ANAF anunță facilități fiscale, sub forma anulării obligațiilor accesorii. Cererile se depun până la data de 16.12.2019

0
322

O.G. nr. 6/2019 pri­vind insti­tu­i­rea unor faci­li­tăți fis­ca­le, pre­ve­de la Cap.II faci­li­tăți fis­ca­le sub for­ma anu­lă­rii obli­ga­ți­i­lor accesorii.

Agen­ția Națio­na­lă de Admi­nis­tra­re Fis­ca­lă con­ti­nuă acțiu­ni­le de sus­ți­ne­re a con­tri­bu­a­bi­li­lor, în vede­rea con­for­mă­rii la pla­ta obli­ga­ți­i­lor fis­ca­le și le rea­min­teș­te celor care înre­gis­trea­ză obli­ga­ții fis­ca­le prin­ci­pa­le res­tan­te, la data de 31.12.2018, că pot bene­fi­cia, în con­di­ți­i­le regle­men­ta­te de O.G. nr. 6/2019, de o serie de faci­li­tăți fis­ca­le. Una din­tre ele este  sub for­ma anu­lă­rii, în tota­li­ta­te, a obli­ga­ți­i­lor acce­so­rii, sens în care men­țio­năm că până la data de 19.11.2019 au depus notificări/cereri de anu­la­re a obli­ga­ți­i­lor acce­so­rii un număr de 38.026 contribuabili.

Ast­fel, pen­tru acce­sa­rea faci­li­tă­ții fis­ca­le con­stând în anu­la­rea obli­ga­ți­i­lor acce­so­rii, pre­ci­zăm că, până la data de 16.12.2019, inclu­siv, tre­bu­ie să fie res­pec­ta­te con­di­ți­i­le impu­se de lege, res­pec­tiv achi­ta­rea obli­ga­ți­i­lor buge­ta­re prin­ci­pa­le cu sca­den­țe până la 31.12.2018, pre­cum și a obli­ga­ți­i­lor buge­ta­re prin­ci­pa­le și acce­so­rii cu ter­me­ne de pla­tă între 01.01.2019 și 16.12.2019.

Anu­la­rea obli­ga­ți­i­lor acce­so­rii nu este con­di­tio­na­tă de depu­ne­rea noti­fi­că­rii pri­vind inten­ția de a bene­fi­cia de aceas­tă faci­li­ta­te fis­ca­lă, însă este obli­ga­to­riu să fie depu­să, până la data de 16.12.2019, inclu­siv, o cere­re în acest sens, la orga­ne­le fis­ca­le competente.

Efi­cien­ța acce­să­rii unei ast­fel de faci­li­tăți, con­stă în ace­ea că, prin achi­ta­rea volun­ta­ră a obli­ga­ți­i­lor buge­ta­re prin­ci­pa­le res­tan­te la 31.12.2018, pre­cum și a obli­ga­ți­i­lor buge­ta­re prin­ci­pa­le și acce­so­rii cu ter­me­ne de pla­tă între 01.01.2019 și 15.12.2019, se pot anu­la obli­ga­ți­i­le acce­so­rii afe­ren­te obli­ga­ți­i­lor buge­ta­re prin­ci­pa­le res­tan­te la 31.12.2018. În caz con­trar, se vor con­ti­nua măsu­ri­le de exe­cu­ta­re sili­tă asu­pra tutu­ror veni­tu­ri­lor și bunu­ri­lor deți­nu­te de con­tri­bu­a­bili, pen­tru recu­pe­ra­rea aces­tor obligații.

Cere­rea de anu­la­re a obli­ga­ți­i­lor de pla­tă acce­so­rii poa­te fi depu­să și fără a fi nece­sa­ră depla­sa­rea con­tri­bu­a­bi­lu­lui la orga­nul fis­cal com­pen­tent, res­pec­tiv prin inter­me­di­ul ser­vi­ci­u­lui  ”Spa­ți­ul pri­vat virtual”.

Admi­nis­tra­ția fis­ca­lă asi­gu­ră în con­ti­nu­a­re con­tri­bu­a­bi­lii de întrea­ga dis­po­ni­bi­li­ta­te pen­tru o mai bună infor­ma­re pri­vind acce­sa­rea aces­tei faci­li­tăți fiscale.

Infor­ma­ţii supli­men­ta­re se pot obţi­ne uti­li­zând For­mu­la­rul de con­tact dis­po­ni­bil pe pagi­na de Inter­net  www.anaf.ro şi tele­fo­nic, prin con­tac­ta­rea Ser­vi­ci­u­lui de asis­tenţă tele­fo­ni­că a con­tri­bu­a­bi­li­lor – Call-cen­ter, la nr. de tele­fon 031.403.91.60.


Man­ga­lia News, 28.11.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply