La Cernavodă, în aerul energizant al Festivalului Internațional de muzică corală “I. D. Chirescu”

0
485

Cer­na­vo­dă — un oraș pri­mi­tor, orga­ni­za­tor al Fes­ti­va­lu­lui Inter­națio­nal de Muzi­că Cora­lă “I. D. Chi­res­cu”, am găsit noi, Gru­pul Coral Song, în sea­ra de 16 noiem­brie 2019. Am venit într‑o mare vite­ză de la Bucu­rești, ne-am încă­l­zit voci­le și am rea­li­zat una din­tre cele mai fru­moa­se cân­tări ale noas­tre, sub baghe­ta d‑lui prof. dr. Ema­nu­el Pecin­gi­nă. Am găsit un public cald si sen­si­bil, care ne‑a ener­gi­zat cu apla­u­ze­le sale.

Am ple­cat din Cer­na­vo­dă cu spe­ran­ța că ne vom mai întoar­ce, iar până la par­ti­ci­pa­rea noas­tră sce­ni­că din cadrul ”Pro­iec­tu­lui Tran­sa­tlan­tic Emi­ne­scu-Poe” de anul vii­tor, vă vom ține la curent cu acti­vi­ta­tea noas­tră din vii­to­rul apro­pi­at.

Dr. ing. Ilea­na Tipu­ri­ță, pen­tru Man­ga­lia News.


Man­ga­lia News, 20.11.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply