Din culisele filmului „Maria, Regina României“ [VIDEO]

0
612

Cu un sce­na­riu rigu­ros isto­ric, fil­mul poves­teş­te filă cu filă,  zbu­ci­u­mul unei regi­ne ce se iden­ti­fi­că cu dure­rea şi nevo­i­le unei ţări afla­tă în răz­boi, fil­mul „Maria, Regi­na Româ­ni­ei” ajun­ge în cine­ma din 8 noiem­brie.

Bazat pe eve­ni­men­te rea­le, pro­duc­tia dezva­lu­ie trai­ri­le, zbu­ci­u­mul, incles­ta­ri­le de min­ti si idei din­tre mai marii lumii, cei care aveau sa hota­ras­ca soar­ta Roma­niei Mari. Lung­me­tra­jul regi­zo­ru­lui Ale­xis Swe­et Cahi­ll depă­şeş­te cli­şe­e­le şi anu­lea­ză cără­ri­le bătă­to­ri­te, dis­to­r­sio­na­te de pro­pa­gan­da comu­nis­tă, împroş­ca­te cu min­ciuni şi fap­te îndo­iel­ni­ce. Ne pre­zin­ta o poves­te fru­moa­sa, lim­pe­de si cla­ra a zbu­ci­u­mu­lui unei Regi­ne, per­so­naj che­ie, iubit, con­tro­ver­sat, dar şi invi­di­at, ce a şti­ut să-şi folo­seas­că toa­te atuu­ri­le pen­tru împli­ni­rea unui mare vis: Româ­nia Mare.

Rolul prin­ci­pal apa­rţi­ne Roxa­nei Lupu, actri­ţă ce a şti­ut, de‑a lun­gul tim­pu­lui, să adop­te ati­tu­di­nea, dar şi rafi­na­men­tul unor per­so­na­je rega­le mar­can­te, întruchipând‑o recent, atât pe regi­na Eli­sa­be­ta a II‑a (”Insi­de Buc­kin­gham Pala­ce“ şi ”Insi­de Win­d­sor Cas­tle” — BBC), cât şi pe sora aces­te­ia, prinţe­sa Mar­ga­re­ta (”Pri­va­te Lives of Monar­chs”).

Poves­tim des­pre cum au decurs fimă­ri­le, cu acto­rii Roxa­na Lupu (Regi­na Maria) şi Anghel Damian (Carol al II-lea).

VIDEO, pe adevarul.ro/entertainment/film


Citiți și: EVENIMENT! 🎬 Pre­mie­ra celui mai aștep­tat film al toam­nei, “Maria, Regi­na Româ­ni­ei”, la Casa de Cul­tu­ră din Man­ga­lia, Vineri, 8 noiem­brie! (Pro­gra­mul repre­zen­ta­ți­i­lor cu acest film remar­ca­bil, în luni­le noiem­brie și decem­brie 2019, la Man­ga­lia, în acest arti­col).

MN: Coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News a publi­cat cu mare drag mai mul­te arti­co­le des­pre fami­lia de actori români de talie mondi­a­lă — Roxa­na Lupu și Nicho­las Lupu, soțul admi­ra­bi­lei inter­pre­te a rolu­lui Regi­nei Maria din acest remar­ca­bil film.


Man­ga­lia News, Dumi­ni­că, 03.11.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele