DATINA — Interviu: „La Barcelona, am mai adăugat o poveste frumoasă despre muzică și artă, despre muncă și drumul spre performanţă, despre reuşită, succes şi bucurie”

0
440

EVENIMENT! DATINA — Inter­viu: „La Bar­ce­lo­na, am mai adă­u­gat o poves­te fru­moa­să des­pre muzi­că și artă, des­pre mun­că și dru­mul spre per­for­manţă, des­pre reu­şi­tă, suc­ces şi bucu­rie” - prof. Tra­ian Broas­că.

EVENIMENT: Un inter­viu des­pre Corul de copii ”Cal­la­tis” din Man­ga­lia și diri­jo­rul său, pro­fe­so­rul Tra­ian Broas­că, publi­cat de Revis­ta DATINA, în numă­rul 67 din noiem­brie 2019, arti­col sem­nat de prof. Tra­ian Lupu, direc­to­rul coti­dia­nu­lui onli­ne Man­ga­lia News. Mul­țu­mim, DATINA! Mul­țu­mim, conf. univ. dr. Aure­lia Lăpușan!

Revis­ta poa­te fi des­căr­ca­tă de aici, în for­mat PDF: Dati­na, nr. 67, noiem­brie 2019.


Man­ga­lia News, 27.11.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply