Consiliul Județean Constanța este convocat în ședință ordinară pentru data de Vineri, 29 noiembrie 2019

0
285

CONSILIUL JUDEŢEAN CONSTANŢA

CABINET PREŞEDINTE

DISPOZIŢIA Nr. 576

pri­vind con­vo­ca­rea Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța în ședin­ță ordi­na­ră pen­tru data de 29 noiem­brie 2019, ora 13,00.

Ţuțu­ia­nu Mari­us Horia, în cali­ta­te de Preşe­din­te al Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa,

În con­for­mi­ta­te cu dis­po­zi­ți­i­le art.178 alin.(1), art. 179 al. (1) şi (2)  din Ordo­nan­ța  de Urgen­ță a Guver­nu­lui nr.57/2019 pri­vind Codul admi­nis­tra­tiv;

În teme­iul art.196 al. (1) lit.b din Ordo­nanţa de Urgenţă a Guver­nu­lui  nr.57/2019 pri­vind Codul admi­nis­tra­tiv,

D I S P U N:

Art.1. Se con­vo­că Con­si­li­ul Jude­țean Con­stan­ța în ședin­ță ordi­na­ră, pen­tru data de Vineri, 29 noiem­brie 2019, ora 13.00, în sala “Remus Oprea­nu” din cadrul Pala­tu­lui Admi­nis­tra­tiv — Con­si­li­ul Jude­țean Con­stan­ța, cu urmă­to­rul pro­iect al Ordi­nii de zi:

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea pro­ce­se­lor ver­ba­le ale şedinţe­lor Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa din data de 31 octom­brie şi 5 noiem­brie 2019 .
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind  con­sta­ta­rea înce­tă­rii de drept a unui man­dat de con­si­li­er judeţean ca urma­re a demi­si­ei.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind vali­da­rea unui man­dat de con­si­li­er judeţean.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea trans­mi­te­rii în admi­nis­tra­rea Regi­ei Auto­no­me Judeţe­ne  de Dru­muri şi Poduri Con­stanţa „ în reor­ga­ni­za­re, in judi­ci­al reor­ga­ni­sa­tion, en redress­ment” a unui bul­do­ex­ca­va­tor cu acce­so­ri­i­le afe­ren­te, achi­zi­ţio­nat în cadrul pro­iec­tu­lui „Moni­to­ri­za­rea şi pro­te­ja­rea în comun a mediu­lui încon­ju­ră­tor în Bazi­nul Mării Negre”-ALERT, cod eMS BSB-538”.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea pre­luă­rii unui bun imo­bil din dome­ni­ul public al UAT Comu­na Chir­no­geni în dome­ni­ul public al Judeţu­lui Con­stanţa şi înscri­e­rea aces­tu­ia în dome­ni­ul public al Judeţu­lui Con­stanţa.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea dezmem­bră­rii unui teren pro­pri­e­ta­te publi­că a Judeţu­lui Constanţa,situat în loca­li­ta­tea Bănea­sa, în 3 (trei) loturi în vede­rea edi­fi­că­rii unor locu­inţe pro­te­ja­te pen­tru per­soa­ne cu diza­bi­li­tă­ţi.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea dezmem­bră­rii unui teren pro­pri­e­ta­te publi­că a Judeţu­lui Con­stanţa, situ­at în loca­li­ta­tea Toprai­sar, în 2 (două) loturi în vede­rea edi­fi­că­rii unor locu­inţe pro­te­ja­te pen­tru per­soa­ne cu diza­bi­li­tă­ţi.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind emi­te­rea acor­du­lui Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa pen­tru Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Con­stanţa, în vede­rea rea­li­ză­rii lucră­ri­lor „racor­da­re la reţea­ua elec­tri­că a locu­lui de con­sum Ora­şe­lul Copi­i­lor —  Parc Tăbă­că­rie”.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia

Pro­iect de hotă­râre pri­vind modi­fi­ca­rea com­po­nenţei Echi­pei Inter­sec­to­ri­a­le Loca­le pen­tru pre­ve­ni­rea şi com­ba­te­rea exploa­tă­rii copi­i­lor prin mun­că Con­stanţa.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia

Pro­iect de hotă­râre pri­vind modi­fi­ca­rea Pro­gra­mu­lui cu obiec­ti­ve­le şi lucră­ri­le de dru­muri şi poduri pen­tru anul 2019, finanţa­te din buge­tul Judeţu­lui Con­stanţa.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia

Pro­iect de hotă­râre pri­vind modi­fi­ca­rea  Lis­tei de inves­ti­ţii a Regi­ei Auto­no­me Judeţe­ne de Dru­muri şi Poduri Con­stanţa „în reor­ga­ni­za­re, in judi­ci­al reor­ga­ni­sa­tion, en redress­ment” pe anul 2019.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia

Pro­iect de hotă­râre pri­vind darea în folo­sinţă gra­tu­i­tă a sălii de spec­ta­co­le din cadrul Cen­tru­lui Mul­ti­fun­cţio­nal Edu­ca­tiv pen­tru Tine­ret „Jean Con­stan­tin” către Dire­cţia Gene­ra­lă deA­sis­tenţă Soci­a­lă şi Pro­te­cţia Copi­lu­lui Con­stanţa, în data de 17.12.2019, pen­tru orga­ni­za­rea spec­ta­co­lu­lui „Tim­pul fap­te­lor bune”.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia

Pro­iect de hotă­râre pri­vind darea în folo­sinţă gra­tu­i­tă Fede­ra­ţi­ei Româ­ne de Tae­kwon-do ITF a Sălii de cere­mo­n­ii situ­a­tă în Pavi­li­o­nul Expo­zi­ţio­nal Con­stanţa, în peri­oa­da 17–23 august 2020 pen­tru orga­ni­za­rea „Sta­gi­u­lui Naţio­nal”.
Ini­ția­tor: Vice­preşe­din­te – Palaz Cla­u­diu Ior­ga

Pro­iect de hotă­râre pri­vind darea în folo­sinţă gra­tu­i­tă Dire­cţi­ei Judeţe­ne pen­tru Sport şi Tine­ret Con­stanţa a Sălii de cere­mo­n­ii situ­a­tă în Pavi­li­o­nul Expo­zi­ţio­nal Con­stanţa, în data de 05 decem­brie 2019 pen­tru orga­ni­za­rea eve­ni­men­tu­lui „Gala Volun­ta­ru­lui 2019”.
Ini­ția­tor: Vice­preşe­din­te – Palaz Cla­u­diu Ior­ga

Pro­iect de hotă­râre pri­vind darea în folo­sinţă gra­tu­i­tă Dire­cţi­ei Judeţe­ne pen­tru Sport şi Tine­ret Con­stanţa a Sălii de cere­mo­n­ii situ­a­tă în Pavi­li­o­nul Expo­zi­ţio­nal Con­stanţa, în data de 08 decem­brie 2019 pen­tru orga­ni­za­rea eve­ni­men­tu­lui „Gala Exce­l­len­tia”.
Ini­ția­tor: Vice­pre­reşe­din­te – Palaz Cla­u­diu Ior­ga.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind acor­da­rea unui aju­tor finan­ci­ar doam­nei Mola­gean Bil­sen, pen­tru mino­rul Stan­cu Denis-Ele-Anto­nio.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind sta­bi­li­rea preţu­ri­lor medii ale prin­ci­pa­le­lor pro­du­se agri­co­le pre­cum şi a preţu­lui mediu/tonă de iar­bă ( masa ver­de ) obţi­nu­tă de pe paji­ş­te, la nive­lul judeţu­lui Con­stanţa pen­tru anul 2020.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind modi­fi­ca­rea Ane­xei la Hotă­rârea Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa nr.182/30.07.2019 pri­vind repar­ti­za­rea pe uni­tă­ţi admi­nis­tra­tiv-teri­to­ri­a­le a sume­lor defal­ca­te din TVA pe anul 2019, pen­tru finanţa­rea chel­tu­ie­li­lor pri­vind dru­mu­ri­le judeţe­ne şi comu­na­le.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind modi­fi­ca­rea sta­tu­lui de fun­cţii şi orga­ni­gra­mei pen­tru Spi­ta­lul Cli­nic Judeţean de Urgenţă „Sf.Apostol Andrei” Con­stanţa.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea Acor­du­lui colec­tiv de mun­că şi a Con­trac­tu­lui colec­tiv de mun­că apli­ca­bi­le la nive­lul apa­ra­tu­lui de spe­cia­li­ta­te al Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea rec­ti­fi­că­rii buge­tu­lui de veni­turi şi chel­tu­ieli şi modi­fi­ca­rea lis­tei de inves­ti­ţii pe anul 2019 pen­tru Spi­ta­lul Cli­nic Judeţean de Urgenţă „Sf.Apostol Andrei” Con­stanţa.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea rec­ti­fi­că­rii buge­tu­lui de veni­turi şi chel­tu­ieli şi modi­fi­ca­rea lis­tei de inves­ti­ţii pe anul 2019 pen­tru Spi­ta­lul Cli­nic de Pne­u­mofti­zi­o­lo­gie Con­stanţa.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea rec­ti­fi­că­rii buge­tu­lui de veni­turi şi chel­tu­ieli pe anul 2019 pen­tru  Muze­ul de Isto­rie Naţio­na­lă şi Arhe­o­lo­gie Con­stanţa.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea rec­ti­fi­că­rii buge­tu­lui de veni­turi şi chel­tu­ieli pe anul 2019 pen­tru Muze­ul de Artă Con­stanţa.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea rec­ti­fi­că­rii buge­tu­lui de veni­turi şi chel­tu­ieli şi a lis­tei de inves­ti­ţii, pe anul 2019, pen­tru Cen­trul Cul­tu­ral Judeţean Con­stanţa „Teo­dor T.Burada”.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea rec­ti­fi­că­rii buge­tu­lui de veni­turi şi chel­tu­ieli şi a lis­tei de inves­ti­ţii, pe anul 2019, pen­tru Tea­trul de Stat Con­stanţa.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea rec­ti­fi­că­rii buge­tu­lui de veni­turi şi chel­tu­ieli şi a lis­tei de inves­ti­ţii pe anul 2019 pen­tru Dire­cţia Gene­ra­lă de Asis­tenţă Soci­a­lă şi Pro­te­cţia Copi­lu­lui Con­stanţa.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea rec­ti­fi­că­rii buge­tu­lui de veni­turi şi chel­tu­ieli şi a lis­tei de inves­ti­ţii pe anul 2019 pen­tru Dire­cţia Gene­ra­lă de Evi­denţă a Per­soa­ne­lor Con­stanţa.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea rec­ti­fi­că­rii buge­tu­lui de veni­turi şi chel­tu­ieli şi a lis­tei obiec­ti­ve­lor de inves­ti­ţii pe anul 2019 pen­tru Cen­trul Şco­lar de Edu­ca­ţie Inclu­zi­vă Del­fi­nul.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea rec­ti­fi­că­rii buge­tu­lui de veni­turi şi chel­tu­ieli şi a lis­tei obiec­ti­ve­lor de inves­ti­ţii pe anul 2019 pen­tru Uni­ta­tea de Asis­tenţă Medi­co-Soci­a­lă Agi­gea.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea  rec­ti­fi­că­rii buge­tu­lui de veni­turi şi chel­tu­ieli pe anul 2019 pen­tru Cen­trul Judeţean de Resur­se şi de Asis­tenţă Edu­ca­ţio­na­lă Con­stanţa.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea con­tu­lui de exe­cu­ţie al buge­tu­lui judeţean Con­stanţa pen­tru tri­mes­trul III al anu­lui 2019.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea rec­ti­fi­că­rii buge­tu­lui de veni­turi şi chel­tu­ieli şi a lis­tei obiec­ti­ve­lor de inves­ti­ţii ale Judeţu­lui Con­stanţa pe anul 2019.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

Art.2. — Pro­iec­te­le de hotă­râri vor fi puse la dis­po­zi­ția con­si­li­e­ri­lor jude­țeni, prin inter­me­di­ul site-ului Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța la sec­țiu­nea „pro­iec­te ședin­ță CJC”;

- Pro­iec­te­le de hotă­râri men­țio­na­te mai sus vor fi ana­li­za­te și avi­za­te de către Comi­si­i­le de spe­cia­li­ta­te ale Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța;

- Se pot for­mu­la și depu­ne amen­damen­te cu pri­vi­re la aces­te pro­iec­te de hotă­râri în scris pe adre­sa de e‑mail a Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța ([email protected]) sau la sedi­ul Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța din b‑dul Tomis nr.51.

Art.3.  Pre­zen­ta dis­po­zi­ție va fi adu­să la cunoș­tin­ța locu­i­to­ri­lor jude­țu­lui Con­stan­ța prin mass media și prin afi­șa­rea pe pagi­na de inter­net a Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța.

Con­stanţa, 22.11.2019.

P R E Ş E D I N T E,
ŢUŢUIANU MARIUS HORIA.

Con­tra­sem­nea­ză:
Secre­tar gene­ral al Judeţu­lui,
Belu Mari­a­na.


Man­ga­lia News, 25.11.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply