Consiliul Local Mangalia a aprobat mai multe hotărâri cu caracter social, dar și acordarea de facilități fiscale și ajutoare de minimis pentru agenții economici din turism

0
314

Con­si­li­e­rii locali din Man­ga­lia au apro­bat în cadrul ședin­ței ordi­na­re des­fă­șu­ra­te joi, 7 noiem­brie, mai mul­te hotă­râri cu carac­ter admi­nis­tra­tiv și soci­al. Unul din­tre pro­iec­te se refe­ră la acor­da­rea aju­toa­re­lor finan­ci­a­re pen­tru pre­ș­co­la­rii și ele­vii care locu­iesc în zone­le Her­ghe­lie, IAS, Fru­vi­i­leg, Zoo­teh­nie și Barie­ră. Con­form hotă­rârii CL, aceștia bene­fi­ci­a­ză de trans­port gra­tu­it pen­tru a mer­ge la gră­di­ni­ță și școa­lă, dar și de nor­ma de hra­nă sub­ven­țio­na­tă de Pri­mă­rie pen­tru micu­ții de la Gră­di­ni­ța P.P. Nr. 5 din Nept­un.

De ase­me­nea, con­si­li­e­rii locali au adop­tat pro­iec­tul de hotă­râre care vizea­ză decon­ta­rea chel­tu­ie­li­lor de trans­port pen­tru nave­ta cadre­lor didac­ti­ce și a per­so­na­lu­lui didac­tic auxi­li­ar din insti­tu­ți­i­le de învă­țământ de pe raza ora­șu­lui.

În ace­eași ședin­ță, s‑au regle­men­tat şi con­di­ţi­i­le de acor­da­re a tiche­te­lor de medi­ca­men­te, a bile­te­lor de trans­port și pache­te­lor ali­men­ta­re, ca urma­re a recen­te­lor majo­rări de pen­sii. Ast­fel, valoa­rea tiche­tu­lui soci­al acor­dat per­soa­ne­lor cu veni­turi redu­se pen­tru medi­ca­men­te a cres­cut la 900 de lei/membru de fami­lie, de la 700 de lei, cât era sta­bi­lit ante­ri­or. Tot­o­da­tă, limi­ta cuan­tu­mu­lui pen­si­ei pen­tru acor­da­rea aju­toa­re­lor con­stând în ali­men­te s‑a majo­rat la 1300 de lei/persoană, de la 950 de lei.

Alt pro­iect adop­tat a vizat modi­fi­ca­rea pla­fo­nu­lui de acor­da­re a tiche­te­lor de trans­port pen­tru pen­sio­nari, per­soa­ne cu diza­bi­li­tăți și per­soa­ne de pes­te 60 de ani fără venit. În acest sens, cuan­tu­mul sub­ven­ți­ei a cres­cut, de la 800 de lei, la 1000 de lei, pen­tru per­soa­ne­le care se înca­drea­ză în noi­le regle­men­tări ale Con­si­li­u­lui Local Man­ga­lia.

”În fie­ca­re an, venim cu pro­gra­me de asis­tenţă soci­a­lă, prin care încer­căm să spri­ji­nim copi­ii care merg la școa­lă și pro­vin din fami­lii defa­vo­ri­za­te, bătrâ­nii, per­soa­ne­le cu diza­bi­li­tăți, dar și alte cate­go­rii soci­a­le defa­vo­ri­za­te. Am cău­tat resur­se pen­tru a majo­ra pra­gul de veni­turi, până la care se acor­dă aces­te aju­toa­re soci­a­le, întru­cât unii pen­sio­nari nu se mai înca­drau pen­tru doar câți­va lei, în urma majo­ră­rii pen­si­i­lor”, a decla­rat pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Radu Cris­ti­an.

Cu ace­eași oca­zie, con­si­li­e­rii locali au mai votat ca per­soa­ne­le fizi­ce care au cali­ta­tea de con­tri­bu­a­bili la buge­tul local să fie scu­ti­te de la pla­ta majo­ră­ri­lor de întâr­zi­e­re, măsu­ră adop­ta­tă și pen­tru per­soa­ne­le juri­di­ce, con­form unei HCL din luna sep­tem­brie, a.c. Tot la capi­to­lul faci­li­tăți fis­ca­le, se înscrie și apro­ba­rea aju­to­ru­lui de mini­mis acor­dat agen­ți­lor eco­no­mici care pres­tea­ză acti­vi­tăți turis­ti­ce, pe o dura­tă de cel mult 6 luni/an.


Man­ga­lia News, 09.11.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele