La un pas de România: Aromânii Balcanilor și poveștile lor. Episodul 2 [VIDEO]

0
388

TVR: Al doi­lea epi­sod dintr‑o serie de patru repor­ta­je dedi­ca­tă comu­ni­tă­ți­lor de aro­mâni din Bal­cani, difu­zat sâm­bă­tă, 9 noiem­brie, de la ora 14:30, la TVR Inter­na­ţio­nal. În călă­to­ria noas­tră prin Bal­cani, nu ne-am luat cu noi nici tra­sla­tor, nici dic­țio­nar, nici ghid de con­ver­sa­ție.

Am avut în min­te ce spu­nea acum vreo 400 de ani Dimi­trie Can­te­mir, în a sa Des­crip­tio Mol­da­vi­ae, des­pre aro­mâni, care în vre­mea ace­ea erau cunos­cuți cu nume­le de cuțo­v­lahi: ”Un grai mult mai stri­cat au cuțo­v­la­hii, care locu­iesc în Rume­lia, la hota­rul Mace­do­ni­ei. Ei ames­te­că într-un chip de mira­re gra­i­ul țării lor cu cel gre­cesc și cu cel alba­nez. Într-un grai ca aces­ta se înțe­leg, ce e drept, numai între ei, căci nici un grec, alba­nez sau mol­do­vean nu este în sta­re să‑i pri­cea­pă. Dar dacă toți aceștia trei s‑ar găsi lao­lal­tă într-un loc și ar auzi un cuțo­v­lah vor­bind, atunci ar putea cu sigu­ran­ță să înțe­lea­gă ce vrea omul”. Și ne-am gân­dit că, dacă acum 400 de ani era posi­bil, de ce nu s‑ar putea întâm­pla și în seco­lul 21?!

Epi­so­dul 1 poa­te fi urmă­rit AICI.


Man­ga­lia News, 16.11.2019. (sur­sa: TVRyoutube.com/user/TVRcanaluloficial).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply