Autorităţile americane au descoperit substanţa din ţigările electronice implicată în cazurile recente de boli de plămâni

0
386

Ace­ta­tul de vita­mi­na E, con­form auto­ri­tă­ţi­lor ame­ri­ca­ne, este impli­cat în cazu­ri­le de îmbol­nă­vi­re lega­te de vapat.

Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii se con­frun­tă cu o cri­ză a boli­lor pul­mo­na­re care sunt declanşa­te de către folo­si­rea ţigă­ri­lor elec­tor­ni­ce, totu­şi, până de curând, cau­ze­le care favo­ri­zea­ză apa­ri­ţia aces­tor cazuri au rămas necu­nos­cu­te. Într-un anu­nţ al Cen­tru­lui pen­tru Con­tro­lul şi Pre­ve­ni­rea Boli­lor (CDC), ace­ta­tul de vita­mi­na E a fost iden­ti­fi­cat ca ele­ment comun tut­u­tor îmbol­nă­vi­ri­lor, notea­ză Scien­ce Alert. 
 
„Pen­tru pri­ma dată am detec­tat o potenţi­a­lă toxi­nă care ofe­ră moti­ve de îngri­jo­ra­re: ace­ta­tul de vita­mi­na E”, a expli­cat Anne Schu­chat, direc­tor adjunct al CDC.

Pen­tru a iden­ti­fi­ca ace­ta­tul de vita­mi­na E, oame­nii de şti­inţă ai agenţi­ei au pre­le­vat mos­tre din ţesu­tu­ri­le pul­mo­na­re de la 29 de pacienţi, pro­ve­nind din 10 sta­te ame­ri­ca­ne. Îna­in­te de acest anu­nţ, auto­ri­tă­ţi­le din sta­tul New York iden­ti­fi­ca­se­ră la rân­dul lor vita­mi­na E ca o sub­stanţă de risc în cazu­ri­le de îmbol­nă­vi­re, fiind iden­ti­fi­ca­tă în mos­tre­le de pro­du­se pe bază de cana­bis ana­li­za­te în luna sep­tem­brie.

 „Ace­ta­tul de vita­mi­na E este foar­te lipi­cios”, expli­că Jim Pir­k­le, cer­ce­tă­tor al CDC. „Te poţi gân­di la el ca la mie­re. Şi atunci când intră în plămân, rămâ­ne aco­lo”, a mai adă­u­gat aces­ta.

Auto­ri­tă­ţi­le expli­că fap­tul că ace­ta­tul de vita­mi­na E este ade­sea folo­sit în pro­du­se­le de con­tra­ban­dă pen­tru ţigări elec­tro­ni­ce, fiind uti­li­zat pen­tru a redu­ce con­cen­tra­ţia de THC. Tre­bu­ie pre­ci­zat fap­tul că cer­ce­tă­to­rii nu au putut sta­bili o legă­tu­ră direc­tă între ace­tat şi pro­ble­me­le pul­mo­na­re, ce este clar însă că între cele două exis­tă o legă­tu­ră.

Ace­ta­tul de vita­mi­na E nu pro­voa­că, de obi­cei, pro­ble­me atunci când înghi­ţi­ţi ca supli­ment de vita­mi­ne, sau apli­cat pe pie­le”, a decla­rat direc­toa­rea Schu­chat. „Cu toa­te aces­tea, cer­ce­tă­ri­le ante­ri­oa­re non-CDC suge­rea­ză că atunci când ace­ta­tul de vita­mi­na E este inha­lat, aces­ta poa­te inter­fe­ra cu fun­cţia nor­ma­lă a plămâ­ni­lor”, a mai adă­u­gat aceas­ta.

Până când rela­ţia din­tre ace­ta­tul de vita­mi­na E şi sănă­ta­tea plămâ­ni­lor nu este înţe­lea­să mai bine, este impor­tant ca ace­ta­tul de vita­mi­na E să nu fie adă­u­gat în lichi­dul pen­tru ţigă­ri­le elec­tro­ni­ce”, a spus Schu­chat.


Man­ga­lia News, 14.11.2019. (sur­sa: descopera.ro/dnews).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply