Dublu eveniment editorial Vartan Arachelian, la Constanța

0
289

Publi­cistul Var­tan Ara­che­li­an va lan­sa la Con­stan­ța, pe 22 noiem­brie, volu­me­le: „Car­tea rege­lui roman­tic și a fii­lor fără de țară“ (Edi­tu­ra RAO, 2016) și „La capă­tul nop­ții“ (2015, Edi­tu­ra Poli­rom).

Eve­ni­men­tul, orga­ni­zat de Cen­trul Cul­tu­ral Jude­țean Con­stan­ța „Teo­dor T. Bura­da“, va avea loc la Cen­trul Mul­ti­func­țio­nal Edu­ca­tiv pen­tru Tine­ret „Jean Con­stan­tin“, vineri, 22 noiem­brie, de la ora 16.00. Des­pre cele două volu­me va vor­bi pro­za­toa­rea și publi­cista Aure­lia Lăpușan.

Var­tan Ara­che­li­an și‑a înce­put acti­vi­ta­tea ca zia­rist spor­tiv la Con­stan­ța. După ter­mi­na­rea facul­tă­ții de filo­lo­gie, a fost zia­rist de inves­ti­ga­ții și publi­cist-comen­ta­tor la zia­rul Scân­te­ia Tine­re­tu­lui, între 1965 și 1970. Autor al unor lucrări de refe­rin­ță isto­ri­că, dar și al unor cărți de repor­taj și bele­tris­ti­că al căror loc de des­fă­șu­ra­re este ora­șul natal, Var­tan Ara­che­li­an se va afla la Con­stan­ța, pen­tru a cin­sti Ziua Dobro­gei, într‑o întâl­ni­re necon­ven­țio­na­lă cu citi­to­rii săi“, spun orga­ni­za­to­rii.

Eve­ni­men­tul edi­to­ri­al face par­te din pro­iec­tul Cen­tru­lui Mul­ti­func­țio­nal Edu­ca­tiv pen­tru Tine­ret „Jean Con­stan­tin“, „Arta, de la viziu­ne la for­mă“. (sur­sa: culturaconstanta.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply