ANIMALS INTERNATIONAL: “Tragedia din portul Midia putea fi evitată…”

0
337

AVERTISMENT! IMAGINI CU PUTERNIC IMPACT EMOȚIONAL! Ani­mals Inter­na­tio­nal: 14.600 de oi con­dam­na­te la moar­te, în por­tul Midia!

Orga­ni­za­ția ”Ani­mals Inter­na­tio­nal” con­dam­nă tra­ge­dia din por­tul Midia, unde vapo­rul Que­en Hind, încăr­cat cu 14.600 de oi, s‑a răs­tur­nat, dumi­ni­că dimi­nea­ța.

”Aceas­tă tra­ge­die putea fi evi­ta­tă, dacă exis­tau pro­ce­duri pen­tru ast­fel de situ­a­ții de urgen­ță și, mai ales, dacă Româ­nia ar expor­ta car­ne, în loc de ani­ma­le vii”, acu­ză Gabriel Păun, direc­to­rul UE al Ani­mals Inter­na­tio­nal.

Fil­mă­ri­le teri­bi­le obți­nu­te dumi­ni­că și luni și de inves­ti­ga­to­rii Ani­mals Inter­na­tio­nal demon­strea­ză că, în afa­ra cura­ju­lui extra­or­di­nar al unor indi­vizi care au sal­vat echi­pa­jul navei și 32 din cele 14.600 de ani­ma­le, lip­sa unui pro­to­col de urgen­ță și a unei legi­sla­ții stric­te pen­tru trans­por­tul mari­tim al ani­ma­le­lor, pot duce cu ușu­rin­ță la ast­fel de tra­ge­dii.

”Ima­gi­ni­le pe care le-am obți­nut includ mii de ani­ma­le pră­bu­și­te în pere­ții late­rali ai vasu­lui, îna­in­te ca aces­ta să intre sub apă și ani­ma­le­le să se îne­ce, urma­te de fil­mări de astăzi dimi­nea­ță cu ani­ma­le moar­te plu­tind pe apă. Nava a fost aban­do­na­tă pe tim­pul nop­ții, iar dimi­nea­ță nu s‑a efec­tu­at nicio ope­ra­țiu­ne de sal­va­re pen­tru bie­te­le ani­ma­le”, a adă­u­gat Păun.

Que­en Hind a fost impli­ca­tă în decem­brie 2018 într-un inci­dent pe Marea Mar­ma­ra, unde i s‑a defec­tat moto­rul, nava plu­tind zile în șir în deri­vă, după care a rea­li­zat până ieri mai mul­te trans­por­turi cu ani­ma­le vii din Româ­nia spre Ior­da­nia, dar și spre Ara­bia Sau­di­tă, Dubai și Qatar. Ulti­mul trans­port fuse­se rea­li­zat din por­tul Midia, de unde nava ple­ca­se, la 1 noiem­brie, spre por­tul Jed­dah din Ara­bia Sau­di­tă, unde ajun­se­se la 9 noiem­brie. Pe 10 noiem­brie, nava a por­nit din Jed­dah cu des­ti­na­ția Midia, unde vasul a reve­nit la 23 noiem­brie.

”Sus­pec­tăm o supra­în­căr­ca­re a navei și o proas­tă dis­tri­bu­ție a gre­u­tă­ții, care au dus la încli­na­rea deci­si­vă a navei și răs­tur­na­rea pe o par­te”, a adă­u­gat Păun.

”Cerem o anche­tă încru­ci­șa­tă a Minis­te­ru­lui Agri­cul­tu­rii și a celui a Trans­por­tu­ri­lor, pen­tru a se veri­fi­ca cau­ze­le tra­ge­di­ei, pre­cum și în ce fel legi­sla­ția pen­tru bunăs­ta­rea ani­ma­le­lor și pen­tru trans­por­tul mari­tim au fost res­pec­ta­te și unde aces­tea nece­si­tă îmbu­nă­tă­ți­re urgen­tă”, a înche­iat Gabriel Păun.

Comu­ni­cat de pre­să trans­mis de orga­ni­za­ția Ani­mals Inter­na­tio­nal, Midia, Româ­nia – 25 noiem­brie 2019.


Man­ga­lia News, 26.11.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply