Familia şi diabetul, tema din acest an a Zilei Mondiale a Diabetului

0
239

Mar­căm astăzi, Ziua Mondi­a­lă a Dia­be­tu­lui. Orga­ni­za­ţia Mondi­a­lă a Sănă­tă­ţii şi Fede­ra­ţia Inter­na­ţio­na­lă a Dia­be­tu­lui au avut pen­tru pri­ma data aceas­tă ini­ţi­a­ti­vă, pe 14 noiem­brie 1991.

Tema din acest an evi­denţi­a­ză rolul pe care îl are fami­lia atât în adop­ta­rea unui stil de via­ţă sănă­tos, pen­tru a evi­ta fac­to­rii de risc ce pot con­du­ce la pre­di­a­bet şi dia­bet cât şi în ges­tio­na­rea cu suc­ces a aces­tei boli cro­ni­ce de către per­soa­ne­le dia­gnos­ti­ca­te cu dia­bet de tip I sau dia­bet de tip II.

Dia­be­tul repre­zin­tă o pre­o­cu­pa­re şi pen­tru echi­pa Fun­da­ţi­ei Bay­lor Marea Nea­gră. Echi­pa noas­tră are în îngri­ji­re per­soa­ne cu boli cro­ni­ce, în prin­ci­pal infe­cţii cu HIV, VHB şi VHC

Pen­tru aces­te per­soa­ne, insta­la­rea dia­be­tu­lui de tip 2 ar com­pli­ca mai mult mana­ge­men­tul boli­lor de care deja sufe­ră, şi de ace­ea am lan­sat în 2019 un nou pro­iect în cadrul căru­ia moni­to­ri­zăm sta­rea bene­fi­ci­a­ri­lor şi sti­lul de via­ţă pen­tru a le putea veni în aju­tor dia­gnos­ti­când, dacă este cazul, faza de pre­di­a­bet, care, corect ges­tio­na­tă, este una rever­si­bi­lă din feri­ci­re.

Ne stră­duim ast­fel să rezol­văm, pen­tru per­soa­ne­le care pri­mesc ser­vi­cii la Bay­lor, una din­tre prin­ci­pa­le­le pro­ble­me lega­te de dia­be­tul de tip 2, şi anu­me dia­gnos­ti­ca­rea târ­zie a aces­tei boli. Dia­be­tul zaha­rat este frec­vent dia­gnos­ti­cat târ­ziu şi, motiv pen­tru o şi mai mare îngri­jo­ra­re, doar jumă­ta­te din­tre cazu­ri­le de dia­bet ajung să fie depis­ta­te”, a decla­rat Ana-Maria Schwe­it­zer, direc­to­rul exe­cu­tiv.

Dia­be­tul tre­bu­ie să ne pre­o­cu­pe pe toţi deo­a­re­ce:

 • este o boa­lă cro­ni­că gra­vă, carac­te­ri­za­tă de hiper­gli­ce­mie;
 • per­soa­ne­le cu dia­bet dezvol­tă com­pli­ca­ții care afec­tea­ză sis­te­mul car­di­o­vas­cu­lar, rini­chii, vede­rea, sis­te­mul ner­vos peri­fe­ric;
 • ris­cul de a dezvol­ta o boa­lă car­di­o­vas­cu­la­ră este de 3 ori mai mare la per­soa­ne­le cu dia­bet;
 • insu­fi­cien­ța rena­lă este de 10 ori mai frec­ven­tă în rân­dul per­soa­ne­lor cu dia­bet;
 • 1 din 3 per­soa­ne cu dia­bet se va con­frun­ta cu o for­mă de pier­de­re a vede­rii, de‑a lun­gul vie­ții;
 • în lume, la fie­ca­re 30 de secun­de, se întâm­plă o ampu­ta­ție la nive­lul picioa­re­lor, ca urma­re a dia­be­tu­lui.

Stu­di­ul efec­tu­at de Fede­ra­ția Inter­națio­na­lă de Dia­bet în 2018 ara­tă că 1 din 3 părinți nu recu­nosc sem­ne­le dia­be­tu­lui zaha­rat, iar 4 din 5 au difi­cul­tăți în a le recu­noaș­te, deși majo­ri­ta­tea au cazuri de dia­bet în fami­lie. Sem­ne care vă aju­tă să recu­noa­ş­teţi dia­be­tul:

 • Sen­za­ţia anor­ma­lă de sete,
 • Sen­za­ţia de gura usca­tă,
 • Scă­de­rea brus­că în gre­u­ta­te,
 • Uri­na­re frec­ven­tă,
 • Lip­să de ener­gie,
 • Obo­sea­lă nejus­ti­fi­ca­tă,
 • Sen­za­ţie con­stan­tă de foa­me,
 • Vede­re încețo­șa­tă,Vin­de­ca­re len­tă a răni­lor,
 • Infec­ții frec­ven­te la nive­lul pie­lii,
 • Sen­za­ție de înțe­pă­turi sau amor­țe­a­lă la nive­lul mâi­ni­lor și al picioa­re­lor.

Medi­cii reco­man­dă ca, ime­di­at ce sunt obser­va­te sem­ne din­tre cele pre­zen­ta­te mai sus şi care pot indi­ca pre­zen­ța dia­be­tu­lui, să vă adre­sa­ţi medi­cu­lui spe­cia­list.

Cife îngri­jo­ră­toa­re în Româ­nia:

Rezul­ta­te­le stu­di­u­lui natio­nal de pre­va­lenţă a dia­be­tu­lui (PREDATORR) ara­tă că aproa­pe 2 mili­oa­ne de oameni sufe­ră de dia­bet.

Prin urma­re, pre­va­lenţa bolii este de 11.6% la popu­la­ția adul­tă (20–79 de ani), în vre­me ce, la nivel euro­pean, media este de 6.8%, şi la nivel glo­bal este de 8,8%, con­form date­lor rapor­ta­te de Fede­ra­ția Inter­națio­na­lă de Dia­bet.

Din tota­lul cazu­ri­lor de dia­bet, apro­xi­ma­tiv 10% sunt de dia­bet tip 11 – afec­țiu­ne care apa­re de regu­lă în copi­lă­rie și ado­les­cen­ță. Cele mai mul­te cazuri, 90%, sunt de dia­bet tip 22, care apa­re în gene­ral la adulți.


Man­ga­lia News, 14.11.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply