La Expoziția Internațională de Mobilă de la Moscova, brandul românesc SIMEX a fost premiat pentru calitate și tradiție în afaceri pe piața rusă

0
359

Bran­dul inter­națio­nal SIMEX a fost pre­mi­at de RUSIA cu Diplo­ma de Onoa­re pen­tru cea mai bună cali­ta­te și tra­di­ție în afa­ceri pe pia­ța rusă. Diplo­ma a fost acor­da­tă repre­zen­tan­ți­lor SIMEX, în cadrul Expo­zi­ți­ei Inter­națio­na­le de Mobi­lă «MEBEL» care a avut loc în peri­oa­da 18–22 noiem­brie 2019 la Mosco­va.

Expo­zi­ția «MEBEL» se des­fă­șoa­ră o dată pe an și este cea mai mare expo­zi­ție de pro­fil din Fede­ra­ția Rusă, repu­bli­ci­le ex-URSS, res­pec­tiv Asia. Ală­tu­ri de SIMEX, au repre­zen­tat ROMÂNIA încă 14 mari pro­du­că­tori români de mobi­lă, care au expus mobi­lă româ­neas­că pe o supra­fa­ță de 522 mp.

SIMEX – brand inter­națio­nal con­sa­crat, cu acțio­na­ri­at 100% româ­nesc, situ­at în «capi­ta­la mobi­lei româ­nești» – Șim­leu Sil­va­niei, Sălaj, Transil­va­nia. Din 1947 pro­du­ce ori­ce mobi­lă din lemn masiv, la nivel de artă și cali­ta­te excep­țio­na­lă. SIMEX adu­ce banii aca­să, în ROMÂNIA, pen­tru români!

În Rusia, eti­che­ta «Fabri­cat în Româ­nia» repre­zin­tă o car­te de vizi­tă seri­oa­să, care garan­tea­ză cali­ta­tea! Nu degea­ba se spu­ne că fie­ca­re copil sovi­e­tic, a fost «con­ce­put» într-un pat cu eti­che­ta — Fabri­cat în Româ­nia. În viziu­nea cum­pă­ră­to­ru­lui de mobi­lă din Rusia și spa­ți­ul ex-URSS, bran­dul SIMEX este «mer­ce­de­sul româ­nesc».

Expor­tu­ri­le repre­zin­tă bunăs­ta­rea, oxi­ge­nul, feri­ci­rea unei țări. Fără expor­turi nu avem banii noș­tri în țară. Fără o ECONOMIE sănă­toa­să, nu avem Sănă­ta­te, Edu­ca­ție, Apă­ra­re, Dezvol­ta­re etc. Tre­bu­ie să ne împru­mu­tăm mai puțin și chiar deloc, însă, să facem export în țări­le unde «Made in Româ­nia» încă repre­zin­tă o car­te de vizi­tă seri­oa­să care garan­tea­ză cali­ta­tea.

Pro­pă­și­rea rela­ți­i­lor eco­no­mi­ce din­tre Româ­nia și Rusia, prin dezvol­ta­rea expor­tu­ri­lor româ­nești pot gene­ra o ade­vă­ra­tă și rea­lă expansiu­ne eco­no­mi­că româ­neas­că pe plan extern. Dacă dorim o relan­sa­re eco­no­mi­că româ­neas­că de suc­ces, tre­bu­ie nea­pă­rat să ținem cont și de pia­ță rusă, res­pec­tiv ex-URSS.

Fede­ra­ția Rusă doreș­te rela­ții comer­ci­a­le reci­proc avan­ta­joa­se cu Româ­nia, pia­ța rusă are nevo­ie de pro­du­se româ­nești: mobi­lă, tex­ti­le, încăl­ță­min­te, pro­du­se ali­men­ta­re, legu­me, fruc­te, vinuri, medi­ca­men­te, meca­ni­că, uti­la­je româ­nești și mul­te alte măr­furi pe care româ­nii știu să le pro­du­că la un nivel de cali­ta­te excep­țio­nal.

Româ­nia tre­bu­ie urgent să recu­ce­reas­că pie­țe­le inter­națio­na­le pier­du­te după revo­lu­ție: Rusia, repu­bli­ci­le ex-URSS, Asia, Chi­na, Ame­ri­ca Lati­nă, Afri­ca, Țări­le Ara­be, unde țară noas­tră a fost un mare jucă­tor prin expor­turi de la chi­bri­turi, tex­ti­le, încăl­ță­min­te, mobi­lă, la trac­toa­re, cami­oa­ne și loco­mo­ti­ve.

Noi româ­nii, am putea face din mobi­la româ­neas­că pe plan inter­națio­nal, exact ceea ce au făcut nem­ții din mași­na Mer­ce­des. Mobi­la româ­neas­că deți­ne o ima­gi­ne foar­te bună pe pia­ța inter­națio­na­lă a mobi­lei, fără doar și poa­te, mobi­la româ­neas­că ar putea deve­ni un brand mondi­al de top cu repre­zen­tan­țe în toa­te țări­le lumii din Lon­dra până la Syd­ney. Româ­nia rămâ­ne una din țări­le euro­pe­ne cu o puter­ni­că tra­di­ție în indus­tria pre­lu­cră­rii lem­nu­lui, fapt demon­strat de creș­te­rea con­ti­nuă a expor­tu­ri­lor in acest sec­tor.

Par­ti­ci­pa­rea com­pa­ni­i­lor româ­nești de mobi­lă la Târ­gul Inter­națio­nal din Rusia, este posi­bi­lă dato­ri­tă Aso­ci­a­ți­ei Pro­du­că­to­ri­lor de Mobi­lă din Româ­nia și Minis­te­ru­lui pen­tru Medi­ul de Afa­ceri, Comerț și Antre­pre­no­ri­at și se rea­li­zea­ză cu spri­jin de la buge­tul de stat, prin Pro­gra­mul națio­nal de pro­mo­va­re a expor­tu­ri­lor.

Cu sti­mă,

Gabriel Anto­niu Lavrin­cic,

Direc­tor comer­ci­al SIMEX.


Man­ga­lia News, 28.11.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply