Aproximativ 3,4 milioane de pachete cu ţigări de contrabandă, confiscate de poliţiştii de frontieră în primele nouă luni ale anului 2019

0
395

Com­ba­te­rea con­tra­ban­dei cu țiga­re­te con­ti­nuă să repre­zin­te o pri­o­ri­ta­te pen­tru Poli­ția de Fron­ti­e­ră. Ast­fel, în pri­me­le nouă luni ale anu­lui 2019, poli­ţi­ş­tii de fron­ti­e­ră — inde­pen­dent sau în cola­bo­ra­re cu inspec­to­rii vamali ori repre­zen­tanţi ai altor insti­tu­ţii abi­li­ta­te — au reţi­nut în vede­rea con­fis­că­rii 3.371.434 de pache­te cu ţigări de con­tra­ban­dă, în valoa­re de 35.126.173 lei, 3.199 kg de tut­un şi 555 kg tut­un nar­ghi­lea. De ase­me­nea, în peri­oa­da de refe­rinţă au fost iden­ti­fi­ca­te şi des­truc­tu­ra­te 8 gru­puri orga­ni­za­te (con­form art. 367 Cod Penal) în vede­rea săvârşi­rii infra­cţiu­nii de con­tra­ban­dă cu ţigări, în care au fost iden­ti­fi­ca­te 77 per­soa­ne.

În majo­ri­ta­tea cazu­ri­lor, ţigă­ri­le de con­tra­ban­dă au fost depis­ta­te atât în punc­te­le de tre­ce­re ale fron­ti­e­rei, ascun­se în mij­loa­ce de trans­port, cât şi în zona de com­pe­tenţă, la fron­ti­e­ră sau pe comu­ni­ca­ţi­i­le din apro­pi­e­rea fron­ti­e­rei.

În ceea ce pri­veş­te zone­le în care sunt con­sta­ta­te cele mai mul­te cazuri unde sunt depis­ta­te ţigări de con­tra­ban­dă, în con­ti­nu­a­re cea mai acti­vă rămâ­ne fron­ti­e­ra de nord (judeţe­le Mara­mu­reş, Sucea­va, Satu Mare) aici fiind des­co­pe­ri­tă 72% din can­ti­ta­tea tota­lă de ţiga­re­te con­fis­ca­tă la nive­lul între­gii ţări. În aceas­tă zonă sunt pre­do­mi­nan­te ţigă­ri­le de pro­ve­ninţă ucrai­ne­a­nă, con­tra­ban­di­ş­tii fiind orga­ni­za­ţi în ade­vă­ra­te gru­puri infra­cţio­na­le, cu seg­men­te în stră­i­nă­ta­te, la fron­ti­e­ră şi în inte­ri­o­rul ţării. Aceş­tia încear­că tre­ce­rea pache­te­lor de ţigări (baxuri) pes­te fron­ti­e­ra “ver­de”, în spe­cial noap­tea.

Pe raza aces­tor judeţe, sunt des­co­pe­ri­te aproa­pe zil­nic per­soa­ne care încear­că să tra­ver­se­ze fron­ti­e­ra trans­por­tând ţigări de con­tra­ban­dă, dese­ori poli­ţi­ş­tii de fron­ti­e­ră fiind nevo­iţi să folo­seas­că arma­men­tul din dota­re pen­tru reţi­ne­rea lor, în con­for­mi­ta­te cu pre­ve­de­ri­le legii, deo­a­re­ce nu se supun soma­ţi­i­lor lega­le. De exem­plu, la nive­lul Inspec­to­ra­tu­lui Teri­to­ri­al al Poli­ți­ei de Fron­ti­e­ră Sighe­tu Mar­ma­ți­ei, în pri­me­le nouă luni ale anu­lui 2019, s‑au înre­gis­trat 93 eve­ni­men­te de fron­ti­e­ră în care poli­țiș­tii de fron­ti­e­ră au folo­sit arma­men­tul din dota­re.

Din cazu­is­ti­ca înre­gis­tra­tă, s‑a con­sta­tat că tra­fi­canţii pro­ve­neau, pre­pon­de­rent, din R. Mol­do­va, Româ­nia şi Ucrai­na, dar şi din alte sta­te pre­cum: Polo­nia, Rusia, Bul­ga­ria, Ser­bia, Tur­cia, Aus­tria, Ger­ma­nia, Unga­ria etc.

Din­tre moda­li­tă­ţi­le prin­ci­pa­le de acţiu­ne la care recurg tra­fi­canţii de ţigări, se remar­că:

  • tra­ver­sa­rea fâşi­ei de demar­ca­ţie prin locu­ri­le în care aceas­ta pre­zin­tă con­di­ţii de reli­ef greu acce­si­bi­le autos­pe­ci­a­le­lor din dota­rea Poli­ţi­ei de Fron­ti­e­ră;
  • disi­mu­la­rea ţigă­ri­lor în auto­tu­ris­me vechi, modi­fi­ca­te, pen­tru limi­ta­rea pier­de­ri­lor în cazul con­fis­că­rii;
  • ascun­de­rea în auto­mar­fa­re, prin­tre măr­fu­ri­le trans­por­ta­te, a unor mari can­ti­tă­ţi de ţigări de con­tra­ban­dă (meto­da “capac”).

Având în vede­re com­ple­xi­ta­tea aces­tui feno­men şi rami­fi­ca­ţi­i­le la nive­lul între­gii ţări, se impu­ne inten­si­fi­ca­rea cola­bo­ră­rii tutu­ror insti­tu­ţi­i­lor cu res­pon­sa­bi­li­tă­ţi în asi­gu­ra­rea ordi­nii publi­ce şi com­ba­te­rii efi­cien­te a aces­tui feno­men infra­cţio­nal. Rezul­ta­te în com­ba­te­rea con­tra­ban­dei cu ţigări şi a eva­ziu­nii fis­ca­le, pre­cum şi ani­hi­la­rea reţe­le­lor de tra­fi­canţi de ţigări, se pot obţi­ne doar dacă se lucrea­ză în sis­tem inte­grat, printr‑o cola­bo­ra­re inten­să cu struc­tu­ri­le de ordi­ne şi sigu­ranţă publi­că şi cele cu atri­bu­ţii în dome­ni­ul fis­cal.

De ase­me­nea, Poli­ţia de Fron­ti­e­ră Româ­nă acor­dă o atenţie per­ma­nen­tă rela­ţi­i­lor de coo­pe­ra­re poli­ţie­neas­că inter­na­ţio­na­lă, în mod spe­cial cu sta­te­le veci­ne, conş­ti­en­tă fiind de fap­tul că o con­tra­ca­ra­re rapi­dă şi efi­cien­tă a fap­te­lor ili­ci­te deru­la­te la nive­lul mai mul­tor sta­te nu este posi­bi­lă decât prin­tr-un schimb ope­ra­tiv de date şi infor­ma­ţii şi chiar, acţio­na­rea în comun în cazu­ri­le com­ple­xe.

Nu în ulti­mul rând, un rol impor­tant în con­tra­ca­ra­rea aces­tui feno­men îl are cola­bo­ra­rea cu repre­zen­tanţii com­pa­ni­i­lor pro­du­că­toa­re de ţiga­re­te, cola­bo­ra­re care s‑a mate­ria­li­zat atât prin dona­rea unor echi­pa­men­te nece­sa­re pen­tru supra­ve­ghe­rea şi con­tro­lul fron­ti­e­rei de stat în vede­rea efi­cien­ti­ză­rii acţiu­ni­lor pen­tru com­ba­te­rea con­tra­ban­dei cu ţiga­re­te, cât şi prin deru­la­rea unor cam­pa­nii de infor­ma­re care au avut ca prin­ci­pal scop infor­ma­rea şi conş­ti­en­ti­za­rea cetă­ţe­ni­lor în legă­tu­ră cu exis­tenţa feno­me­nu­lui de con­tra­ban­dă cu ţiga­re­te pe teri­to­ri­ul Româ­ni­ei şi impli­cit pre­ve­ni­rea şi com­ba­te­rea aces­tui feno­men infra­cţio­nal.

Potri­vit ulti­mu­lui stu­diu Novel Resear­ch coman­dat de com­pa­ni­i­le din indus­tria tut­u­nu­lui din Româ­nia, în luna sep­tem­brie a aces­tui an nive­lul pie­ței ile­ga­le autoh­to­ne a țiga­re­te­lor a atins cel mai scă­zut nivel din ulti­mii 10 ani.

Din­tre cazu­ri­le sem­ni­fi­ca­ti­ve înre­gis­tra­te în pri­me­le nouă luni ale anu­lui 2019, pre­zen­tăm urmă­toa­re­le:

*În data de 2 febru­a­rie a.c., la Punc­tul de Tre­ce­re al Fron­ti­e­rei Hal­meu, jude­țul Satu Mare, s‑a pre­zen­tat, pe sen­sul de intra­re în țară, un cetă­țean maghiar C. S, în vâr­stă de 40 de ani, care con­du­cea un ansam­blu ruti­er, înma­tri­cu­lat în Unga­ria, for­mat din cap trac­tor și o semi­re­morcă şi trans­por­ta, con­form docu­men­te­lor de înso­ți­re a măr­fii, bri­che­te din lemn, din Ucrai­na în Unga­ria.

Ca urma­re a exploa­tă­rii date­lor și infor­ma­ți­i­lor deți­nu­te la nive­lul Inspec­to­ra­tu­lui Teri­to­ri­al al Poli­ți­ei de Fron­ti­e­ră Sighe­tu Mar­ma­ți­ei, poli­țiș­tii de fron­ti­e­ră împre­u­nă cu lucră­to­rii vamali au efec­tu­at un con­trol asu­pra mij­lo­cu­lui de trans­port, deo­a­re­ce exis­ta sus­pi­ciu­nea că în aces­ta se află o can­ti­ta­te mare de țigări de pro­ve­nien­ță ucrai­ne­a­nă.

Ast­fel, au fost des­co­pe­ri­te, disi­mu­la­te în vede­rea sus­tra­ge­rii de la con­tro­lul vamal, sute de baxuri cu țigări ascun­se, prin meto­da capac, în cole­te­le cu mate­ri­a­le­le din lemn.

În urma inven­ta­ri­e­rii ţigă­ri­lor s‑a con­sta­tat că în auto­mar­far era ascun­să, în cole­te­le cu bri­che­te din lemn, can­ti­ta­tea tota­lă de 414.500 de pache­te cu ţigări, dife­ri­te mărci, în valoa­re de 1.865.250 lei.

Întrea­ga can­ti­ta­te de ţigări a fost ridi­ca­tă în vede­rea con­fis­că­rii de către poli­ţi­ş­tii de fron­ti­e­ră, iar auto­mar­fa­rul, în valoa­re de 70.000 de lei, a fost indis­po­ni­bi­li­zat la sedi­ul Poli­ți­ei de Fron­ti­e­ră până fina­li­za­rea cercetărilor.Totodată, cetă­țea­nul maghiar este cer­ce­tat pen­tru săvârşi­rea infra­cţiu­ni­lor de con­tra­ban­dă și folo­si­re de acte nere­a­le, la final urmând a fi lua­te măsu­ri­le lega­le ce se impun.

*În data de 13 mar­tie s‑a pre­zen­tat în Punc­tul de Tre­ce­re al Fron­ti­e­rei Petea, jude­țul Satu Mare, pe sen­sul de intra­re în țară, D.H., în vâr­stă de 27 de ani, domi­ci­li­at pe raza jude­țu­lui Sucea­va, con­du­când o auto­u­ti­li­ta­ră mar­ca MAN, înma­tri­cu­la­tă în Româ­nia. Aces­ta trans­por­ta, con­form docu­men­te­lor pre­zen­ta­te pen­tru con­trol, deter­gent și bal­sam pen­tru rufe.

Acționând în baza ana­li­zei de risc, poli­țiș­tii de fron­ti­e­ră împre­u­nă cu lucră­tori din cadrul Dire­cţi­ei Regio­na­le Anti­fra­u­dă Ora­dea au efec­tu­at un con­trol amă­nu­n­țit asu­pra auto­ve­hi­cu­lu­lui. Ast­fel, prin­tre mar­fa trans­por­ta­tă, echi­pa mix­tă de con­trol a des­co­pe­rit cinci paleți pe care se aflau mai mul­te cutii care con­ți­neau tut­un vrac pen­tru care per­soa­na în cau­ză nu a putut pre­zen­ta niciun docu­ment de pro­ve­nien­ță.

În urma inven­ta­ri­e­rii tut­u­nu­lui des­co­pe­rit, a rezul­tat can­ti­ta­tea de 1.012 kilo­gra­me, în valoa­re de 868.000 lei.

Tut­u­nul a fost ridi­cat în vede­rea con­fis­că­rii, iar auto­u­ti­li­ta­ra în valoa­re de 332.000 de lei a fost indis­po­ni­bi­li­za­tă la sedi­ul Sec­to­ru­lui PF Petea în vede­rea con­ti­nu­ă­rii cer­ce­tă­ri­lor.

De ase­me­nea, con­du­că­to­rul auto este cer­ce­tat pen­tru săvâr­și­rea infrac­țiu­nii de deți­ne­rea de către ori­ce per­soa­nă în afa­ra antre­po­zi­tu­lui fis­cal sau comer­ci­a­li­za­rea pe teri­to­ri­ul Româ­ni­ei a pro­du­se­lor acci­zabi­le supu­se mar­că­rii, fără a fi mar­ca­te sau mar­ca­te neco­res­pun­ză­tor ori cu mar­ca­je fal­se, pes­te limi­ta a unui kilo­gram de tut­un vrac, con­form Codu­lui Fis­cal, la fina­li­za­re urmând a fi lua­te măsu­ri­le lega­le care se impun.

*În data de 12 iunie a.c., la nive­lul Sec­to­ru­lui Poli­ți­ei de Fron­ti­e­ră Vico­vu de Sus, jud. Sucea­va, s‑a des­fă­șu­rat o acțiu­ne pe linia com­ba­te­rii con­tra­ban­dei cu țigări în zona de res­pon­sa­bi­li­ta­te. Ast­fel, cole­gii noș­tri au obser­vat în apro­pi­e­rea fron­ti­e­rei de stat, o per­soa­nă care se depla­sa spre inte­ri­o­rul țării, pe direc­ția loca­li­tă­ții Bil­ca, trans­por­tând mai mul­te cole­te volu­mi­noa­se spre un micro­buz care sta­ţio­na la apro­xi­ma­tiv 250 m de fron­ti­e­ră.

Ime­di­at, s‑a acțio­nat pen­tru inter­cep­ta­rea per­soa­nei în cau­ză, efec­tu­ân­du-se soma­ți­i­le lega­le prin voce, reu­şin­du-se reţi­ne­rea aces­te­ia, care ulte­ri­or a fost iden­ti­fi­ca­tă ca fiind cetă­țean ucrai­nea­nul A. G, în vâr­stă de 31 de ani.

În zonă poli­țiș­tii de fron­ti­e­ră au des­co­pe­rit mai mul­te cole­te volu­mi­noa­se şi un micro­buz mar­ca Rena­ult, înma­tri­cu­lat în Marea Bri­ta­nie, încăr­cat cu ţigări de pro­ve­nienţă ucrai­ne­a­nă, care au fost duse la sedi­ul sec­to­ru­lui în vede­rea con­ti­nu­ă­rii cer­ce­tă­ri­lor.

În urma inven­ta­ri­e­rii țigă­ri­lor des­co­pe­ri­te, a rezul­tat can­ti­ta­tea de 39.000 pache­te cu țigări.

Întrea­ga can­ti­ta­te de ţigări în valoa­re de 456.300 lei a fost ridi­ca­tă în vede­rea con­fis­că­rii iar micro­bu­zul în valoa­re de 12.000 lei a fost indis­po­ni­bi­li­zat la sedi­ul sec­to­ru­lui în vede­rea con­ti­nu­ă­rii cer­ce­tă­ri­lor.

Cetă­ţea­nu­lui ucrai­nean i s‑a întoc­mit dosar penal, sub aspec­tul săvârşi­rii infra­cţiu­ni­lor de tre­ce­re fra­u­du­loa­să a fron­ti­e­rei de stat şi con­tra­ban­dă în for­mă agra­van­tă.


Man­ga­lia News, 02.11.2019. (Poli­ția de Fron­ti­e­ră).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply