F.C. Farul Constanţa — Rapid București. Jandarmii constănţeni asigură ordinea publică la această partidă de fotbal din cadrul Ligii a 2‑a

0
339

Sâm­bă­tă, 30 noiem­brie, pes­te 200 de jan­darmi din cadrul Inspec­to­ra­tu­lui de Jan­darmi Judeţean  Con­stanţa și Gru­pă­rii de Jan­darmi Mobi­le Con­stan­ța vor acţio­na pen­tru asi­gu­ra­rea cli­ma­tu­lui de ordi­ne publi­că la meci­ul de fotbal din­tre echi­pe­le F.C. Farul Con­stanţa şi Rapid Bucu­rești, în cadrul Ligii a 2‑a la fotbal.

Eve­ni­men­tul spor­tiv va avea loc pe sta­dio­nul ”Ghe­or­ghe Hagi”, din muni­ci­pi­ul Con­stanţa, cu înce­pe­re de la ora 13.00, iar acce­sul spec­ta­to­ri­lor va fi făcut de către agenţii fir­mei de secu­ri­ta­te con­trac­ta­tă de către orga­ni­za­tor şi va fi per­mis înce­pând cu ora 11.30.

Pen­tru a evi­ta aglo­me­ra­ţia în jurul punc­te­lor de intra­re în incin­ta are­nei spor­ti­ve, reco­man­dăm spec­ta­to­ri­lor să vină din timp, înce­pând cu ora des­chi­de­rii porţi­lor de acces.

Supor­te­rii echi­pe­lor, pre­cum şi cei­la­lţi spec­ta­tori au obli­ga­ţia lega­lă de a res­pec­ta regu­li­le de con­vi­eţu­i­re soci­a­lă şi măsu­ri­le sta­bi­li­te de orga­ni­za­tori, pe tra­se­e­le de depla­sa­re, în apro­pi­e­rea şi în inte­ri­o­rul are­nei spor­ti­ve.

Reco­man­dăm par­ti­ci­panţi­lor să dea dova­dă de fair-play, să nu se impli­ce în con­flic­te şi să se deli­mi­te­ze de ori­ce for­mă de vio­lenţă ce ar con­du­ce la tul­bu­ra­rea ordi­nii publi­ce în are­na spor­ti­vă, atât pe dura­ta meci­u­lui cât şi după ter­mi­na­rea aces­tu­ia, mulţu­mind tot­o­da­tă pen­tru modul civi­li­zat în care şi-au încu­ra­jat echi­pe­le favo­ri­te până în pre­zent.

În aceas­tă misiu­ne jan­dar­mii vor coo­pe­ra cu efec­ti­ve din cadrul I.P.J. Con­stanţa, I.S.U. Con­stanţa şi Poli­ţi­ei Loca­le.

***

Infor­ma­ții supli­men­ta­re:

Pen­tru desfă­şu­ra­rea în con­di­ţii de sigu­ranţă  a eve­ni­men­te­lor spor­ti­ve, rea­du­cem în atenţie câte­va reguli pre­vă­zu­te de Legea nr. 4/2008 pri­vind pre­ve­ni­rea şi com­ba­te­rea vio­lenţei cu oca­zia com­pe­ti­ţi­i­lor şi a jocu­ri­lor spor­ti­ve,  ce tre­bu­ie res­pec­ta­te de către par­ti­ci­panţi:

- spec­ta­to­ri­lor le este inter­zis să pătrun­dă în sta­re vădi­tă de beţie, să con­su­me sau să intro­du­că bău­turi alco­o­li­ce în are­na spor­ti­vă;

- nu este per­mi­să intro­du­ce­rea în are­na spor­ti­vă a mate­ri­a­le­lor piro­teh­ni­ce, arme­lor ori a altor obiec­te ce pot fi folo­si­te la acţiuni de tul­bu­ra­re a ordi­nii publi­ce;

- este inter­zis să se intro­du­că în are­na spor­ti­vă inscri­pţii, emble­me, pan­car­te, ban­ne­re, afi­şe, stea­guri sau alte supor­turi ce conţin sim­bo­luri, slo­ga­nuri, ima­gini ori tex­te cu conţi­nut obs­cen sau care inci­tă la ura naţio­na­lă, rasi­a­lă, de cla­să ori reli­gi­oa­să, la dis­cri­mi­nări de ori­ce fel şi la vio­lenţă publi­că;

- spec­ta­to­ri­lor le este inter­zis: să arun­ce asu­pra celor­la­lţi spec­ta­tori, asu­pra ofi­ci­a­li­lor sau a jucă­to­ri­lor, asu­pra forţe­lor de ordi­ne sau a per­so­na­lu­lui de ordi­ne şi sigu­ranţă, pre­cum şi în dire­cţia supra­feţei de joc, cu obiec­te de ori­ce fel;  să pătrun­dă pe spa­ţi­ul de joc;  să săvârşeas­că fap­te, acte sau ges­turi obs­ce­ne, să pro­fe­re­ze ori să scan­de­ze inju­rii, cuvin­te sau expre­sii jig­ni­toa­re ori vul­ga­re, pre­cum şi ame­ninţări cu acte de vio­lenţă împo­tri­va celor­la­lţi spec­ta­tori, ofi­ci­ali, jucă­tori sau la adre­sa forţe­lor de ordi­ne sau a per­so­na­lu­lui de ordi­ne şi sigu­ranţă;  să îşi ascun­dă faţa cu arti­co­le de îmbră­ca­min­te sau alte acce­so­rii, cu intenţia de a impie­di­ca iden­ti­fi­ca­rea.


Man­ga­lia News, 30.11.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply