Asociația FLAG Mangalia Litoral deschide sesiunile de depunere a proiectelor pentru zona pescărească de Sud-Est a județului Constanța 

0
328

Vineri, 22 noiem­brie 2019, Aso­ci­a­ția FLAG Man­ga­lia Lito­ral, va rea­li­za des­chi­de­rea sesiu­ni­lor de depu­ne­re a pro­iec­te­lor (APEL 5), în cadrul urmă­toa­re­lor măsuri cuprin­se în Stra­te­gia de Dezvol­ta­re Loca­lă Inte­gra­tă Pla­sa­tă sub Res­pon­sa­bi­li­ta­tea Comu­ni­tă­ții pen­tru zona pes­că­reas­că de Sud-Est a jude­țu­lui Con­stan­ța (Man­ga­lia Lito­ral), finan­țat prin Pro­gra­mul Ope­ra­țio­nal pen­tru Pes­cu­it și Afa­ceri Mari­ti­me 2014–2020, Pri­o­ri­ta­tea Uniu­nii nr.4 – Creș­te­rea gra­du­lui de ocu­pa­re a for­ței de mun­că și spo­ri­rea coe­ziu­nii teri­to­ri­a­le:

· Spri­ji­ni­rea diver­si­fi­că­rii în cadrul sau în afa­ra pes­că­ri­i­lor comer­ci­a­le, a învă­ță­rii pe tot par­cur­sul vie­ții și a creă­rii de locuri de mun­că în zone­le de pes­cu­it și acva­cul­tu­ră;

· Spo­ri­rea și capi­ta­li­za­rea atuu­ri­lor de mediu ale zone­lor de pes­cu­it și de acva­cul­tu­ră, inclu­siv ope­ra­țiu­ni­le care vizea­ză ate­nu­a­rea schim­bă­ri­lor cli­ma­ti­ce.

Alo­ca­rea finan­ci­a­ră tota­lă pen­tru cele două măsuri este de 252.000 euro.

Sume­le alo­ca­te sunt repar­ti­za­te ast­fel:

· 200.000 euro, pen­tru Măsu­ra 2 — Spri­ji­ni­rea diver­si­fi­că­rii în cadrul sau în afa­ra pes­că­ri­i­lor comer­ci­a­le, a învă­ță­rii pe tot par­cur­sul vie­ții și a creă­rii de locuri de mun­că în zone­le de pes­cu­it și acva­cul­tu­ră;

· 52.000 euro, pen­tru Măsu­ra 3 — Spo­ri­rea și capi­ta­li­za­rea atuu­ri­lor de mediu ale zone­lor de pes­cu­it și de acva­cul­tu­ră, inclu­siv ope­ra­țiu­ni­le care vizea­ză ate­nu­a­rea schim­bă­ri­lor cli­ma­ti­ce.

Vii­to­rii bene­fi­ci­ari pot depu­ne pro­iec­te în cadrul celor patru măsuri cuprin­se în stra­te­gie, înce­pând cu data de 22 noiem­brie 2019, ora 08.00, prin încăr­ca­re în apli­ca­ția MY SMIS pen­tru Gru­pu­ri­le de Acțiu­ne Loca­lă pen­tru Pes­cu­it (FLAG-uri).

Cere­rea de finan­ța­re se va com­ple­ta urmă­rind “Instruc­țiu­ni­le de com­ple­ta­re a cere­rii de finan­ța­re”, Ane­xa 1 la ghi­dul soli­ci­tan­tu­lui, pre­cum și tuto­ri­a­le­le și instruc­țiu­ni­le pe care le puteți găsi pe site-ul Minis­te­ru­lui Fon­du­ri­lor Euro­pe­ne la adre­sa http://www.fonduri-ue.ro/mysmis#manuale.

Depu­ne­rea de pro­iec­te se rea­li­zea­ză în sesiu­ne închi­să, cu ter­men limi­tă de depu­ne­re.

Ter­me­nul limi­tă de încăr­ca­re în sis­te­mul de infor­ma­re MY SMIS, pen­tru Gru­pu­ri­le de Acțiu­ne Loca­lă pen­tru Pes­cu­it (FLAG-uri), este 24 noiem­brie 2019, ora 23.00.

Pen­tru mai mul­te infor­ma­ții acce­sați site-ul nos­tru: afml.ro.

Mănă­i­lă Mari­an Sori­nel,

Mana­ger, repre­zen­tant legal.


Man­ga­lia News, 19.11.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply