În Mangalia continuă amenajarea parcărilor pe locul fostelor garaje [FOTO]

0
821

Radu Cris­ti­an: ”În aten­ția locu­i­to­ri­lor muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia.

Pro­iec­tul de ame­na­ja­re a par­că­ri­lor pe locul fos­te­lor gara­je con­ti­nuă în mai mul­te zone ale ora­șu­lui. Din păca­te, lucră­ri­le sunt îngre­u­na­te, pe alo­curi, pen­tru că unii deți­nă­tori de gara­je nu au adus tere­nul la sta­rea ini­ția­lă, după demo­la­rea con­struc­ți­i­lor nea­u­to­ri­za­te de pe dome­ni­ul public. Ast­fel, în une­le cazuri, am des­co­pe­rit ade­vă­ra­te încă­peri sub­te­ra­ne, ampla­sa­te sub tot gara­jul. Alții au avut ram­pe, iar alții au lăsat tot molo­zul pe dome­ni­ul public.

Pes­te tot, a tre­bu­it mai întâi să astu­păm gro­pi­le și să cură­țăm tere­nul, iar asta a întâr­zi­at pro­iec­tul de ame­na­ja­re a par­că­ri­lor și a gene­rat cos­turi supli­men­ta­re din buge­tul public. Aco­lo unde nu am întâm­pi­nat ast­fel de pro­ble­me, am înce­put direct par­că­ri­le, cum este cazul zonei din­tre Casa Tine­re­tu­lui și Gara (vezi foto).

Pen­tru zone­le Negru Vodă și Mun­ci­to­ru­lui, lucră­ri­le la par­cări vor înce­pe ime­di­at după fina­li­za­rea pro­ce­du­ri­lor lega­le de lici­ta­ție. Ori­cum ar fi, pes­te tot vom face par­cări, nu vile sau alte inven­ții ale uno­ra care se ocu­pă doar de fake news în medi­ul onli­ne. Încă o dată, ne cerem scu­ze pen­tru discon­for­tul cre­at pe dura­ta lucră­ri­lor!”


Man­ga­lia News, 21.11.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply