DAMEN SHIPYARDS MANGALIA organizează Cursuri de calificare în meseriile: lăcătuş construcţii nave, sudor, tubulator, mecanic

0
2150

DAMEN SHIPYARDS MANGALIA orga­ni­zea­ză Cur­suri de cali­fi­ca­re în mese­ri­i­le: lăcă­tuş con­stru­cţii nave, sudor, tubu­la­tor, meca­nic.

Cuprins

Damen Shi­pyar­ds Man­ga­lia orga­ni­zea­ză cur­suri de cali­fi­ca­re în urmă­toa­re­le mese­rii:

 • Lăcă­tuş con­stru­cţii nave (Noiem­brie 2019 – Mar­tie 2020);
 • Sudor (Noiem­brie 2019 – Mar­tie 2020);
 • Tubu­la­tor (Noiem­brie 2019 – Mar­tie 2020);
 • Meca­nic (Ianu­a­rie 2020 – Mai 2020);
 • Vop­si­tor (Noiem­brie 2019 – Mar­tie 2020).

Vă rugăm să menţio­na­ţi mese­ria pen­tru care apli­ca­ţi!

Faceți cere­re acum!

Sarcinile și responsabilitățile

 • Par­ti­ci­pa­rea zil­ni­că la pro­gra­me­le de pre­gă­ti­re teo­re­ti­că şi prac­ti­că orga­ni­za­te în incin­ta Damen Shi­pyar­ds Man­ga­lia;
 • Însu­şi­rea cunoş­tinţe­lor nece­sa­re în vede­rea absol­vi­rii cur­su­lui de cali­fi­ca­re;
 • Res­pec­ta­rea regu­li­lor de sănă­ta­te şi secu­ri­ta­te în mun­că.

Profilul

 • Absol­vent şcoa­la pri­ma­ră / gim­na­zi­a­lă (minim 8 cla­se);
 • Spi­rit de echi­pă;
 • Abi­li­tă­ţi de comu­ni­ca­re.

Ce vă oferim

 • Cer­ti­fi­cat de cali­fi­ca­re recu­nos­cut de Minis­te­rul Edu­ca­ţi­ei Naţio­na­le.

Informatiile Companiei

Șan­ti­e­rul naval Damen Man­ga­lia este situ­at pe lito­ra­lul Mării Negre din Româ­nia și este un joint-ven­tu­re între Damen și Guver­nul Româ­ni­ei, Gru­pul Damen pre­lu­ând mana­ge­men­tul ope­ra­țio­nal al șan­ti­e­ru­lui. Şan­ti­e­rul Damen Man­ga­lia este cel mai mare șan­ti­er naval din por­to­fo­li­ul Damen iar inte­gra­rea sa în grup des­chi­de posi­bi­li­ta­tea con­stru­i­rii și con­ver­si­ei de către Damen a nave­lor com­ple­xe de dimen­siuni mari, cu accent spe­cial pe feri­bo­tu­ri­le RoPax, nave­le de croa­zie­ră, nave­le și struc­tu­ri­le offsho­re.

Echi­pa de mana­ge­ment lucrea­ză la opti­mi­za­rea şan­ti­e­ru­lui pen­tru noul său obiec­tiv de recon­struc­ție, pre­cum și la extin­de­rea por­to­fo­li­u­lui de cli­enți pen­tru repa­ra­ții și între­ți­ne­re și dezvol­ta­rea unei capa­ci­tăți de con­struc­ție offsho­re. Şan­ti­e­rul ocu­pă o supra­fa­ță de aproa­pe un mili­on de metri pătrați și are 1590 de metri la cheu. Deți­ne trei docuri usca­te ale căror dimen­siuni vari­a­ză de la 302 x 48 metri la 360 x 60 de metri. Şan­ti­e­rul naval are în dota­re nume­roa­se ate­li­e­re de lucru, dis­po­ni­bi­le pen­tru pro­iec­te noi, lucrări de repa­ra­ții şi pre­lu­cra­re can­ti­tăți mari de oțel, cât și ate­li­e­re de vop­si­to­rie.

Şan­ti­e­rul a fost ini­țial cunos­cut sub denu­mi­rea de Șan­ti­e­rul Naval 2 Mai Man­ga­lia și a înce­put să con­stru­ias­că nave noi în 1976. În 1997, a luat fiin­ță Daewoo-Man­ga­lia Hea­vy Indus­tries S.A., orien­tân­du-şi aten­ția spre con­stru­i­rea nave­lor de dimen­siuni mari tip port-con­tai­ner, vra­chi­e­re și petro­li­e­re. La sfâr­și­tul anu­lui 2017, Damen a achi­zi­țio­nat acțiu­ni­le Daewoo, iar în vara anu­lui 2018 a pre­lu­at con­tro­lul ope­ra­țio­nal.

Faceți cere­re acum!


Man­ga­lia News, 28.11.2019. (sur­sa: damen-shi­pyar­ds-man­ga­lia).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply