Desființarea comisiilor școlare și a hârtiilor din școli și grădinițe, anunțată de ministrul Monica Anisie. Orban: ARACIP-ul este instituția care îi agasează cel mai mult pe profesori

0
427

Regu­la­men­te­le șco­la­re pre­văd pen­tru fie­ca­re uni­ta­te de învă­țământ obli­ga­ti­vi­ta­tea înfi­in­ță­rii a 7 comi­sii. Aces­tea sunt, de regu­lă, dub­la­te sau une­ori tri­pla­te de comi­sii oca­zio­na­le și tem­po­ra­re, înfi­in­ța­te pe baza altor ordi­ne, note sau pre­ve­deri. Minis­trul Edu­ca­ți­ei, Moni­ca Ani­sie, a decla­rat că și ea este mem­bră în “doar 3 comi­sii”, fiind pro­fe­soa­ră de lim­ba româ­nă la Cole­gi­ul Națio­nal “Tudor Via­nu” și că aces­te comi­sii șco­la­re vor fi desfi­in­ța­te împre­u­nă cu hâr­ti­i­le pe care pro­fe­so­rii sunt obli­gați să le com­ple­te­ze zil­nic.

Un pro­fe­sor este înglo­bat în hâr­tii. Ăsta este ade­vă­rul. Aproa­pe 80% din timp un pro­fe­sor și‑l dedi­că rea­li­ză­rii hâr­ti­i­lor nece­sar și nu se gân­deș­te la ora pe care el tre­bu­ie să o des­fă­șoa­re decât foar­te puțin timp. Nu are timp de asta. Prin urma­re, ARA­CIP-ul [Agen­ția Româ­nă de Asi­gu­ra­re a Cali­tă­ții în Învă­țămân­tul Pre­u­ni­ver­si­tar, insti­tu­ție în sub­or­di­nea Minis­te­ru­lui Edu­ca­ți­ei care inspec­tea­ză gră­di­ni­țe­le și șco­li­le pri­va­te și de stat, pen­tru auto­ri­za­re, acre­di­ta­te și men­ți­ne­rea aces­to­ra – n.red.] este, și cred că dum­ne­a­voas­tră cunoaș­teți foar­te bine lucru­ri­le aces­tea, dacă între­bați ori­ce pro­fe­sor din sis­tem o să vă răs­pun­dă că ARA­CIP-ul este insti­tu­ția de care lor le este cel mai… hai să nu zic tea­mă, că nu este vor­ba de tea­mă.

Ludo­vic Orban: Care‑i aga­sea­ză cel mai mult.

Moni­ca Ani­sie: Da, ăsta este ade­vă­rul. Vom face o ana­li­ză în acest sens, vom vedea cum anu­me putem îmbu­nă­tăți, ce adu­ce de fapt bun, care este cali­ta­tea actu­lui edu­ca­țio­nal dacă eu rea­li­zez 100 de hâr­tii că îmi vine ARA­CIP-ul”, a decla­rat Ani­sie, la cere­mo­n­ia de pre­lu­a­re a man­da­tu­lui.

Între­ba­tă din câte comi­sii șco­la­re face par­te, Moni­ca Ani­sie a a spus: „Vă răs­pund în câte comi­sii, comi­te­te și comi­ții, că sunt și pro­fe­sor de lim­ba româ­nă. Am con­dus până luni comi­sia de con­trol mana­ge­ri­al intern. Sunt pre­zen­tă în trei comi­sii. Doar trei, pen­tru că eram mem­bru în Con­si­li­ul de Admi­nis­tra­ție al șco­lii, dar cei­lalți colegi ai mei erau, unii din­tre ei, și în 5–6 comi­sii. Știți că în man­da­tul de secre­tar de stat pe care l‑am avut în 2016 am fost cea care a redus numă­rul de comi­sii din ROFUIP, erau 24 pre­vă­zu­te, au rămas numai 7 și aces­tea pre­vă­zu­te de alte legi spe­ci­a­le, nu cele ale…

Repor­ter: Ce veți face cu aces­te comi­sii?

”Regu­la­men­tul pre­ve­de 7 comi­sii, dar pe de altă par­te, prin diver­se meto­do­lo­gii, prin diver­se alte acte sub­sec­ven­te sunt înfi­in­ța­te alte comi­sii și alte comi­sii. De ace­ea, tăie­rea hâr­ti­i­lor pre­su­pu­ne și tăie­rea aces­tor comi­sii, pen­tru că nu văd cu ce îmbu­nă­tă­țeș­te pre­da­rea, învă­ța­rea, eva­lu­a­rea că sunt eu într‑o anu­mi­tă comi­sie sau nu. Aceas­tă ana­li­ză va fi făcu­tă cu oame­nii din sis­tem, cu colegi pro­fe­sori și din învă­țămân­tul rural și urban, deci din toa­te dome­ni­i­le. Și de la învă­țămân­tul pre­ș­co­lar, până la cel pos­tli­ceal,” a înche­iat Ani­sie.

Șco­li­le sunt obli­ga­te, prin lege, să înfi­in­țe­ze șap­te comi­sii. Prin­tre aces­tea se numă­ră Comi­sia pen­tru Eva­lu­a­re și Asi­gu­ra­re a Cali­tă­ții, care rea­li­zea­ză auto­e­va­lu­a­rea anu­a­lă, con­form stan­dar­de­lor ARACIP, și întoc­meș­te rapor­tul anu­al de eva­lu­a­re inter­nă, pre­cum și alte comi­sii cu man­da­te spe­ci­a­le pri­vind cur­ri­cu­lu­mul, for­ma­rea con­ti­nuă și dezvol­ta­rea pro­fe­sio­na­lă, dar și com­ba­te­rea vio­len­ței șco­la­re, a absen­te­is­mu­lui și a aban­do­nu­lui șco­lar.

Pe lân­gă aces­te 7 comi­sii per­ma­nen­te, exis­tă și alte 7–10 comi­sii care au carac­ter tem­po­rar, dar și între 5 și 10 comi­sii cu carac­ter oca­zio­nal.

Exis­tă situ­a­ții în une­le școli, unde numă­rul de pro­fe­sori nu este atât de mare, unde pro­fe­so­rii sunt toți în toa­te comi­si­i­le, de mul­te mai mul­te ori chiar, și fie­ca­re este șef (res­pon­sa­bil) la câte două-trei comi­sii.

Exem­ple prac­ti­ce

Școa­la gim­na­zi­a­lă Măgu­re­le, jude­țul Pra­ho­va, are afi­șa­tă com­po­nen­ța comi­si­i­lor pen­tru anul șco­lar 2018–2019. Un alt exem­plu este Școa­la Cuza din Bacău. Iată care sunt cele 22 de comi­sii și com­po­nen­ța lor, de la Școa­la gim­na­zi­a­lă Mir­cea Eli­a­de din Crai­o­va (exem­ple­le sunt ale­se alea­to­riu din cele afi­șa­te pe site-uri­le insti­tu­ți­i­lor – situ­a­ția aces­tor comi­sii este una gene­ra­lă, vala­bi­lă pen­tru întreg sis­te­mul de învă­țământ pre­u­ni­ver­si­tar).

Citiți con­ti­nu­a­rea pe edupedu.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply