CNAIR a câștigat la Curtea Internațională de Arbitraj procesul cu Salini Impregilo SpA. Tribunalul Arbitral a respins reclamantei pretenții în valoare de aproximativ 258.000.000 lei

0
250

În data de 22.10.2019, Tri­bu­na­lul Arbi­tral a emis Hotă­rârea Arbi­tra­lă  Fina­lă  în liti­gi­ul din­tre Salini Impre­gi­lo SpA, în cali­ta­te de „Recla­man­tă” și Com­pa­nia Națio­na­lă de Admi­nis­tra­re a Infras­truc­tu­rii Ruti­e­re S.A., înca­li­ta­te de „Pârâ­tă” în pro­ce­sul pen­tru con­trac­tul de pro­iec­ta­re și exe­cu­ție al Autos­tră­zii Orăș­tie-Sibiu, Lot 3.

Ast­fel, Tri­bu­na­lul Arbi­tral, a res­pins Recla­man­tei pre­ten­ții în valoa­re de apro­xi­ma­tiv 258.000.000 lei, din tota­lul pre­ten­ți­i­lor care s‑au ridi­cat la valoa­rea de 260.006.276,51 lei.

În plus, Tri­bu­na­lul a admis cere­rea recon­ven­țio­na­lă a CNAIR pen­tru pla­ta de către Salini Impre­gi­lo SpA a sumei de 90.718.740 lei, repre­zen­tând Pena­li­tăți de Întâr­zi­e­re, ast­fel cum sunt pre­vă­zu­te de dis­po­zi­ți­i­le Sub-Cla­u­zei 8.7 [Pena­li­tăți de Întâr­zi­e­re] din Con­trac­tul sem­nat între păr­ți.

De ase­me­nea, deci­zia obli­gă Salini Impre­gi­lo SpA să ram­bu­r­se­ze CNAIR suma de 152.025 USD, cu titlu de cos­turi arbi­tra­le, cu dobân­da lega­lă de la data Hotă­rârii Arbi­tra­le Fina­le până la pla­ta efec­ti­vă de către Recla­man­tă.


Man­ga­lia News, 25.11.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply