CENTRUL DE SCAFANDRI — Dacă ar fi ușor, oricine ar putea face asta!

0
501

ISTORIC: La 15 noiem­brie 1967, în baza ordi­nu­lui Mare­lui Stat Major, se înfi­inţea­ză Gru­pul 279 Sca­fan­dri (U.M. 02145). Aces­ta a fun­cţio­nat în Gar­ni­zoa­na Man­ga­lia, până la data de 1 octom­brie 1976, când se trans­for­mă în Grup Sca­fan­dri de Lup­tă şi intră în sub­or­di­nea Cen­tru­lui de Sca­fan­dri.

În baza apro­bă­rii Biro­u­lui Per­ma­nent al Comi­te­tu­lui Poli­tic Exe­cu­tiv al Comi­te­tu­lui Cen­tral al Par­ti­du­lui Comu­nist Roman din 31 august 1976, Mare­le Stat Major, prin Dis­po­zi­ţia din 6 octom­brie 1976 trans­mi­să către Coman­damen­tul Mari­nei Mili­ta­re, face cunos­cut că minis­trul Apă­ră­rii Naţio­na­le a apro­bat înfi­inţa­rea Cen­tru­lui 39 Sca­fan­dri (U.M. 02145), dislo­cat în Con­stanţa, sub­or­do­nat Coman­damen­tu­lui Mari­nei Mili­ta­re cu înce­pe­re de la 1octombrie 1976. Cen­trul 39 Sca­fan­dri a luat fiinţă prin dizol­va­rea Gru­pu­lui 279 Sca­fan­dri (U.M. 02145) din gar­ni­zoa­na Man­ga­lia, teh­ni­ca şi efec­ti­ve­le gru­pu­lui intrând în com­pu­ne­rea Cen­tru­lui.

Orga­ni­za­rea Cen­tru­lui 39 Sca­fan­dri la înfi­inţa­re a avut urmă­toa­rea struc­tu­ră: Coman­damen­tul cu subu­ni­tă­ţi­le de baza (Gru­pul Sca­fan­dri de Mare Adân­ci­me (G.S.M.A.), Gru­pul Sca­fan­dri de Lup­ta (G.S.L.), Cabi­ne­tul de stu­dii şi dre­saj ani­ma­le mari­ne, Labo­ra­to­rul de cer­ce­ta­re pri­vind pătrun­de­rea omu­lui sub apa) şi subu­ni­tă­ţi şi for­ma­ţiuni de ser­vi­cii.

În anul 1976 a fost per­fec­tat pro­iec­tul pre­li­mi­nar de ame­na­ja­re a navei „Arad” din dota­rea Flo­tei Comer­ci­a­le Mari­ti­me „Navrom” ca nava de inter­venţie cu sca­fan­dri de mare adân­ci­me. Pre­lu­a­rea ei în cadrul Cen­tru­lui 39 Sca­fan­dri s‑a făcut în baza Decre­tu­lui Con­si­li­u­lui de Stat al Repu­bli­cii Soci­a­lis­te Româ­nia, din 27 iulie 1977. Tot­o­da­tă, în baza ace­lu­ia­şi decret, s‑a luat în pri­mi­re de la Insti­tu­tul Român de Cer­ce­tări Mari­ne Con­stanţa apa­ra­tu­ra şi insta­la­ţi­i­le afe­ren­te pri­vind pre­gă­ti­rea, antre­na­rea şi per­fe­cţio­na­rea sca­fan­dri­lor, împre­u­nă cu per­so­na­lul de cer­ce­ta­re în acest dome­niu. Prin trans­fer, s‑a înca­drat în orga­ni­ca Cen­tru­lui 39 Sca­fan­dri un colec­tiv de cer­ce­tă­tori din cadrul Insti­tu­tu­lui.

La data de 30 octom­brie 1977, insta­la­ţia de scu­fun­da­re „ULIS” livra­tă de fir­ma „Comex Indus­tries” – Franţa a fost trans­por­ta­tă de la Con­stanţa, la şan­ti­e­rul naval Dro­be­ta Tur­nu-Seve­rin, în vede­rea ampla­să­rii pe nava „Arad”. Prin ordi­nul din 30 octom­brie 1977, înce­pând cu data de 30 noiembrie1977, nava intră în com­pu­ne­rea Gru­pu­lui de sca­fan­dri de mare adân­ci­me al Cen­tru­lui 39 Sca­fan­dri, pri­mind nume­le ‚Emil Raco­vi­ţă”.

În peri­oa­da 01–26 august 1978, nava „Emil Raco­vi­ţă” a exe­cu­tat mai mul­te ieşiri pe mare pen­tru scu­fun­dări rea­le la mare adân­ci­me cu insta­la­ţia ULIS. Ast­fel, între 01 şi 06 august 1978 s‑au exe­cu­tat scu­fun­dări la 40 de metri, între 15 şi 18 august 1978 se intră în imer­siu­ne de 4 ori la adân­ci­mea de 70 de metri (la fie­ca­re scu­fun­da­re au intrat în ture­la câte doi sca­fan­dri de mare adân­ci­me), iar între 22 şi 26 august 1978 au atins adân­ci­mea de 100 de metri. Întru­cât con­trac­tul de cola­bo­ra­re care a fost înche­iat cu fir­ma fran­ce­za pre­ve­dea şi spe­cia­li­za­rea în satu­ra­ţie a sca­fan­dri­lor romani, o echi­pa de spe­cia­li­şti s‑a depla­sat la fir­ma fran­ce­ză „Comex Indus­tries” — Mar­si­lia, în peri­oa­da 28 octom­brie 1978 – 03 ianu­a­rie 1979.

Timp de 7 zile (07–13 decem­brie 1978), s‑a exe­cu­tat pri­ma scu­fun­da­re în satu­ra­ţie cu sca­fan­dri români la adân­ci­mea de 202 metri. La fina­lul scu­fun­dă­rii, fir­ma fran­ce­ză, în semn de recu­noa­ş­te­re pro­fe­sio­na­lă, le‑a eli­be­rat cer­ti­fi­cat de ates­ta­re. În cur­sul anu­lui 1978 s‑au desfă­şu­rat acţiuni cu par­ti­ci­pa­rea spe­cia­li­ş­ti­lor Cen­tru­lui 39 Sca­fan­dri la con­vor­biri teh­ni­ce şi comer­ci­a­le cu fir­me fur­ni­zoa­re de teh­ni­că de scu­fun­da­re. Efi­cienţa aces­tor acţiuni a con­stat în înche­ie­rea con­trac­te­lor pen­tru insta­la­ţi­i­le şi echi­pa­men­te­le de bază ale nave­lor de inter­venţie şi a Labo­ra­to­ru­lui Hiper­bar.

În luna decem­brie 1979, intră în orga­ni­ca Cen­tru­lui 39 Sca­fan­dri nava „Gri­go­re Anti­pa”, con­stru­i­tă în şan­ti­e­rul naval Man­ga­lia.

În urmă­to­rii ani, bene­fi­ci­ind de teh­no­lo­gie fran­ce­ză pre­lu­a­tă de la fir­ma Comex, s‑au pus baze­le acti­vi­tă­ţii cu sca­fan­dri de inter­venţie şi lucru la mare adân­ci­me, atât în eco­no­mia naţio­na­lă cât şi în cadrul Mari­nei Mili­ta­re.

În anul 1981 se rea­li­zea­ză o struc­tu­ra apro­pi­a­tă de cea actu­a­lă, cuprin­zând: uni­ta­tea de sca­fan­dri de mare adân­ci­me cu 2 nave: „Emil Raco­vi­ţă” şi „Gri­go­re Anti­pa” şi 6 gru­pe de sca­fan­dri; uni­ta­tea de sca­fan­dri de lup­tă cu 4 nave de inter­venţie şi 8 gru­pe de sca­fan­dri; for­ma­ţiuni de cer­ce­ta­re, pre­gă­ti­re şi antre­na­re.

În peri­oa­da 06–15 iulie 1981 s‑a desfă­şu­rat cu rezul­ta­te foar­te bune pri­ma scu­fun­da­re în satu­ra­ţie din Româ­nia, sub con­du­ce­rea spe­cia­li­ş­ti­lor fran­cezi, în cadrul Labo­ra­to­ru­lui Hiper­bar, pen­tru rece­pţia fina­lă a apa­ra­tu­rii, în con­di­ţii com­ple­xe de fun­cţio­na­re. Din par­tea fir­mei fran­ce­ze „Comex Indus­tries”, la scu­fun­da­rea în satu­ra­ţie au par­ti­ci­pat 6 spe­cia­li­şti, con­form pre­ve­de­ri­lor con­trac­tu­lui din 1978.

Ziua de 21 iunie 1983 adu­ce în isto­ria sca­fan­dre­ri­ei româ­neşti un nou record naţio­nal. S‑a exe­cu­tat scu­fun­da­rea „Pon­tus III” la 450 metri adân­ci­me. Oda­tă cu tre­ce­rea tim­pu­lui, expe­rienţa dobân­di­tă înce­pe să îşi spu­nă cuvân­tul. După 8 ani de la înfi­inţa­rea Cen­tru­lui 39 Sca­fan­dri se sta­bi­leş­te recor­dul naţio­nal de adân­ci­me: 500 de metri – scu­fun­da­re în satu­ra­ţie – exe­cu­ta­tă în peri­oa­da 25 sep­tem­brie – 09 octom­brie 1984.

În peri­oa­da 1984 – 1987, nave­le şi sca­fan­drii Cen­tru­lui au par­ti­ci­pat la acti­vi­tă­ţi com­ple­xe de pune­re în fun­cţiu­ne a pri­mei plat­for­me de foraj marin, a pri­mei plat­for­me pen­tru extra­cţia ţiţe­iu­lui din Marea Nea­gră, monta­rea con­duc­te­lor sub­ma­ri­ne, par­ti­ci­pând în con­ti­nu­a­re la supra­ve­ghe­rea şi întreţi­ne­rea aces­to­ra.

Expe­rienţa spe­cia­li­ş­ti­lor s‑a dezvol­tat şi ampli­fi­cat, con­tri­bu­ind de‑a lun­gul ani­lor atât la dezvol­ta­rea teh­no­lo­gi­i­lor de pătrun­de­re sub apă, cât şi la rea­li­za­rea unor lucrări subac­va­ti­ce de mare anver­gu­ră.

În baza Hotă­rârii Guver­nu­lui din 21 iulie 1993, Cen­trul 39 Sca­fan­dri a fost auto­ri­zat ca organ unic de bre­ve­ta­re, pre­gă­ti­re şi per­fe­cţio­na­re a sca­fan­dri­lor pro­fe­si­o­ni­şti din ţară.

După 1993, Cen­trul 39 Sca­fan­dri şi‑a res­truc­tu­rat şi diver­si­fi­cat acti­vi­tă­ţi­le, ast­fel:

  • exe­cu­tă lucrări cu sca­fan­dri la nave, che­iuri şi struc­turi imer­se;
  • for­mea­ză şi ates­tea­ză per­so­nal medi­cal de spe­cia­li­ta­te;
  • desfă­şoa­ră acti­vi­ta­te de cer­ce­ta­re şti­inţi­fi­că pen­tru rea­li­za­rea de mij­loa­ce teh­ni­ce şi teh­no­lo­gii de lucru sub apă.

În anul 1994, ca urma­re a per­fe­cţio­nă­rii struc­tu­ri­lor orga­ni­za­tori­ce din Mari­na Mili­ta­ră, Cen­trul 39 Sca­fan­dri devi­ne Bri­ga­da de Sub­ma­ri­ne şi Sca­fan­dri, având în sub­or­di­ne o uni­ta­te de sca­fan­dri de mare adân­ci­me, o uni­ta­te de sca­fan­dri de lup­tă şi sub­ma­ri­nul „Del­fi­nul”. În Coman­damen­tul bri­gă­zii a fun­cţio­nat o Şcoa­lă de sca­fan­dri şi un Labo­ra­tor Hiper­bar. Uni­ta­tea de sca­fan­dri de mare adân­ci­me avea în înzes­tra­re nave­le „Emil Raco­vi­ţă” şi „Gri­go­re Anti­pa”, dota­te cu echi­pa­men­te de scu­fun­da­re şi lucru pana la adân­cimi de 120 metri, res­pec­tiv 250 metri.

În anul 1998 se revi­ne la titu­la­tu­ra de „Cen­trul 39 Sca­fan­dri”, iar uni­tă­ţi­le de sca­fan­dri de mare adân­ci­me şi de sca­fan­dri de lup­tă din sub­or­di­ne au fuzio­nat, rezul­tând Divi­zio­nul 175 Nave Sca­fan­dri.

În decem­brie 2014, Secţia Sca­fan­dri de Lup­tă din Divi­zio­nul 175 a deve­nit Secţia Sca­fan­dri de Lup­tă şi Ope­ra­ţii Spe­ci­a­le, cu indi­ca­ti­vul U.M. 02014, iar din mai 2016 s‑a trans­for­mat în Divi­zio­nul 164 Forţe Nava­le pen­tru Ope­ra­ţii Spe­ci­a­le, în sub­or­di­nea Cen­tru­lui 39 Sca­fan­dri.

În ulti­mii ani, sca­fan­drii mili­tari români au par­ti­ci­pat la nume­roa­se exer­ci­ţii naţio­na­le şi inter­na­ţio­na­le, cu ţări din NATO şi din afa­ra Ali­anţei.

În tim­pul celor 40 de ani de exis­tenţă, Cen­trul 39 Sca­fan­dri a pier­dut un număr de 17 eroi, dece­da­ţi pe tim­pul exe­cu­tă­rii misiu­ni­lor, în ţară şi în tea­tre­le de ope­ra­ţiuni.


Man­ga­lia News, 14.11.2019. (sur­sa: centruldescafandri.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply