obiec­tiv valo­ri­fi­ca­rea poten­ți­a­lu­lui turis­tic din zona de sud a lito­ra­lu­lui și se refe­ră la moder­ni­za­rea sta­țiu­nii Nept­un-Olimp, repre­zen­ta­ti­vă pen­tru lito­ra­lul româ­nesc. Potri­vit docu­men­ta­ți­i­lor teh­ni­ce, atât în Nept­un, cât și în Olimp, vor fi rea­bi­li­ta­te și moder­ni­za­te urmă­toa­re­le străzi: Scri­i­to­ri­lor, Del­ta, Gării, Cri­nu­lui, Plo­pi­lor, Șco­lii, Ale­ea Stea­guri, Vile­le Spe­ci­a­le și Fale­za Nept­un. Tot­o­da­tă, se vor refa­ce tro­tu­a­re­le și sis­te­mul de ilu­mi­nat public, vor fi ame­na­ja­te par­cări pe stră­zi­le Scri­i­to­ri­lor, Gării,  Plo­pi­lor și Ale­ea Stea­guri.

Moder­ni­za­rea sis­te­mu­lui de ilu­mi­nat public, ruti­er și pie­to­nal pe stră­zi­le ce fac obiec­tul pro­iec­tu­lui impli­că cor­puri de ilu­mi­nat cu efi­cien­ță ener­ge­ti­că ridi­ca­tă – tip led, cu dura­tă mare de via­ță. În acest sens, la tre­ce­ri­le de pie­toni sem­na­li­za­rea vizu­a­lă va fi ali­men­ta­tă cu ener­gie rege­ne­ra­bi­lă, ver­de, prin sis­tem de plă­cuțe foto­vol­tai­ce. De ase­me­nea, pe stră­zi­le Gării și Cri­nu­lui vor fi ame­na­ja­te pis­te de bici­cle­te, iar la inter­sec­ția stră­zi­lor Gala Galac­tion, Fer­di­nand și Tran­da­fi­ri­lor va fi ame­na­jat un sens gira­to­riu pen­tru flui­di­za­rea tra­fi­cu­lui ruti­er.

”Acest pro­iect vine în com­ple­ta­rea moder­ni­ză­ri­lor făcu­te la fale­za Nept­un – zona ”La Stea­guri”, dar și la tron­so­nul de fale­ză Jupi­ter-Nept­un. Este un pro­iect des­ti­nat atât turiș­ti­lor, cât și locu­i­to­ri­lor din Nept­un și Olimp. Moder­ni­za­rea infras­truc­tu­rii ruti­e­re de către Pri­mă­ria Man­ga­lia con­tri­bu­ie la revi­ta­li­za­rea sta­țiu­ni­lor din sudul lito­ra­lu­lui, ală­tu­ri de inves­ti­ți­i­le din medi­ul pri­vat, care s‑au acce­le­rat în ulti­mii ani”, a decla­rat pri­ma­rul Radu Cris­ti­an.

El a rea­min­tit că Pri­mă­ria Man­ga­lia are deja în imple­men­ta­re un pro­iect ase­mă­nă­tor în sta­țiu­nea Saturn. Lucră­ri­le de moder­ni­za­re a sta­țiu­nii Saturn sunt în pli­nă des­fă­șu­ra­re, iar în peri­oa­da ime­di­at urmă­toa­re va fi dema­rat un alt pro­iect cu fon­duri UE, res­pec­tiv rea­bi­li­ta­rea fale­zei Man­ga­lia-Saturn.

Iată, așa­dar, că Pri­mă­ria Man­ga­lia a reu­șit să atra­gă fon­duri euro­pe­ne con­si­de­ra­bi­le pen­tru dezvol­ta­rea sta­țiu­ni­lor turis­ti­ce din sudul lito­ra­lu­lui, ceea ce va duce, impli­cit, la creș­te­rea numă­ru­lui de turiști pe dura­ta sezo­nu­lui esti­val”, a mai adă­u­gat pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Radu Cris­ti­an.


Man­ga­lia News, 21.11.2019. (Comu­ni­cat pri­mit de la Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply