Finisajul expoziției Benzi Desenate din „Epoca de Aur”. Întâlnire cu artiștii Valentin Tănase, Puiu Manu, Albin Stănescu și Vali Ivan

0
517

Muze­ul Muni­ci­pi­u­lui Bucu­rești vă invi­tă la fini­sa­jul expo­zi­ți­ei-eve­ni­ment: Benzi Dese­na­te din „Epo­ca de Aur”, o exce­len­tă oca­zie de a par­ti­ci­pa la întâl­ni­rea cu artiș­tii Valen­tin Tăna­se, Puiu Manu, Albin Stă­ne­scu, Vali Ivan, care vor poves­ti din expe­rien­ța lor de autori de ban­dă dese­na­tă, îna­in­te și după anul 1989.

Li se vor ală­tu­ra autori de ban­dă dese­na­tă din noua gene­ra­ție, pre­cum și alti invi­tați. Un stand cu publi­ca­ții de ban­dă dese­na­tă va fi ame­na­jat pen­tru iubi­to­rii celei de‑a 9‑a arte.

Eve­ni­men­tul va avea loc vineri, 29 noiem­brie 2019, ora 19.00, la Pala­tul Suțu (B‑dul Ion C. Bră­ti­a­nu, nr. 2).

Expo­zi­ția cuprin­de benzi dese­na­te din revis­te­le Lumi­ni­ța, Cute­ză­to­rii, Șoi­mii Patri­ei, Arici Pogo­nici, Lucea­fă­rul Copi­i­lor și nu numai. Manu­scri­se din redac­ția Cute­ză­to­rii sunt expu­se în pre­mie­ră, ala­turi de ulti­mul număr al revis­tei Cute­ză­to­rii, apă­rut în 14 decem­brie 1989.

Par­ti­ci­pan­ții vor redes­co­peri benzi dese­na­te sem­na­te de Ion Popes­cu Gopo, Valen­tin Tăna­se, Puiu Manu, Livia Rusz, San­du Flo­rea, Albin Stă­ne­scu, Sorin Anghel, Valen­tin Ior­da­che, Vio­rel Pîr­li­gras, Mari­an Mires­cu, Vin­ti­lă și Vio­re­la Mihăes­cu, Emil Dumi­tra­che, Radu Dul­du­res­cu, Ion Ion, D. Dobri­că, Gyor­gy Miha­il, Teo­dor Bogoi, Mihai Sîn­zia­nu, Ște­fan Damo, Francisca Sto­e­ne­scu, Călin Sto­i­că­ne­scu, Ghe­or­ghe Mari­ne­scu, Anton Perus­si, Pom­pi­liu Dumi­tres­cu și Mari­an Avra­mes­cu.

Prin inter­me­di­ul Alma­na­hu­lui „Vacan­ța Cute­ză­to­ri­lor” publi­cat în 1989, ne vom întâl­ni și cu benzi dese­na­te din afa­ra spa­ți­u­lui româ­nesc: Pla­cid și Muzo din Fran­ța, Mișa din U.R.S.S, Sep­ty din Ceho­slo­va­cia și Donald Duck din S.U.A.

Octa­vian Curo­șu, Oleg Bureț și Ana Gri­go­ro­vs­ca­ia din Repu­bli­ca Mol­do­va, prin cer­ce­ta­rea lor, pre­zin­tă benzi dese­na­te publi­ca­te îna­in­te de 1989, de par­tea cea­lal­tă a Pru­tu­lui.

Cura­to­rii expo­zi­ți­ei sunt auto­rul de benzi dese­na­te Mihai I. Grăj­dea­nu și colec­țio­na­rul Sza­sz Andrei.

Intra­rea este libe­ră.


Man­ga­lia News, 29.11.2019. (A trans­mis Mădă­li­na Cori­na Dia­co­nu).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply