ĂSTA‑I STAND UP?!” — Da, ăsta‑i show-ul de Stand Up Comedy, cu Teo și Victor Băra și va avea loc la Mangalia!

0
433

Teo a por­nit în tur­neu cu cel mai nou show de Stand Up Come­dy: “Ăsta‑i stand up?!”

Cla­u­diu Miha­il Teo­hari (Teo), unul din­tre cei mai cunos­cuți artiști de stand-up come­dy din Româ­nia, are o expe­rien­ță remar­ca­bi­lă pe sce­nă, înce­pând de la cea de club, până la spec­ta­co­le și tur­nee în țară, mara­toa­ne, spe­cia­luri de stand-up, cât și cola­bo­rări cu come­dianți de afa­ră și atin­ge subiec­te de come­die foar­te diver­se și bine docu­men­ta­te.

In des­chi­de­rea spec­ta­co­lu­lui, îl avem pe Vic­tor Băra, un sibian sim­plu, — vede o bere, o bea! Face stand-up come­dy de mai puțin de un an de zile și deja strân­ge des­tul de mul­te show-uri, cu talen­tul și entu­zi­as­mul lui.

Zica­la după care își ghi­dea­ză via­ța este: Dacă nu‑i poți învin­ge, fă‑i să râdă! 🙂

Pre­țul bile­tu­lui este 40 lei, acces gene­ral. La intra­re și în ziua spec­ta­co­lu­lui: 50 lei.

Infor­ma­ții, la tele­fon: 0751268332, sau pe iabilet.ro


Man­ga­lia News, 01.11.2019. Repu­bli­ca­re: 14.11.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply