Liceul Callatis: ”À la Sainte Catherine, tout arbre prend racine!” — Acțiune de plantat pomi fructiferi

0
527

A deve­nit deja o tra­di­ţie ca, în fie­ca­re an, pe data de 25 noiem­brie, ele­vii Lice­u­lui Teo­re­tic „Cal­la­tis” Man­ga­lia să plan­te­ze pomi, în gră­di­na din cur­tea inte­ri­oa­ră a lice­u­lui. În aceas­tă zi, atât în calen­da­rul cato­lic, cât şi în cel orto­dox, este săr­bă­to­ri­tă Sfân­ta Eca­te­ri­na.

Un pro­verb fran­cez spu­ne: „À la Sain­te Cathe­ri­ne, tout arbre prend raci­ne”.  În Franţa exis­tă aceas­tă cre­dinţă popu­la­ră că ori­ce copac plan­tat în ziua de Sfân­ta Eca­te­ri­na, va prin­de rădă­cini. De ace­ea, cate­dra de Lim­ba fran­ce­ză, repre­zen­ta­tă de doam­ne­le pro­fe­soa­re Peghi Mar­cu şi Cris­ti­na Mela­nia Bon­cu şi Comi­sia de eco­lo­gie a lice­u­lui, au luat ini­ţi­a­ti­va de a plan­ta câţi­va puieți în gră­di­na lice­u­lui. Copi­ii, spri­ji­ni­ţi de părinţi, s‑au mobi­li­zat şi au plan­tat pomi fruc­ti­feri: meri, cireşi, pruni etc.

A fost ală­tu­ri de noi şi Cabi­ne­tul de Asis­tenţă Psi­ho­pe­da­go­gi­că, repre­zen­tat de psi­ho­lo­gul şco­lii noas­tre, doam­na Car­men Andrei, diri­gin­ta cla­sei a VII‑a A. Au mai par­ti­ci­pat: ele­vii cla­sei a V‑a A, împre­u­nă cu doam­na diri­gin­tă Cris­ti­na Mela­nia Bon­cu; cla­sa a VI‑a B, sub îndru­ma­rea doam­nei diri­gin­te Mela­nia Che­la­ru, elevi de la cla­sa a IX‑a C, îndru­ma­ţi de doam­na diri­gin­tă Adi­na Giur­că, mem­bri ai Comi­si­ei de Eco­lo­gie a lice­u­lui. Ele­vii cla­sei a XII‑a B au con­fe­cţio­nat un ban­ner, pe care au scris pro­ver­bul franţu­zesc, culo­ri­le pre­do­mi­nan­te ale lite­re­lor fiind gal­ben şi ver­de, culo­ri­le spe­ci­fi­ce aces­tei săr­bă­tori. Ban­ne­rul a fost afi­şat de elevi, la sfârşi­tul acti­vi­tă­ţii.

    Acti­vi­ta­tea de lunii a avut drept scop sen­si­bi­li­za­rea ele­vi­lor cu pri­vi­re la pro­ble­me­le de mediu pro­vo­ca­te de schim­bă­ri­le cli­ma­ti­ce şi res­pon­sa­bi­li­za­rea lor în demer­su­ri­le pe care le fac şi le vor face, pen­tru rezol­va­rea sau înce­ti­ni­rea aces­tor feno­me­ne dău­nă­toa­re mediu­lui, împre­u­nă cu fac­to­rii de deci­zie. Şi una din aces­te pro­ble­me, o repre­zin­tă defri­şa­rea masi­vă a pădu­ri­lor, mai ales în ţara noas­tră.

Copi­ii tre­bu­ie să fie conş­ti­enţi de impor­tanţa copa­ci­lor, a pădu­ri­lor, pen­tru supra­vi­eţu­i­rea noas­tră, a oame­ni­lor, pen­tru supra­vi­eţu­i­rea pla­ne­tei Pământ. Noi, adulţii, tre­bu­ie să‑i învă­ţăm să res­pec­te copa­cii, tre­bu­ie să‑i învă­ţăm să fie pri­e­te­noşi cu medi­ul. Toc­mai de ace­ea, Comi­sia de Eco­lo­gie a lice­u­lui nos­tru îşi pro­pu­ne să deru­le­ze o serie de acti­vi­tă­ţi meni­te să‑i sen­si­bi­li­ze­ze şi să‑i res­pon­sa­bi­li­ze­ze faţă de pro­ble­me­le de mediu”.


Man­ga­lia News, 27.11.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply