Încurajarea tinerelor eleve, prin participarea la atelierele digitale și antreprenoriale susținute de European Institute of Innovation and Technology

0
226

Par­ti­ci­pa­rea la ate­li­e­re­le digi­ta­le și antre­pre­no­ri­a­le sus­ți­nu­te de EIT:

· 102 ele­ve de la 25 de licee au par­ti­ci­pat la wor­k­shop-uri pen­tru dezvol­ta­rea apti­tu­di­ni­lor antre­pre­no­ri­a­le și a abi­li­tă­ți­lor digi­ta­le;

· echi­pe­le de fete au pre­zen­tat solu­ți­i­le lor digi­ta­le pen­tru rezol­va­rea unor pro­ble­me rea­le din soci­e­ta­te;

· ini­ția­ti­va face par­te din Pla­nul de Acțiu­ne pen­tru Edu­ca­ția Digi­ta­lă al Comi­si­ei Euro­pe­ne și este sus­ți­nu­tă de EIT — Euro­pean Insti­tu­te of Inno­va­tion and Tech­no­lo­gy.

În lumea de astăzi, com­pe­ten­țe­le digi­ta­le și antre­pre­no­ri­a­le sunt apre­cia­te de către com­pa­ni­i­le din Euro­pa. Cu toa­te aces­tea, Moni­to­rul Antre­pre­no­ri­a­tu­lui Digi­tal al Comi­si­ei Euro­pe­ne indi­că fap­tul că în cele mai mul­te țări euro­pe­ne, indi­ca­to­rii pen­tru cul­tu­ra antre­pre­no­ri­a­lă digi­ta­lă au valori rela­tiv scă­zu­te, în spe­cial în țări­le medi­te­ra­ne­e­ne și în cele din Euro­pa de Est. Deca­la­jul se lăr­geș­te în con­ti­nu­a­re pe măsu­ră ce genul lucră­to­ri­lor este ana­li­zat – într-ade­văr, în Euro­pa exis­tă de patru ori mai mulți băr­bați decât femei cu stu­dii lega­te de TIC (Teh­no­lo­gia Infor­ma­ți­ei și a Comu­ni­că­rii), iar pon­de­rea băr­ba­ți­lor care lucrea­ză în sec­to­rul digi­tal este de 3 ori mai mare decât cea a feme­i­lor.

Edu­ca­ția antre­pre­no­ri­a­lă este una din­tre solu­ți­i­le pen­tru sti­mu­la­rea creș­te­rii eco­no­mi­ce și cre­a­rea de locuri de mun­că în Euro­pa. În cola­bo­ra­re cu EIT – Euro­pean Insti­tu­te of Inno­va­tion and Tech­no­lo­gy, Juni­or Achi­e­ve­ment, cea mai mare orga­ni­za­ție non-pro­fit din Euro­pa care pre­gă­teș­te tine­rii pen­tru pia­ța mun­cii și pen­tru antre­pre­no­ri­at, a încu­ra­jat prin inter­me­di­ul a pes­te 20 de ate­li­e­re ținu­te în Bul­ga­ria, Gre­cia, Litu­a­nia, Româ­nia și Ser­bia pes­te 600 de fete cu vâr­sta între 12–18 ani să își dezvol­te abi­li­tă­ți­le digi­ta­le și antre­pre­no­ri­a­le, con­tri­bu­ind ast­fel la imple­men­ta­rea Pla­nu­lui de Acțiu­ne pen­tru Edu­ca­ția Digi­ta­lă.

Poveș­ti­le de suc­ces ale tine­ri­lor și adul­ți­lor sunt pes­te tot în jurul nos­tru, aștep­tând să fie des­co­pe­ri­te și împăr­tă­și­te inclu­siv cu tine­re, pen­tru a le inspi­ra. În țară, 102 de ele­ve, repre­zen­tând 25 de licee dife­ri­te din  Bucu­rești, Cluj și Timiș au lucrat în echi­pe mix­te și au iden­ti­fi­cat solu­ții ino­va­toa­re pen­tru pro­vo­că­ri­le soci­a­le și de mediu curen­te. Iată câte­va din­tre opi­ni­i­le aces­to­ra:

Am reu­șit să lucrez cu per­soa­ne noi, să îmi exprim ide­i­le și să vor­besc în fața unui public fără să mă bâl­bâi. Mi-au plă­cut acti­vi­tă­ți­le în echi­pă, iar la tes­tul Poți să fii antre­pre­nor am aflat că pot să fiu antre­pre­nor pe cont pro­priu. Îna­in­te de ate­li­er mi-am dorit să fiu pro­cu­ror; m‑am gân­dit la antre­pre­no­ri­at, dar mi s‑a părut foar­te greu. Acum știu că exis­tă fon­duri și per­soa­ne inte­re­sa­te de oame­nii tineri care doresc să dezvol­te ceva. M‑am bucu­rat că la eve­ni­ment nu au fost băieți; une­ori se întâm­plă ca ei să ne des­con­si­de­re opi­ni­i­le. Cu toa­te aces­tea, cel mai bun pri­e­ten al meu este un băi­at. De-abia aștept să îi spun ce am învă­țat”, ne‑a spus Came­lia, ele­vă în cla­sa a X‑a la Cole­gi­ul Națio­nal Bănă­țean din Timi­șoa­ra.

Am aflat mul­te lucruri noi des­pre antre­pre­no­ri­at și des­pre apli­ca­ții. Îna­in­te să îți faci o afa­ce­re, tre­bu­ie să stu­diezi bine pia­ța, dar și să ai o idee foar­te bună, dar mai ales să ai încre­de­re în tine. Fete­le au fost mai com­pe­ti­ti­ve în lip­sa băie­ți­lor, dar mi-am putut expri­ma ide­i­le fără a mă îngri­jo­ra că ar putea să nu fie bune. Îna­in­te mă gân­deam să dau admi­te­rea la medi­ci­nă. Acum mă gân­desc să am un job în dome­ni­ul IT, aș putea să rea­li­zez o apli­ca­ție pen­tru doc­tori. Chiar dacă am pier­dut câte­va ore de la școa­lă, cred că a meri­tat. Nu știu cât mă vor aju­ta pe ter­men lung mate­ri­i­le de la școa­lă, așa cum mă vor aju­ta infor­ma­ți­i­le obține în aces­te zile. Le-aș reco­man­da și pri­e­te­ni­lor să par­ti­ci­pe la un pro­iect ase­mă­nă­tor, pen­tru băieți, pen­tru că nouă ne‑a lăr­git ori­zon­tul des­pre antre­pre­no­ri­at și des­pre mese­ri­i­le vii­to­ru­lui.”, a con­si­de­rat Ralu­ca, ele­vă în cla­sa a X‑a la Cole­gi­ul Națio­nal Geor­ge Bari­țiu din Cluj-Napo­ca.

Am învă­țat ce este o apli­ca­ție și cum pot să o folo­sesc din ce în ce mai bine. Îna­in­te nu aș fi ști­ut să lucrez pe lap­top în App Lab, nu m‑aș fi pri­ce­put, dar acum am aflat și aș putea să îmi fac pro­pria mea apli­ca­ție și să îmi dezvolt cre­a­ti­vi­ta­tea și ino­va­ția. Am învă­țat să lucrez în echi­pă; îna­in­te nu mă des­cur­cam prea bine. Am învă­țat să fiu punc­tu­a­lă. De ase­me­nea, am învă­țat să lucrez în ori­ce fel de apli­ca­ție. Îna­in­te nu ști­am ce înseam­nă o ast­fel de mese­rie.”, ne‑a spus Maria, ele­vă în cla­sa a XI‑a la Cole­gi­ul Eco­no­mic Vir­gil Mad­gea­ru din Bucu­rești.

Instru­i­rea și edu­ca­ția reduc dis­tan­ța din­tre lumea afa­ce­ri­lor și a șco­li­lor și ofe­ră rezul­ta­te de cali­ta­te supe­ri­oa­ră în ceea ce pri­veș­te rezul­ta­te­le învă­ță­rii și inspi­ra­ția pen­tru dezvol­ta­rea per­so­na­lă a tine­ri­lor.

Potri­vit Pla­nu­lui de Acțiu­ne al Comi­si­ei Euro­pe­ne pen­tru Antre­pre­no­ri­at 2020, fie­ca­re tânăr Euro­pean ar tre­bui să aibă „cel puțin o expe­rien­ță antre­pre­no­ri­a­lă prac­ti­că îna­in­te de a pără­si învă­țămân­tul obli­ga­to­riu”. Aceas­ta este, de ase­me­nea, misiu­nea sta­bi­li­tă de rețea­ua JA.


Man­ga­lia News, 05.11.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele