Arheologia subacvatică va scoate la lumină artefactele din Marea Neagră

0
349

Arhe­o­lo­gia subac­va­ti­că va scoa­te la lumi­nă arte­fac­te­le din Marea Nea­gră.

Dobro­gea, regiu­nea cu cele mai mul­te ves­ti­gii arhe­o­lo­gi­ce din Româ­nia îi fas­ci­nea­ză atât pe turiș­tii români și stră­ini, cât și pe cer­ce­tă­tori. Cu ora­șe­le-port His­tria, Tomis și Cal­la­tis, era o zonă impor­tan­tă din punct de vede­re comer­ci­al și eco­no­mic în bazi­nul Mării Negre, din anti­chi­ta­te până în peri­oa­da medi­e­va­lă. Prac­tic, în ori­ce loca­li­ta­te din Dobro­gea pot fi des­co­pe­ri­te arte­fac­te și urme­le locu­i­rii anti­ce sau pre­i­s­to­ri­ce.

Arhe­o­lo­gia subac­va­ti­că, un dome­niu rela­tiv nou la noi în țară, poa­te oferi infor­ma­ții rele­van­te, care să aco­pe­re anu­mi­te goluri din isto­ria noas­tră. Ce des­co­pe­riri fac cer­ce­tă­to­rii care se scu­fun­dă în adân­cu­ri­le mării pen­tru a găsi urme ale civi­li­za­ți­ei anti­ce, a dez­vă­lu­it pen­tru Disco­ver Dobro­gea, Cătă­lin Dobri­ne­scu, arhe­o­log la Muze­ul de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța, ates­tat UNESCO pen­tru arhe­o­lo­gie subac­va­ti­că.

Arhe­o­lo­gia subac­va­ti­că, un dome­niu prea puțin explo­rat

Pri­mii pași în arhe­o­lo­gia subac­va­ti­că s‑au făcut în urmă cu 50 de ani. Arhe­o­lo­gul Cătă­lin Dobri­ne­scu a decla­rat pen­tru Disco­ver Dobro­gea, că totul a por­nit de la Mari­na Mili­ta­ră. ”Coman­do­rul Con­stan­tin Scar­lat a fost pri­mul care a încer­cat să găseas­că, să ana­li­ze­ze și să înre­gis­tre­ze arte­fac­te­le sub­mer­se în zona por­tu­lui de la Man­ga­lia, a por­tu­lui antic, în zona inun­da­tă a Cal­la­ti­su­lui. El a făcut în urmă cu jumă­ta­te de secol pri­me­le schi­țe, a adu­nat cele din­tâi mate­ri­a­le sub­mer­se și a încer­cat să cre­e­ze chiar un birou de arhe­o­lo­gie subac­va­ti­că. A fost mai greu în vre­mu­ri­le ace­lea, iar acti­vi­ta­tea, nu știu din ce motiv, a fost între­rup­tă”, a afir­mat Cătă­lin Dobri­ne­scu.

Pasio­nat de isto­rie și impli­cit de arhe­o­lo­gie, Cătă­lin Dobri­ne­scu poves­teș­te că în 2016 s‑a hotă­rât să înfi­in­țe­ze, împre­u­nă cu cole­gii din Muze­ul de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie din Con­stan­ța un birou de arhe­o­lo­gie subac­va­ti­că.

”Biro­ul are 6 spe­cia­liști în arhe­o­lo­gie cla­si­că și în pre­i­s­to­rie și am înce­put de atunci să pre­gă­tim oameni  care­să învețe tai­ne­le scu­fun­dă­rii, iar apoi să urmeze cur­suri și să se ates­te­ze în acest dome­niu în cen­trul UNESCO din Croa­ția. Până acum sun­tem 3 și este pri­mul birou înfi­in­țat ofi­ci­al în Româ­nia, dar era nor­mal să exis­te la Con­stan­ța așa ceva. Din 2016 până în pre­zent avem cam 100 de kilo­me­tri pătrați sca­nați în Marea Nea­gră și am strâns date lega­te de ves­ti­gii, pe toa­tă aceas­tă supra­fa­ță. Este un prim pas. Prac­tic, de la nimic, în trei ani am reu­șit să aflăm ceva legat de zona aceas­ta a mării, de la Vadu către Man­ga­lia. Supra­fe­țe­le sunt extrem de mici, dar este un pas îna­in­te. Avem oameni pre­gă­tiți și o par­te din echi­pa­men­te”, a pre­ci­zat pen­tru Disco­ver Dobro­gea, arhe­o­lo­gul Cătă­lin Dobri­ne­scu.

Arhe­lo­gia subac­va­ti­că, o pasiu­ne pen­tru cer­ce­tă­to­rii con­stăn­țeni

Vă invi­tăm să citiți arti­co­lul inte­gral pe discoverdobrogea.ro


MN: Pe tema gene­roa­să abor­da­tă mai sus, coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News a publi­cat, de‑a lun­gul ani­lor, o serie de arti­co­le despre PARCUL ARHEOLOGIC SUBACVATIC MANGALIA și sus­ți­ne Turis­mul subac­va­tic la Man­ga­lia. 


Man­ga­lia News, 25.11.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply