Elevii Liceului Teoretic ”Callatis” au participat la ”Cea mai mare lecţie despre Drepturile Copilului”

0
668

 În săp­tămâ­na 17–22 noiem­brie 2019, ele­vii şi cadre­le didac­ti­ce de la Lice­ul Teo­re­tic ”Cal­la­tis” din Man­ga­lia au răs­puns la invi­ta­ţia lan­sa­tă de UNICEF şi au par­ti­ci­pat la cam­pa­nia ”Cea mai mare lecţie pe tema Drep­tu­ri­le copi­lu­lui”.

Cam­pa­nia a avut ca obiec­ti­ve: ini­ți­e­rea ele­vi­lor în înțe­le­ge­rea Con­ven­ți­ei cu pri­vi­re la Drep­tu­ri­le Copi­lu­lui, a legă­tu­rii din­tre Con­ven­ție și Obiec­ti­ve­le de Dezvol­ta­re Dura­bi­lă; dis­cu­ta­rea unei lumi în care toa­te drep­tu­ri­le copi­i­lor sunt res­pec­ta­te; rea­fir­ma­rea drep­tu­ri­lor celor mici și orga­ni­za­rea de acțiuni cu oca­zia Zilei Inter­națio­na­le a Drep­tu­ri­lor Copi­lu­lui 20 noiem­brie, la împli­ni­rea a 30 de ani de la sem­na­rea Con­venţi­ei, tra­ta­tul cel mai rati­fi­cat de la nivel inter­națio­nal.

Au par­ti­ci­pat la cam­pa­nie 450 de elevi din ciclul pri­mar şi gim­na­zi­al, sub îndru­ma­rea cadre­lor didac­ti­ce Lun­gu Geor­ge­ta, Ivan Ana, Necu­lă­eş Maria, Bibi­cu Mire­la, Din­că Anca, Vlă­duţ Dori­na, Băr­bu­les­cu Ana Maria, Codău Rodi­ca, Negri­lă Mar­ce­la, Bon­cu Cris­ti­na, Che­la­ru Mela­nia, Gra­u­re Cori­na, Anghe­lu­ţă Cris­ti­na, Andrei Car­men, Buzea Ramo­na, Gherfi Simo­na, Giur­că, Popa Gabrie­la, Bechir Ghiul­nar direc­tor adjunct.

Cam­pa­nia a fost coor­do­na­tă de pro­fe­so­rul con­si­ler şco­lar Car­men Sil­via Andrei şi de direc­to­rul lice­u­lui pro­fe­sor Cori­na Iuli­a­na Miha­la­che.

Cam­pa­nia s‑a fina­li­zat cu un spec­ta­col de baloa­ne în cur­tea inte­ri­oa­ră a şco­lii, pre­cum şi cu dorinţa de impli­ca­re civi­că în comu­ni­ta­te.

”Copi­ii lumii au pre­lu­at pute­rea şi au colo­rat lumea în albas­tru, în semn de susţi­ne­re a drep­tu­ri­lor copi­lu­lui!”

20 noiem­brie 2019, UNICEF.


Pen­tru un vii­tor mai bun, ele­vii Lice­u­lui Teo­re­tic ”Cal­la­tis” dez­bat pe tema Drep­tu­ri­lor Copi­i­lor din Româ­nia

Vineri, 22 noiem­brie 2019, ele­vii şi cadre­le didac­ti­ce de la Lice­ul Teo­re­tic ”Cal­la­tis” au săr­bă­to­rit printr‑o dez­ba­te­re Ziua Inter­națio­na­lă a Drep­tu­ri­lor Copi­lu­lui (20 noiem­brie) şi împli­ni­rea a 30 de ani de la sem­na­rea Con­venţi­ei, tra­ta­tul cel mai rati­fi­cat de la nivel inter­națio­nal.

Dez­ba­te­rea a avut ca obiec­ti­ve: edu­ca­rea copi­i­lor în vede­rea con­ști­en­ti­ză­rii pro­pri­i­lor drep­turi și res­pon­sa­bi­li­tăți; dise­mi­na­rea prin­ci­pi­i­lor Con­ven­ți­ei ONU cu pri­vi­re la drep­tu­ri­le  copi­lu­lui; ana­li­za con­clu­zi­i­lor ulti­mu­lui raport asu­pra drep­tu­ri­lor copi­lu­lui în Româ­nia şi iden­ti­fi­ca­rea unor posi­bi­le solu­ţii; impli­ca­rea ele­vi­lor în acti­vi­tă­ţi de volun­ta­ri­at şi pro­iec­te soci­a­le pen­tru comu­ni­ta­te.

Au par­ti­ci­pat la cam­pa­nie 45 de elevi din ciclul liceal, cla­se­le a X‑a şi a XI‑a coor­do­na­ţi de pro­fe­so­rii diri­ginţi Cos­ta­che Livia, Pilat Miha­e­la, Gher­ghi­şan Oana, Tudor Lak­me şi Lumi­ni­ţa Pătrî­no­iu.

Dez­ba­te­rea a fost coor­do­na­tă de pro­fe­so­rul con­si­li­er şco­lar Car­men Sil­via Andrei şi de direc­to­rul lice­u­lui, pro­fe­sor Cori­na Iuli­a­na Miha­la­che.

Acti­vi­ta­tea  s‑a fina­li­zat cu dorinţa ele­vi­lor de se impli­ca volun­tar şi de a rea­li­za în rân­dul cole­gi­lor din ciclul pri­mar şi gim­na­zi­al ore de infor­ma­re pe tema drep­tu­ri­lor copi­i­lor.


Man­ga­lia News, 25.11.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply