Cristian Hagi: INTERVIU Ce poate să facă Dan Barna, ca președinte al României, pentru Constanța

0
175

Dan Bar­na, can­di­da­tul Ali­an­ței USR PLUS la ale­ge­ri­le pre­zi­den­ți­a­le a acor­dat un inter­viu publi­ca­ți­ei Con­stan­ța 100%.

L‑am între­bat mai mul­te lucruri lega­te de Con­stan­ța, ora­șul în care și‑a înce­put cam­pa­nia, des­pre turism, Marea Nea­gră, gaze­le off-sho­re, des­pre un posi­bil vii­tor spi­tal regio­nal.

Con­stan­ța 100%: De ce ați ales să vă lan­sați can­di­da­tu­ra în Con­stan­ța?

Am vrut în aceas­tă cam­pa­nie să mă întâl­nesc direct cu cât mai mulți ale­gă­tori. Con­stan­ța a fost întot­dea­u­na impor­tan­tă pen­tru USR-PLUS, dova­dă și sco­rul de la euro­par­la­men­ta­re. De ase­me­nea numă­rul sem­ni­fi­ca­tiv de sem­nă­turi pe care con­stăn­țe­nii l‑au strâns pen­tru ini­ția­ti­va “Fără Penali” ne‑a ară­tat că exis­tă aici o majo­ri­ta­te de oameni care vrea o Româ­nie decen­tă, o guver­na­re com­pe­ten­tă și o viziu­ne cla­ră asu­pra vii­to­ru­lui nos­tru comun.

Dacă ar tre­bui sa ale­geți cele mai impor­tan­te trei lucruri din pro­gra­mul dv. elec­to­ral, care ar fi ace­lea și de ce?

Am pro­pus un pro­gram pre­zi­den­ți­al care aco­pe­ră o pla­jă foar­te lar­gă de subiec­te. Dacă ar fi totuși să aleg din­tre ele atunci ar fi edu­ca­ția – o pre­o­cu­pa­re pen­tru între­gul man­dat, nu doar pen­tru peri­oa­de­le elec­to­ra­le, refor­ma con­sti­tu­ți­ei – tre­bu­ie să ieșim din ambi­gu­i­ta­tea actu­a­lă și eco­no­mia – tre­bu­ie să încu­ra­jăm antre­pre­no­rii ca să dezvol­tăm țara. Dar cel mai impor­tant cred că este modul de a acțio­na pen­tru aces­te lucruri. De asta, am spus mereu că Româ­nia are nevo­ie de un pre­șe­din­te care con­tea­ză, care e aco­lo, la mun­că, zi de zi și care nu așteap­tă ca dez­as­trul să fie imi­nent pen­tru a inter­ve­ni cu toa­tă legi­ti­mi­ta­tea con­fe­ri­tă de mili­oa­ne­le de voturi care îi jus­ti­fi­că man­da­tul.

Ce vă pro­pu­neți să faceți (dacă vă pro­pu­neți) pen­tru infras­truc­tu­ra mari­ti­mă și flu­vi­a­lă a Româ­ni­ei? Mă refer în spe­cial la por­tul Con­stan­ța și la Cana­lul Dună­re Marea Nea­gră?

Ceea ce îmi pro­pun e să fiu atent la oame­nii care sunt însăr­ci­nați să păs­to­reas­că pro­gra­mul de guver­na­re. Idei bune au exis­tat tot tim­pul, dar carac­te­rul și com­pe­ten­ța miniș­tri­lor, șefi­lor de agen­ții și com­pa­nii de stat au fost mai puțin dis­cu­ta­te. Cu oameni buni putem ajun­ge depar­te.

Strict la subiect, cred că poten­ți­a­lul por­tu­lui Con­stan­ța este subex­ploa­tat și cred că solu­ți­i­le sunt tot la spe­cia­liș­tii în dome­niu. Ceea ce poa­te face un pre­șe­din­te este să îi ascul­te și să îi spri­ji­ne. Româ­nia ratea­ză oport­u­ni­tăți majo­re și asta înseam­nă pier­deri de bani și locuri de mun­că. Situ­a­ția asta tre­bu­ie să înce­te­ze iar pen­tru asta e nevo­ie de o guver­na­re orien­ta­tă spre nevo­i­le țării nu spre cele ale diver­se­lor gru­puri de inte­re­se care para­zi­tea­ză obiec­ti­ve de inte­res națio­nal cum este por­tul Con­stan­ța.

Ați decla­rat că veți sus­ți­ne exploa­ta­rea gaze­lor off-sho­re din Marea Nea­gră. Cum puteți face con­cret acest lucru?

USR a ela­bo­rat un docu­ment de pozi­ție con­sis­tent cu pri­vi­re la modul cum poa­te fi valo­ri­fi­ca­tă pro­duc­ția de gaze natu­ra­le din Marea Nea­gră.

Vrem să ne așe­zăm la masa dis­cu­ți­i­lor pen­tru a avea o cola­bo­ra­re cu for­țe­le poli­ti­ce demo­cra­ti­ce din Par­la­ment care au, la fel ca noi, con­vin­ge­rea că acest pro­iect poa­te adu­ce bunăs­ta­re pen­tru toți români. Sun­tem dis­puși să sus­ți­nem schim­bă­ri­le de legi­sla­ție nece­sa­re care sus­țin ide­ea de par­te­ne­ri­at sta­bil și pre­dic­ti­bil între stat și inves­ti­tori de pe urma căru­ia să aibă de câști­gat toți româ­nii.

Una din­tre direc­ții este să încu­ra­jăm con­su­mul intern prin extin­de­rea rețe­le­lor de gaze pen­tru con­su­ma­to­rii cas­nici și valo­ri­fi­ca­rea supe­ri­oa­ră a gazu­lui natu­ral prin petro­chi­mie. Pro­duc­ția de gaze natu­ra­le din Marea Nea­gră este, în viziu­nea USR, un obiec­tiv națio­nal. Noi vrem ca banii colec­tați din taxa­rea pro­duc­ți­ei offsho­re să fie dis­tri­bu­iți către toți româ­nii prin Pilo­nul 2 de pen­sii. Viziu­nea noas­tră este ca fon­du­ri­le de Pilon 2 să inves­teas­că jumă­ta­te din aces­te sume în pro­iec­te efi­cien­te care să con­tri­bu­ie la tranzi­ția ener­ge­ti­că și în indus­tria care valo­ri­fi­că supe­ri­or gaze­le natu­ra­le. (https://www.usr.ro/files/Policy-Brief-Marea-Neagra-19.08.2019.pdf)

În pro­gra­mul eco­no­mic pre­zen­tat pe site, nu apa­re capi­to­lul „turism”.

Citiți con­ti­nu­a­rea inter­vi­u­lui pe ct100.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele