Angela Elena Soare: La o școală mică, premii MARI! Certificatul European de Calitate, pentru două proiecte de eTwinning!

0
230

Cer­ti­fi­ca­tul Euro­pean de Cali­ta­te — l‑am aștep­tat cu o emo­ție de copil, îna­in­te de exa­men. Atât de mult am mun­cit pen­tru cele două pro­iec­te pre­mi­a­te, încât aproa­pe că nu con­ce­peam ide­ea unei nere­u­și­te. Dar, când știi că anul aces­ta numă­rul pro­iec­te­lor eTwin­ning des­fă­șu­ra­te în șco­li­le din Româ­nia s‑a tri­plat, și emo­ți­i­le cresc de trei, de patru, sau de … ori.

Mul­țu­mesc din suflet ele­vi­lor mei de la cla­se­le a 3‑a A și a 4‑a A — NIVEL PRIMAR și ele­vi­lor de la cla­se­le a 6‑a A, a 7‑a A și a 7‑a B — NIVEL GIMNAZIAL, pen­tru TOT: ore pes­te pro­gram, teme supli­men­ta­re, acti­vi­tăți extra­cur­ri­cu­la­re autos­pon­so­ri­za­te, …

Mul­țu­mesc părin­ți­lor șco­lii noas­tre, pen­tru aju­to­rul dat și pen­tru sus­ți­ne­re. Mul­țu­mesc soțu­lui meu pen­tru răb­da­re și pen­tru supor­ta­rea chel­tu­ie­li­lor din buge­tul fami­li­ei. Mul­țu­mesc cole­ge­lor de pro­iect, prof. înv. pri­mar Bozia­nu Mari­a­na și Mire­la Pîr­log, pen­tru bucu­ria de a lucra într‑o echi­pă de învă­ță­tori pro­fe­si­o­niști, de la care am învă­țat și învăț per­ma­nent.

Pe diplo­me scrie nume­le meu, dar meri­tul este AL NOSTRU: al echi­pei de la școa­lă și de aca­să. Mul­țu­mesc, Iolan­da Moya Ser­ra, Ярослава Казарян, Tizia­na Scar­na­ta, Derya Ismet Say și Eυγενία Γιαν, pen­tru între­gul par­curs al aces­tor pro­iec­te, cu tot ceea ce impli­că mun­ca de pro­fe­sor la nivel euro­pean: pro­iec­ta­rea lec­ți­i­lor, digi­ta­li­za­re, cur­ri­cu­lum extins, tem­po­ri­za­re, teme moder­ne, comu­ni­ca­re etc.

La o școa­lă mică, pre­mii MARI! Vă îmbră­ți­șez și vă iubesc pe toți!”

Prof. Ange­la Ele­na Soa­re, 30 octom­brie 2019.


Man­ga­lia News, 06.11.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele