EVENIMENT! 🎬 Premiera celui mai așteptat film al toamnei, “Maria, Regina României”, la Casa de Cultură din Mangalia, Vineri, 8 noiembrie!

0
1629

🎬 Pre­mie­ra celui mai aștep­tat film al toam­nei, “Maria, Regi­na Româ­ni­ei”, la Man­ga­lia. 📆 Vineri, 8 noiem­brie, ora 19:00, la Casa de Cul­tu­ră din Man­ga­lia.

Un film cât o isto­rie, o poves­te baza­tă pe fap­te rea­le, ce are în prim plan figu­ra mar­can­tă a Regi­nei Maria, fil­mul “Maria, Regi­na Româ­ni­ei”, în regia lui Ale­xis Swe­et Cahi­ll, este bazat pe fap­te rea­le și va rula în cine­ma­to­gra­fe­le din Româ­nia, înce­pând cu data de 8 noiem­brie. “În esenţă, acest film este poves­tea unei femei hotă­râ­te, ce devi­ne ero­i­na unei întregi naţii”, a decla­rat regi­zo­rul.

Fil­mul pre­zin­tă zbu­ci­u­mul unei regi­ne ce se iden­ti­fi­că cu dure­rea şi nevo­i­le unei ţări afla­te în răz­boi, în peri­col de a‑şi pier­de inte­gri­ta­tea şi gra­ni­ţe­le. Redă un moment isto­ric cru­ci­al, pri­mă­va­ra anu­lui 1919 — Con­fe­rinţa de Pace de la Paris. Per­so­naj che­ie, iubit, con­tro­ver­sat, dar şi invi­di­at, Regi­na Maria a şti­ut să îşi folo­seas­că toa­te atuu­ri­le pen­tru împli­ni­rea unui mare vis: Româ­nia Mare.

Fil­mă­ri­le au avut loc în Româ­nia şi Franţa. Au fost puse în valoa­re loca­ţii auten­ti­ce pre­cum: Pala­tul Cotro­ceni, Cas­te­lul Peleş, Quai d’Or­say din Paris, iar în post-pro­du­cţie au fost recre­a­te zone din Calea Vic­to­ri­ei, Gara de Nord, Gare de Lyon, Pla­ce Ven­do­me, aşa cum ară­tau în 1919.

Sce­na­ri­ul se spri­ji­nă pe infor­ma­ţii din jur­na­lul Regi­nei, arti­co­le din pre­sa vre­mii, dar şi pe decla­ra­ţii ale poli­ti­cie­ni­lor ace­lor ani.

Preț bilet — 15 lei. Rezer­vări și infor­ma­ții: 0751.268.332.

PROGRAMUL repre­zen­ta­ți­i­lor din luni­le noiem­brie și decem­brie, la Man­ga­lia, cu fil­mul ”MARIA, REGINA ROMÂNIEI”:

  • Vineri, 8 noiem­brie, ora 19:00 — PREMIERA!
  • Sâm­bă­tă, 9 noiem­brie, ora 13:00;
  • Luni, 11 noiem­brie, ora 18:00;
  • Luni, 18 noiem­brie, ora 18:00;
  • Luni, 25 noiem­brie, ora 18:00;
  • Luni, 02 decem­brie, ora 18:00;
  • Luni, 09 decem­brie, ora 18:00;
  • Luni, 16 decem­brie, ora 18:00;
  • Luni, 23 decem­brie, ora 18:00.


MN: Coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News a publi­cat cu mare drag mai mul­te arti­co­le des­pre fami­lia de actori români de talie mondi­a­lă — Roxa­na Lupu și Nicho­las Lupu, soțul admi­ra­bi­lei inter­pre­te a rolu­lui Regi­nei Maria din acest film remar­ca­bil.


Man­ga­lia News, 01.11.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply