Baby Blues — un spectacol despre mame, pe care ar trebui să‑l vadă toți bărbații, în turneu la Teatrul de Stat din Constanța

0
239

Tea­trul de Stat Con­stan­ța găz­du­ieș­te mier­curi, 13 noiem­brie de la ora 19:00, spec­ta­co­lul „Baby­Blu­es”, o pro­duc­ție a Aso­ci­a­ți­ei Cultură’n Șură, care vor­beș­te des­pre expe­rien­ța de a fi mamă în soci­e­ta­tea româ­neas­că. Tea­trul con­stăn­țean își ara­tă ast­fel sus­ți­ne­rea pen­tru pro­iec­te cu temă soci­a­lă, făcând tot­o­da­tă o pun­te de legă­tu­ră între pro­duc­ți­i­le de stat și medi­ul inde­pen­dent.

Spec­ta­co­lul Baby­Blu­es a fost cre­at după povești rea­le. For­mu­la după care s‑au ghi­dat mem­brii aso­ci­a­ți­ei Cultură’n Șură a fost urmă­toa­rea: Se ia un grup de femei din medi­ul rural, se ada­u­gă un psi­ho­log expe­ri­men­tat și impli­cat, se extrag măr­tu­ri­i­le doam­ne­lor cu mul­tă gri­jă și aten­ție, după care se cre­ea­ză un spec­ta­col de tea­tru care să reflec­te tot ce s‑a spus și nu s‑a spus în cadrul ședin­țe­lor de tera­pie. Pro­du­sul final se ser­veș­te gra­tu­it la ceas de sea­ră, într-un tea­tru pri­mi­tor!

Spec­ta­co­lul este reco­man­dat atât feme­i­lor care au năs­cut, cât și soți­lor, pri­e­te­ni­lor, tine­ri­lor și adul­ți­lor deo­po­tri­vă.

Într-un decor asce­tic, lumi­nat cu mul­tă măies­trie, îmbră­ca­te neu­tru, actri­țe­le Lavi­nia Cos­ma, Flo­ren­ti­na Năs­ta­se și Ana Turos inter­pre­tea­ză o mul­ti­tu­di­ne de per­so­na­je care colo­rea­ză și ani­mă sce­nă după sce­nă, dez­vă­lu­ind publi­cu­lui nenu­mă­ra­te fațe­te ale mater­ni­nă­ții. „Baby­Blu­es” este un spec­ta­col-docu­men­tar, dure­ros de cin­stit și, în ace­lași timp, o sur­să de bună-dis­po­zi­ție: ai întâl­nit și tu în parc babe băgă­cioa­se care nu te lasă să-ți vezi de trea­bă, știi și tu vreo mătușă care „poa­te să deo­a­che” sau vre­un func­țio­nar zefle­mist care te‑a făcut să te simți că‑i iro­sești tim­pul pre­ți­os.

Spec­ta­co­lul s‑a năs­cut din nevo­ia de a dis­cu­ta des­pre un subiect sen­si­bil — depre­sia post-nata­lă și gre­u­tă­ți­le prin care trec mame­le în soci­e­ta­tea româ­neas­că, și a reie­șit un spec­ta­col ca‑n via­ță: plângi și-apoi râzi când îți amin­tești de ce-ai plâns cân­d­va.

Sco­pul aces­tor repre­zen­ta­ții, din­co­lo de rolul de diver­tis­ment al tea­tru­lui, este ace­la de a evi­den­ția felul în care soci­e­ta­tea se rapor­tea­ză la aceas­tă afec­țiu­ne, sau mai bine zis, felul în care o igno­ră. Depre­sia post-nata­lă afec­tea­ză 1 din 7 femei care nasc.

Repre­zen­ta­ția spec­ta­co­lu­lui „Baby­Blu­es” face par­te din­tr-un tur­neu națio­nal inti­tu­lat #Tea­truIm­pli­cat, finan­țat de Kau­fland Româ­nia prin pro­gra­mul „În sta­re de bine”, tur­neu care se înche­ie la Tea­trul de Stat din Con­stan­ța, pe 13 noiem­brie.


Man­ga­lia News, 12.11.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply