Evenimente publice în ordine și siguranță, la nivelul județului Constanța

0
292

În acest sfâr­șit de săp­tămâ­nă, jan­dar­mii con­stăn­țeni vor asi­gu­ra măsu­ri­le de ordi­ne publi­că cu oca­zia eve­ni­men­te­lor orga­ni­za­te în jude­țul Con­stan­ța.

Pen­tru creș­te­rea gra­du­lui de sigu­ran­ță al cetă­țe­ni­lor și pre­ve­ni­rea fap­te­lor de natu­ră con­tra­venţio­na­lă şi pena­lă,  jan­dar­mii se vor afla în zone­le în care se vor des­fă­șu­ra eve­ni­men­te­le pro­gra­ma­te în peri­oa­da urmă­toa­re.

Pe tim­pul misiu­ni­lor oame­nii legii vor pur­ta dis­cu­ţii cu cetă­țe­nii, le vor pre­zen­ta atri­bu­ți­i­le Jan­dar­me­ri­ei şi îi vor infor­ma cu pri­vi­re la res­pec­ta­rea nor­me­lor lega­le.

Având în vede­re fap­tul că orga­ni­za­to­rii esti­mea­ză pre­zenţa unui număr mare de per­soa­ne la aces­te eve­ni­men­te, jan­dar­mii con­stăn­țeni reco­man­dă par­ti­ci­panţi­lor:

 • să res­pec­te indi­ca­ţi­i­le orga­ni­za­to­ri­lor şi ale forţe­lor de ordi­ne;
 • să nu se impli­ce în con­flic­te ce ar putea con­du­ce la tul­bu­ra­rea ordi­nii şi lini­ş­tii publi­ce;
 • să fie atenți la bunu­ri­le şi obiec­te­le per­so­na­le;
 • să supra­ve­ghe­ze mino­rii pen­tru a nu îi pier­de în mulţi­me;
 • să soli­ci­te spri­ji­nul jan­dar­mi­lor, fie prin con­tact direct, fie prin ape­la­rea numă­ru­lui 112, în caz de urgenţă.

În aces­te misiuni  jan­dar­mii vor coo­pe­ra cu efec­ti­ve din cadrul I.P.J. Con­stan­ța, I.S.U. Con­stan­ța și din cadrul Poli­ți­ei Loca­le.

Eve­ni­men­te­le anu­nţa­te până în acest moment, la care oame­nii legii vor fi pre­zenţi, sunt urmă­toa­re­le:

 • par­ti­da de han­d­bal femi­nin C.S.U. Nept­un Con­stan­ța — A.C.S. Școa­la 181 Bucu­rești,
 • meci­ul de bas­chet mas­culin B.C. Ath­le­tic Con­stan­ța — C.S.O. Volun­tari,
 • par­ti­da de volei femi­nin C.S.Medgidia — C.S.O. Volun­tari;
 • meciu­ri­le de fotbal F.C. Farul Con­stan­ța — Rapid Bucu­rești,
 • Axi­o­po­lis Cer­na­vo­dă — Posei­don Lima­nu 2 Mai,
 • C.S. Med­gi­dia — Meta­lul Buzău, sâm­bă­tă 30 noiem­brie;
 • mani­fes­tă­ri­le orga­ni­za­te la Man­ga­lia, Med­gi­dia, Năvo­dari și Cer­na­vo­dă cu oca­zia săr­bă­to­ri­rii Zilei Națio­na­le a Româ­ni­ei, dumi­ni­că, 1 Decem­brie.


Man­ga­lia News, 29.11.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply